Văn bản khác 5695/KH-UBND

Kế hoạch 5695/KH-UBND năm 2016 đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016-2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5695/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5695/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2016 - 2017

Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 - 2017 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đổi mới cơ chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, đảm bảo thực thi đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư; khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả khoáng sản; hạn chế thất thoát tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo thực hiện việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh.

- Đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Yêu cầu

- Rà soát, lựa chọn loại khoáng sản, khu vực khoáng sản, xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản để đưa ra đấu giá quyền khai thác phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sn và Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

II. Nội dung

1. Số lượng khu vực đấu giá quyền khai thác

Các khu vực mỏ khoáng sản trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2016 - 2017, gồm 61 khu vực với tổng diện tích 746,90 ha; trong đó: 04 khu vực khai thác đá với diện tích 40,9 ha, 37 khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp với diện tích 535,28 ha, 15 khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông với diện tích 95,04 ha và 05 khu vực khai thác đá chẻ thủ công với diện tích 75,71 ha (có Danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo).

2. Phương pháp tiến hành

Căn cứ Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Tài chính, các sở ngành liên quan và địa phương nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá xây dựng cơ chế tài chính để thực hiện việc thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ; bồi thường tạo quỹ đất sạch trước khi tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác để làm cơ sở tổ chức thực hiện đấu giá; xây dựng nội quy phiên đấu giá cho các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá và tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 - 2017.

Trường hợp các khu vực mỏ khoáng sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản nằm trong kế hoạch này nhưng chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác trong năm 2016 - 2017 thì được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các năm tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng Danh mục các khu vực mỏ khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Danh mục các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác đã được UBND tỉnh có quyết định phê duyệt giá khi điểm, bước giá, tiền đặt trước; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Lập, tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho từng phiên đấu giá cụ thể theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với các khu vực lập hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực được duyệt theo kế hoạch.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lựa chọn Tổ chức đấu giá đủ năng lực, đủ tư cách pháp nhân, chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời có phản ánh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN
1dv481.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

CÁC KHU VỰC MỎ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2016 - 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 5695/KH-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên khu vực (Vị trí mỏ)

Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Điểm góc

Tọa độ VN200
(KTT 108°, múi chiếu 3°)

Trữ lưng (m3)

Tài nguyên d báo (m3)

Ghi chú

X(m)

Y(m)

I

ĐÁ LÀM VT LIỆU XÂY DNG

40,9

 

 

 

 

 

 

1

Mỏ đá Phước Hòa 2, xã Bình Trị và Bình Đông, huyện Bình Sơn

Đá xây dựng

11,1

1

1.698.768,45

586.095,22

2.988.000

 

Cấp 121

2

1.698.628,40

586.184,69

3

1.698.279,71

585.885,61

4

1.698.401,21

585.806,80

5

1.698.458,95

585.742,34

6

1.698.621,37

585.835,99

7

1.698.688,26

585.861,18

8

1.698.699,36

585.858,65

2

Mỏ đá núi Én, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh

Đá xây dựng

10,8

1

1.685.082,94

578.299,60

2.000.000

 

Cấp 121

2

1.684.966,53

578.586,49

3

1.684.643,11

578.590,01

4

1.684.650,25

578.301,20

3

Mỏ đá phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ

Đá xây dựng

12

1

1.614.320,23

614.207,24

770.015

 

Cấp 121

2

1.614.164,05

614.071,89

3

1.613.989,79

614.243,73

4

1.614.013,73

614.536,77

5

1.614.235,55

614.595,14

4

Mỏ đá đèo Đồng Ng, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

Đá xây dựng

7

1

1.650.047,00

586.784,00

1.892.322

 

Cấp 121

2

1.650.135,99

586.998,00

3

1.649.984,08

587.078,23

4

1.649.766,29

587.006,21

5

1.649.813,46

586.858,47

II

ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

535,28

 

 

 

 

 

 

II.1

HUYỆN BÌNH SƠN

 

 

 

 

 

 

5

Mỏ đất xóm 1, thôn Phước  Th1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn

Đất san lấp

5,4

1

1.690.573,02

584457,17

 

Chưa thăm dò

 

2

1.690.544,19

584646,78

3

1.690.318,45

584635,67

4

1.690.126,75

584659,04

5

1.690.083,90

584517,03

6

1.690.235,50

584572,14

6

Mỏ đất Dông Cây Dừa thuộc Xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên

Đất san lấp

3

1

1.693.987,79

576.182,71

 

Chưa thăm dò

 

2

1.694.063,07

576.168,42

3

1.694.118,00

576.098,00

4

1.694.183,00

576.181,00

5

1.694.163,52

576.226,68

6

1.694.214,00

576.330,00

7

1.694.150,00

576.342,00

8

1.694.120,00

576.381,00

9

1.694.082,94

576.359,82

10

1.694.057,17

576.268,64

7

Mỏ đất thôn Phước Thọ 1, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn

Đất san lp

5

1

1.691.692,25

586.235,28

 

200.000

 

2

1.691.707,29

586.198,98

3

1.691.289,05

586.005,08

4

1.691.145,71

586.168,00

5

1.691.255,81

586.244,38

6

1.691.499,81

586.123,92

8

Mỏ đất thôn Phú Long 1, xã  Bình Phước, huyện Bình Sơn

Đất san lp

5,69

1

1.695.837,87

587.151,28

 

256.050

 

2

1.695.901,14

587.300,90

3

1.695.697,43

587.399,65

4

1.695.608,72

587.323,15

5

1.695.631,96

587.210,36

6

1.695.760,60

587.064,69

9

Mỏ đất khu vực Triền Đập, thôn Nam Thuận, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn

Đất san lấp

8,08

1

1.689.190,00

579.785,00

 

Chưa điều tra, thăm dò

 

2

1.689.180,00

580.026,00

3

1.689.000,00

580.025,00

4

1.688.754,00

580.026,00

5

1.688.820,00

579.930,00

6

1.688.816,00

579.886,00

7

1.688.925,00

579.881,00

8

1.688.924,00

579.784,00

9

1.688.999,00

579.783,00

10

Mỏ đất xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn

Đất san lấp

5,7

1

1.699.599,00

575.838,00

 

Chưa điều tra, thăm dò

 

2

1.699.578,00

576.070,00

3

1.699.504,00

576.077,00

4

1.699.450,00

576.227,00

5

1.699.386,00

576.209,00

6

1.699.414,00

576.075,00

7

1.699.480,00

575.998,00

8

1.699.376,00

575.998,00

9

1.699.428,00

575.816,00

11

Mỏ đất Núi Trám, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn

Đất san lấp

20,2

1

1.687.810,76

584.658,20

 

Chưa điều tra, thăm dò

 

2

1.687.843,94

584.810,32

3

1.687.655,83

585.001,66

4

1.687.573,49

584.908,01

5

1.687.671,97

584.786,90

6

1.686.997,06

584.287,98

7

1.687.011,59

584.229,85

8

1.687.692,97

584.452,67

II.2

HUYN SƠN TỊNH

 

 

 

 

 

 

12

Mỏ đất Đồi 48, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh  Hà, huyện Sơn Tịnh

Đất san lấp

8,1

1

1.677.777,00

581.646,00

 

405.000

 

2

1.677.586,00

581.673,00

3

1.677.458,00

581.493,00

4

1.677.583,00

581.318,00

13

Mỏ đất Núi Ngang, thôn Hà Trung và Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

Đất san lấp

14,55

1

1.678.430,94

580.890,22

 

438.650

 

2

1.678.457,62

581.389,28

3

1.678.128,55

581.269,77

4

1.678.124,13

581.068,08

5

1.677.997,14

581.092,97

6

1.677.991,55

581.046,74

7

1.678.157,04

580.935,33

14

Mỏ đất Đồng Lụa, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong

Đất san lấp

5,13

1

1.684.623,29

586.445,46

 

194.194

 

2

1.684.606,63

586.580,35

3

1.684.447,29

586.560,66

4

1.684.460,32

586.498,69

5

1.684.221,32

586.389,70

6

1.684.216,32

586.439,69

7

1.684.135,31

586.433,69

8

1.684.161,09

586.342,62

9

1.684.230,26

586.325,82

15

Mỏ đất Núi Hướng, thôn Trường Thọ và thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong

Đất san lấp

20,5

1

1.683.731,63

585.978,78

 

1.266.900

 

2

1.683.656,89

586.160,89

3

1.683.485,15

586.123,67

4

1.683.091,89

585.878,43

5

1.683.063,84

585.708,09

6

1.683.143,87

585.558,56

7

1.683.324,98

585.629,97

8

1.683.467,98

585.807,11

9

1.683.673,69

585.853,90

II.3

THÀNH PH QUNG NGÃI

 

 

 

 

 

 

16

Mỏ đất Hốc É, Đồng Lớn, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi

Đất san lấp

28,91

1

1.684.242,42

594.629,80

 

1.445.500

 

2

1.684.181,00

594.940,00

3

1.683.667,45

595.070,07

4

1.683.737,29

594.766,33

5

1.683.595,32

594.863,94

6

1.683.790,83

594.686,47

7

1.683.938,14

594.330,46

8

1.684.173,88

594.468,25

17

Mỏ đất núi Ông Đồi, xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi

Đất san lấp

30,1

1

1.681.819,48

588.937,86

 

2.197.300

 

2

1.681.842,88

589.678,45

3

1.681.470,50

589.538,03

4

1.681.387,73

589.291,09

5

1.681.525,56

588.730,22

18

Mỏ đất thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi

Đất san lấp

23,96

1

1.679.206,97

589.581,24

 

1.533.440

 

2

1.679.140,52

589.739,46

3

1.678.875,31

589.709,99

4

1.678.529,03

589.538,08

5

1.678.396,89

589.379,81

6

1.678.494,66

589.260,58

7

1.678.845,83

589.250,75

19

Mỏ đất núi Ông Đoài, xã Tịnh Thiện

Đất san lấp

30,1

1

1.681.819,48

588.937,86

 

2.107.000

 

2

1.681.842,88

589.678,45

3

1.681.470,50

589.538,03

4

1.681.387,73

589.291,09

5

1.681.525,56

588.730,22

20

Mỏ đất núi Lệ Thủy, thôn Lệ Thủy, xã Tịnh Châu

Đất san lấp

24,78

1

1.680.273,55

588.852,35

 

2.106.300

 

2

1.680.180,32

589.039,75

3

1.679.730,67

588.961,76

4

1.679.333,95

588.667,29

5

1.679.580,22

588.553,88

6

1.680.048,82

588.683,39

II.4

HUYỆN TƯ NGHĨA

 

 

 

 

 

 

21

Mỏ đất núi Bé, xã Nghĩa Phương

Đất san lấp

18,29

1

1.672.689,82

575.186,02

 

365.800

 

2

1.673.123,10

575.418,31

3

1.673.024,08

575.677,71

4

1.672.754,78

575.823,67

5

1.672.654,78

575.768,80

6

1.672.782,80

575.452,73

7

1.672.546,31

575.336,86

II.5

HUYN NGHĨA HÀNH

 

 

 

 

 

 

22

Mỏ đất thôn Tân Lập, xã Hành Nhân

Đất san lấp

15,81

1

1.660.749,48

580.071,29

 

790.500

 

2

1.660.721,10

580.182,74

3

1.660.524,54

580.338,78

4

1.660.226,64

580.271,92

5

1.660.123,29

580.476,59

6

1.659.991,57

580.462,40

7

1.660.011,84

580.215,17

8

1.660.400,93

580.073,32

23

Mỏ đất núi Mã Đèo, xã Hành Đức

Đất san lấp

10,18

1

1.659.873,42

581.976,55

 

712.600

 

2

1.659.776,77

582.035,71

3

1.659.814,48

582.237,52

4

1.659.677,47

582.262,18

5

1.659.525,49

581.859,40

6

1.659.760,11

581.742,41

II.6

HUYỆN MỘ ĐỨC

 

 

 

 

 

 

24

Mỏ đất núi An Phong, xã Đức Chánh

Đất san lấp

10,38

1

1.660.400,00

594.571,00

 

207.600

 

2

1.660.439,00

594.670,00

3

1.660.416,00

594.672,00

4

1.660.392,00

594.735,00

5

1.660.442,00

594.826,00

6

1.660.377,00

594.874,00

7

1.660.359,00

594.894,00

8

1.660.338,00

594.957,00

9

1.660.363,00

594.983,00

10

1.660.308,00

595.026,00

11

1.660.250,00

595.037,00

12

1.660.279,00

594.945,00

13

1.660.172,00

594.939,00

14

1.659.977,00

594.712,00

15

1.660.000,00

594.668,00

16

1.660.071,00

594.688,00

17

1.660.176,00

594.696,00

18

1.660.333,00

594.622,00

25

Mỏ đất Gò Lau, thị trấn Mộ Đức

Đất san lấp

9,2

1

1.651.087,00

594.390,00

 

460.000

 

2

1.650.994,00

594.416,00

3

1.650.881,00

594.428,00

4

1.650.873,00

594.402,00

5

1.650.830,00

594.401,00

6

1.650.782,00

594.366,00

7

1.650.701,00

594.363,00

8

1.650.626,00

594.386,00

9

1.650.617,00

594.439,00

10

1.650.662,00

594.512,00

11

1.650.693,00

594.539,00

12

1.650.874,00

594.605,00

13

1.650.904,00

594.664,00

14

1.650.984,00

594.636,00

15

1.651.111,00

594.621,00

16

1.651.083,00

594.572,00

17

1.651.093,00

594.438,00

26

Mỏ đất núi Lớn, xã Đức Lân

Đất san lấp

11,4

1

1.647.211,90

595.296,62

 

570.000

 

2

1.647.257,89

595.535,27

3

1.647.145,76

595.650,28

4

1.646.938,74

595.670,41

5

1.646.941,62

595.365,63

6

1.647.073,89

595.175,87

II.7

HUYỆN ĐỨC PH

 

 

 

 

 

 

27

Mỏ đất thôn Thiệp Sơn, xã PhThuận

Đất san lấp

18,25

1

1.643.532,60

597.891,32

 

976.380

 

2

1.643.390,10

598.187,63

3

1.643.224,87

598.066,19

4

1.643.235,96

597.900,54

5

1.642.981,90

597.539,65

6

1.643.176,10

597.409,11

28

Mỏ đất thôn An Ninh, xã Phổ Ninh

Đất san lấp

13,62

1

1.640.461,02

598.845,60

 

340.500

 

2

1.640.544,29

599.002,08

3

1.640.413,99

599.077,84

4

1.640.259,24

599.110,96

5

1.640.027,23

598.545,81

6

1.640.209,12

598.400,12

7

1.640.274,11

598.439,24

8

1.640.247,12

598.596,23

9

1.640.261,83

598.770,08

10

1.640.330,45

598.902,27

29

Mỏ đất thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh

Đất san lấp

12,93

1

1.635.909,03

599.060,32

 

743.480

 

2

1.635.967,16

599.154,22

3

1.635.894,84

599.336,35

4

1.635.798,30

599.428,22

5

1.635.595,86

599.448,89

6

1.635.451,15

599.487,50

7

1.635.377,23

599.549,59

8

1.635.175,91

599.547,25

9

1.635.220,23

599.414,15

10

1.635.738,58

599.262,96

30

Mỏ đất thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa

Đất san lấp

23,43

1

1.633.306,94

602.397,28

 

1.171.500

 

2

1.633.264,53

602.537,52

3

1.633.162,84

602.611,11

4

1.632.803,01

602.305,52

5

1.632.379,07

602.117,78

6

1.632.676,31

601.936,53

7

1.633.121,76

602.215,90

31

Mỏ đất thôn La Vân, xã Phổ Thạnh

Đất san lấp

18,86

1

1.622.305,40

613.022,23

 

943.000

 

2

1.622.370,21

613.355,78

3

1.622.536,01

613.337,32

4

1.622.600,58

613.478,14

5

1.622.386,33

613.782,87

6

1.622.221,19

613.851,24

7

1.622.266,05

613.294,45

8

1.622.077,56

613.352,11

9

1.622.127,45

613.086,71

32

Mỏ đất núi Dâu, thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong

Đất san lấp

4,2

1

1.644.520,32

593.945,01

 

Chưa điều tra, thăm dò

 

2

1.644.477,00

593.890,00

3

1.644.458,76

593.793,08

4

1.644.620,90

593.666,04

5

1.644.729,42

593.804,87

33

Mỏ đất núi Lập Thạch, thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh

Đất san lấp

3

1

1.636.635,03

604.881,63

 

Chưa điều tra, thăm dò

 

2

1.636.706,49

605.005,62

3

1.636.623,51

605.079,94

4

1.636.467,39

604.993,95

5

1.636.544,13

604.882,82

II.8

HUYỆN MINH LONG

 

 

 

 

 

 

34

Mỏ đất thôn Diên Sơn, xã Long Sơn

Đất san lấp

14,62

1

1.659.621,33

575.899,11

 

1.023.400

 

2

1.659.290,36

575.645,53

3

1.659.158,21

576.135,99

4

1.659.164,75

575.856,79

5

1.659.290,36

575.645,53

35

Núi Gò Ray, thôn Diệp Thương, xã Thanh An

Đất san lấp

8,3

1

1.650.132,37

572.784,55

 

672.300

 

2

1.650.173,22

573.184,65

3

1.650.148,46

573.376,44

4

1.650.096,81

573.377,14

5

1.650.062,00

573.275,29

6

1.650.060,47

573.161,86

7

1.649.964,03

572.973,82

8

1.649.980,39

572.749,36

II.9

HUYỆN TRÀ BỒNG

 

 

 

 

 

 

36

Mỏ đất tổ 2, thôn Nguyên, xã Trà Hiệp

Đất san lấp

20,75

1

1.689.055,70

545.346,27

 

622.600

 

2

1.689.066,42

546.073,54

3

1.688.925,55

546.075,47

4

1.688.676,30

545.857,31

5

1.688.692,19

545.600,98

6

1.688.845,22

545.458,62

37

Mỏ đất thôn 3, xã Trà Thủy

Đất san lấp

29,73

1

1.688.961,21

552.372,54

 

1.962.180

 

2

1.688.976,96

552.936,27

3

1.688.524,69

553.236,89

4

1.688.474,40

552.567,93

II.10

HUYỆN SƠN HÀ

 

 

 

 

 

 

38

Khu vực bãi Ruộng Viền, xã Sơn Thành

Đất san lấp

5,8

1

1.667.747,00

557.516,00

 

406.000

 

2

1.667.751,00

557.726,00

3

1.667.572,00

557.661,00

4

1.667.430,00

557.407,00

5

1.667.504,00

557.352,00

6

1.667.616,00

557.475,00

II.11

HUYỆN SƠN TÂY

 

 

 

 

 

 

39

Mỏ đất thôn Mang He, xã Sơn Bua

Đất san lấp

13,83

1

1.666.926,83

528.933,14

 

968.100

 

2

1.667.077,42

529.316,55

3

1.667.094,51

529.537,09

4

1.666.987,71

529.554,72

5

1.666.922,56

529.432,96

6

1.666.906,54

529.264,22

7

1.666.582,93

529.095,48

8

1.666.609,63

528.995,08

40

Mỏ đất thôn Huy Măng, xã Sơn Dung

Đất san lấp

8,43

1

1.658.955,03

535.183,84

 

590.100

 

2

1.659.126,78

535.361,98

3

1.659.088,77

535.413,41

4

1.658.767,57

535.573,94

5

1.658.712,52

535.379,42

II.12

HUYỆN BA TƠ

 

 

 

 

 

 

41

Mỏ đất thôn Dốc Nốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ

Đất san lấp

25,07

1

1.634.345,83

580.151,35

 

1.366.320

 

2

1634746,17

580.184,99

3

1.634.854,04

580.551,45

4

1.634.720,51

580808,17

5

1.634.536,03

580.843,63

6

1.634.420,66

580.589,23

7

1.634.405,92

580.309,50

8

1.634.523,10

580.130,79

III

CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

95,04

 

 

 

 

 

 

42

Mỏ cát thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Cát xây dựng

2,1

1

1.688.567,00

572.324,87

 

Chưa thăm dò

 

2

1.688.608,54

572.311,02

3

1.688.692,62

572.421,81

4

1.688.748,81

572.665,94

5

1.688.699,70

572.675,15

6

1.688.638,32

572.455,72

43

Mỏ cát thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tnh Quảng Ngãi

Cát xây dựng

3,4

1

1.689.104,68

574.151,57

 

Chưa thăm dò

 

2

1.689.154,04

574.163,60

3

1.689.159,99

574.291,79

4

1.689.122,94

574.385,99

5

1.688.903,61

574.542,61

6

1.688.874,52

574.502,75

7

1.689.041,00

574.346,00

44

Mỏ cát thôn 6, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi

Cát xây dựng

13

1

1674418.82

590703.32

 

Chưa thăm dò

 

2

1674743.82

590788.16

3

1674916.05

590915.37

4

1675052.88

591180.80

5

1674716.48

591200.00

6

1674631.68

590882.34

7

1674480.65

590849.06

45

Mỏ cát thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi

Cát xây dựng

7,5

1

1674279.12

593763.65

 

Chưa thăm dò

 

2

1674147.53

593857.98

3

1674138.02

593560.75

4

1674418.17

593796.01

5

1674409.60

594481.06

6

1674384.71

594485.07

7

1674308.12

594225.34

8

1674347.40

593785.65

46

Mỏ cát thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

Cát xây dựng

4

1

1674993,90

566110,34

 

Chưa thăm dò

 

2

1675047,29

565968,57

3

1675317,90

566103,75

4

1675276,53

566211,05

47

Mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa

Cát xây dựng

5,54

1

1675546,00

577140,83

 

Chưa thăm dò

 

2

1675685,31

577198,69

3

1675796,75

576909,37

4

1675670,31

576851,51

48

Mỏ cát thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa

Cát xây dựng

3

1

1674342,30

592444,90

 

Chưa thăm dò

 

2

1674386,91

592607,74

3

1674323,19

592742,84

4

1674217,16

592678,97

5

1674248,81

592525,65

6

1674288,07

592472,69

49

Mỏ cát thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

Cát xây dựng

5,92

1

1.661.402,19

590.720,63

 

Chưa thăm dò

 

2

1.661.337,37

590.762,43

3

1.661.223,06

590.582,67

4

1.661.175,45

590.244,25

5

1.661.260,17

590.210,50

50

Mỏ cát thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng

Cát xây dựng

20

1

1.665.851,92

595.299,35

 

Chưa thăm dò

 

2

1.665.835,54

595.373,46

3

1.665.584,55

595.137,79

4

1.665.495,19

594.880,35

5

1.665.364,63

594.709,33

6

1.665.290,19

594.510,38

7

1.665.134,87

594.357,08

8

1.665.345,69

594.356,39

9

1.665.552,98

594.494,85

10

1.665.754,83

595.112,65

51

Mỏ cát thôn Phú Long, xã Trà Phú, huyện Trà Bông

Cát xây dựng

4,5

1

1.687.454,68

561.577,62

 

Chưa thăm dò

 

2

1.687.377,40

561.730,82

3

1.687.314,65

561.976,42

4

1.687.253,03

561.825,13

5

1.687.340,42

561.446,90

52

Mỏ cát xóm Vậy, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà

Cát xây dựng

4,22

1

1.668.866,00

558.934,00

 

Chưa thăm dò

 

2

1.668.724,00

559.030,00

3

1.668.612,00

558.778,00

4

1.668.736,00

558.705,00

53

Mỏ cát xóm Cận, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà

Cát xây dựng

9,6

1

1.669.285,00

566.259,00

 

Chưa thăm dò

 

2

1.669.456,00

566.882,00

3

1.669.161,00

566.633,00

4

1.669.067,00

566.281,00

54

Mỏ cát nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà

Cát xây dựng

2,98

1

1.664.587,00

544.933,00

 

Chưa thăm dò

 

2

1.664.552,00

545.025,00

3

1.664.225,00

544.894,00

4

1.664.179,00

544.820,00

55

Mỏ cát Tà Lương, xã Sơn Boa, huyện Sơn Hà

Cát xây dựng

7,1

1

1.663.747,00

545.149,00

 

Chưa thăm dò

 

2

1.663.699,00

545.507,00

3

1.663.788,00

545.993,00

4

1.663.854,00

546.199,00

5

1.663.775,00

546.177,00

6

1.663.627,00

545.637,00

7

1.663.673,00

545.226,00

56

Mỏ cát Nước Tua, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà

Cát xây dựng

8,1

1

1.663.183,00

546.334,00

 

Chưa thăm dò

 

2

1.663.139,00

546.384,00

3

1.662.403,00

546.009,00

4

1.662.609,00

545.956,00

III

ĐÁ CHẺ THỦ CÔNG

75,71

 

 

 

 

 

 

57

Khu vực Hóc Sai, xóm Tây, thôn Liêm Quang, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn

Đá chẻ xây dựng

17,26

1

1.685.695,00

592.298,77

 

172.600

 

2

1.685.795,36

592.614,59

3

1.685.724,53

592.920,59

4

1.685.512,00

593.145,89

5

1.685.500,19

592.362,72

58

Khu vực Núi Lống Sáo, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn

Đá chẻ xây dựng

9,78

1

1.683.990,92

589.573,90

 

88.020

 

2

1.683.502,91

589.896,61

3

1.683.337,62

589.745,09

4

1.683.615,07

589.664,42

5

1.683.857,11

589.438,12

59

Khu vực thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh

Đá chẻ xây dựng

28

1

1.626.994,91

612.468,79

 

259.000

 

2

1.627.070,78

612.835,57

3

1.626.998,29

613.014,37

4

1.626.652,26

613.333,74

5

1.626.438,02

613.272,95

6

1.626.853,13

612.452,56

60

Khu vực thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh

Đá chẻ xây dựng

19,67

1

1.626.726,33

613.578,34

 

177.030

 

2

1.626.960,35

613.799,34

3

1.627.084,15

614.027,61

4

1.626.981,26

614.149,73

5

1.626.813,75

613.957,44

6

1.626.560,76

613.962,57

7

1.626.407,76

613.809,01

8

1.626.509,20

613.577,75

61

Khu vực núi Mang Briu, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ

Đá chẻ xây dựng

1,00

1

1.631.206,75

584.471,51

 

10.000

 

2

1.631.156,49

584.483,42

3

1.631.118,60

584.314,91

4

1.631.162,75

584.302,33

5

1.631.197,90

584.369,00

TỔNG DIỆN TÍCH

746,9

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5695/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 5695/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2016
Ngày hiệu lực 10/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5695/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5695/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 5695/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi 2016 2017
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 5695/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành 10/10/2016
Ngày hiệu lực 10/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 5695/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi 2016 2017

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5695/KH-UBND đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi 2016 2017

  • 10/10/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/10/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực