Văn bản khác 575/KH-UBND-NC

Kế hoạch 575/KH-UBND-NC năm 2015 về ứng phó với sự cố cháy lớn nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 575/KH-UBND-NC 2015 ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng chợ khu đô thị Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 21 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ VỚI SỰ CỐ CHÁY LỚN TẠI NHÀ CAO TẦNG, CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Đề án Quy hoạch tng th lĩnh vc ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tnh xây dựng kế hoạch ứng phó vi sự cố cháy lớn nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chđộng phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống cháy lớn tại các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ phương tiện ti chỗ và hậu cần tại ch), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy lớn gây ra.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân hiểu và nắm vng các quy định của pháp luật, các kiến thức về PCCC, nhm huy động sức mạnh của cả hệ thng chính trị, của toàn dân vào công tác PCCC nói chung và công tác ng phó sự cố cháy lớn nói riêng.

3. Kiện toàn tổ chức, biên chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng liên quan; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất gia các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời đi với các sự cố cháy lớn xảy ra tại các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

4. Từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự ccháy lớn, đáp ng yêu cu nhiệm vụ xây dựng và phát trin kinh tế - xã hội của tnh, gn cng c quc phòng, an ninh trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra. Đy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cố cháy ln tại nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và biện pháp phòng tránh, biện pháp tự thoát nạn,...

2. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC tại các cơ sở có nguy him cháy nổ; đặc biệt là đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

3. Căn cứ vào đặc đim, tình hình của địa bàn, lĩnh vực quản lý đ xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với cháy lớn các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên cơ scoi trọng phương châm “4 tại chỗ”.

Xây dựng và tchức diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng do lực lượng Cnh sát phòng cháy, cha cháy chủ trì tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

4. Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở để có kế hoạch huy động ứng phó với cháy lớn ở các tòa nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư khi cần thiết; đầu tư kinh phí mua sắm trang bị bổ sung nhằm đáp ng yêu cu nhiệm vụ thực tế của công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ca cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm qun lý, chhuy, điều hành, huấn luyện, đào tạo, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ; khai thác các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tchức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động ứng phó sự cố cháy, nlớn; từng bước thực hiện xã hội hóa công tác PCCC, nhm huy động các nguồn lực hợp pháp để giảm vốn đầu tư của ngân sách tnh.

6. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng triển khai công tác cha cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao khi xảy ra sự cố cháy, nlớn.

III. LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN

1. Về lực lượng

- Chủ trì: Cảnh sát PC&CC tnh và các lực lượng khác trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC tại cơ sở (Dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành).

- Phối hp:

+ Lực lượng Công an tnh; Công an các xã, phường, thị trấn.

+ Lực lượng Quân sự, Dân quân tự vệ.

+ Lực lượng Y tế, Hội chữ thập đỏ.

+ Các lực lượng khác của các Sở, ban, ngành cấp tnh; UBND huyện, thành phố, thị xã, nơi xảy ra sự cố.

+ Các lực lượng thuộc: Điện lực, Công ty cấp nước, các Công ty, Doanh nghiệp và quần chúng nhân dân...

2. Về phương tiện: Xe chữa cháy, xe chở nước, xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe hút khói, ống thoát him, dây tự cứu, xe, máy bơm nước và các trang thiết bị chuyên dụng khác của Cảnh sát PC&CC tỉnh và của các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tnh có thể huy động đtham gia ứng phó với cháy ln.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC; cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, cha cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy.

- Thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn của nhà nước về PCCC trong thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC đối với các công trình xây dựng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC tại các cơ sở, nhất là tại các các cơ scó nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC&CNCH tại các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để tham mưu UBND tnh điều chỉnh, bsung kế hoạch, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của từng giai đoạn.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng lực lượng, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó khi có cháy lớn xảy ra, đặc biệt là của các đơn vị chuyên trách và các cơ scó nguy cơ xảy ra cháy lớn đ tham mưu cho UBND tnh có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy lớn; đề xuất UBND tnh đầu tư, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ ứng phó sự cố cháy lớn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án dự kiến một số tình huống cụ th và tchức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại những cơ s có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chc bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng liên quan đđảm bảo chủ động triển khai lực lượng, đáp ng yêu cầu ng phó với cháy lớn ở các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Chủ trì chhuy các lực lượng tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy lớn.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân, giải quyết, khắc phục hậu quả các vụ cháy.

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định vPCCC các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, nhất là gắn trách nhiệm của người đứng đầu Ban quản lý các cơ strong việc tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở; đảm bo lực lượng, phương tiện, các điều kiện cần thiết kịp thời ng phó với các tình huống cháy lớn tại các cơ s.

- Tổ chức sơ kết tng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó vi cháy lớn ở các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, để đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với cháy lớn, hạn chế thiệt hại vngười và tài sản do cháy gây ra.

2. Công an tỉnh

- Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu điều động của người chỉ huy chữa cháy.

- Chủ trì lập kế hoạch và phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, trật tự khi có sự cố cháy lớn xảy ra, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu li dụng để phá hoại, chiếm đoạt tài sn ca Nhà nước và nhân dân; tạo điều kiện thuận li cho các lực lượng, phương tiện tham gia cha cháy, cứu nạn, cứu hộ thực thi nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trưng, điều tra nguyên nhân và xử lý các vụ cháy theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

- Chđạo các lực lượng Quân đội trực thuộc chuẩn bị lực lưng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình hung cháy ln tại các nhà cao tng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư khi có yêu cầu.

- Phối hợp Cảnh sát PC&CC tnh tchức huấn luyện, thực hành diễn tập các tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó với sự cố cháy ln cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng Dân quân tự vệ, đảm bảo sdụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã được trang cấp.

4. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC tnh thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn của Nhà nước về PCCC trong đu tư xây dựng các công trình, nhất là đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn PCCC các công trình xây dựng, các điều kiện cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra.

5. Sở Y tế

Xây dựng phương án huy động lực lượng y, bác sỹ và phương tiện, dụng cụ cấp cứu đảm bảo cp cứu, điều trị nạn nhân khi xảy ra sự cố cháy lớn có thiệt hại vngười.

6. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp, knăng chữa cháy, tự thoát nạn và cứu ngưi trong đám cháy. Thông tin, định hướng dư luận về những sự cố cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Cnh sát PC&CC tỉnh tổng hợp, lp kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự ccháy lớn trên địa bàn tnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Sở Tài chính

- Thực hiện các quy định của Nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án về phát trin lực lượng, trang thiết bị phương tiện, các điều kiện đảm bo hoạt động, phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và cu nạn, cứu hộ trên địa bàn tnh Nghệ An.

- Phối hợp với SKế hoạch và Đầu tư, Cảnh sát PC&CC tnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư kinh phí mua sm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho các cơ quan, đơn vị; xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Cảnh sát PC&CC tnh; xây dựng hthống trụ nước, bến lấy nước chữa cháy tại Thành phố Vinh, các thị xã.

- Phối hp Cảnh sát PC&CC tnh, sở Nội vụ, sở Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu UBND tnh có chế độ, chính sách cho lực lượng Dân phòng trên địa bàn trình HĐND quyết định.

- Tham mưu HĐND - UBND tnh bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC trong nhiệm vụ chi ngân sách Quốc phòng - An ninh hằng năm theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sa đi, bsung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

9. Hội Chữ thập đỏ tnh

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tham gia sơ cấp cu, cu nạn, cu hộ, cứu trợ xã hội khẩn cp khi có sự c cháy ln xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cấp cu thuộc Hội Chữ thập đỏ.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó với các sự cố cháy lớn tại địa phương.

- Hướng dẫn, chđạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ, quần chúng nhân dân; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với các sự ccháy lớn xy ra trên địa bàn; khắc phục hậu quả khi có cháy xy ra.

- Hàng năm dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong nhiệm vụ chi ngân sách Quc phòng - An ninh của địa phương; quan tâm hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện, cơ svật chất bảo đảm công tác phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ.

11. Các s, ban, ngành, đơn vị khác

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế, lĩnh vực, địa bàn hoạt động để thành lập, kiện toàn các Ban Ch huy phòng cháy cha cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc của sở, ngành, đơn vị mình. Xây dựng phương án đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng của từng s, ban, ngành, đơn vị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cu hộ.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tham gia ng phó sự cố cháy lớn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; sn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố cháy lớn theo kế hoạch, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. KINH PHÍ

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ được phân công dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng cháy và chữa cháy trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của đơn vị, gửi S Tài chính thm định, trình UBND tnh giao dự toán cho đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cảnh sát PC&CC tnh chủ trì

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, người đứng đu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch; tng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tổng hp, trình UBND tnh phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí đ trin khai kế hoạch.

2. Các S, ban, ngành, đoàn thể; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, cơ sở, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết và báo cáo UBND tnh (qua Cnh sát PC&CC tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tnh (qua Cảnh sát PC&CC tnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia TKCN b/cáo);
- C66 - Bộ Công an (để b/cáo);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch
UBND tỉnh b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Chánh, Phó VP
UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể c
p tnh;
- Đ
ài PTTH tnh, Báo Nghệ An;
- BQL KKT Đông Nam;
-
UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng Thông tin
điện tử tỉnh;
- CV: Nội chính;
- Lưu VT UBND t
nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu575/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 575/KH-UBND-NC 2015 ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng chợ khu đô thị Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 575/KH-UBND-NC 2015 ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng chợ khu đô thị Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu575/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 575/KH-UBND-NC 2015 ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng chợ khu đô thị Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 575/KH-UBND-NC 2015 ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng chợ khu đô thị Nghệ An

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực