Văn bản khác 58/KH-UBND

Kế hoạch 58/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 58/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 161/TTr-STTTT ngày 21/02/2019,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mc đích:

a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019.

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời cung cấp thông tin về tình hình thế giới cho người dân trong tỉnh Yên Bái.

2. Yêu cầu:

a) Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được triển khai toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của các đơn vị.

b) Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành; Tập trung việc xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Rà soát, kiện toàn cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại

a) Nội dung: Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn cán bộ lãnh đạo phụ trách và cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đi ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Văn bản phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện thoại di động/cơ quan, địa chỉ email) gửi về Sở Nội vụ, đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/3/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2019.

2. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

a) Nội dung:

- Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông.

- Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh.

b) Đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các thành phố Yên Bái và các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình.

c) Số lượng dự kiến: 200 người/lớp.

d) Thời gian dự kiến: Quý II năm 2019.

đ) Địa điểm tổ chức: Thành phố Yên Bái.

e) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá

3.1. Tuyên truyền về thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại:

a) Nội dung:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thành tựu trong bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, dân chủ,..

- Tuyên truyền quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia, về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

- Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 5/9/2017; Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/02/2016.

- Tuyên truyền về quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương trong và ngoài nước như: tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào), tỉnh Val - de - Marne (CH Pháp)... và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; phục vụ phát triển kinh tế và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tnh.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc...) trên báo chí, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Cục Thông tin đối ngoại.

- Xây dựng các tư liệu, tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực.

- Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu về thông tin đi ngoại tỉnh Yên Bái bằng tiếng Việt và tiếng Anh cập nhật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cng thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái.

- Phổ biến giáo dục về nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

b) Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

3.2. Tuyên truyền về hội nhập quốc tế; chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc

a) Nội dung:

- Tăng cường thông tin về các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”, đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn, tổ chức quốc tế khác, trong đó có việc Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, làm chủ tịch ASEAN năm 2020,...

- Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam và của tỉnh Yên Bái. Trong đó, lưu ý đến các nội dung về Cộng đồng ASEAN (Kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN tới các doanh nghiệp và người dân), các Hiệp định thương mại tự do (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định đi tác toàn diện khu vực, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu), Liên hợp quốc (sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hp quốc, sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hp quốc).

- Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông. Dự báo, phân tích đúng diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo đối với địa phương. Đẩy mạnh các tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về biên giới trên biển và thông tin tuyên truyền về biển, đảo bằng tiếng nước ngoài.

b) Đơn vị thực hiện: Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin đối ngoại, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

3.3. Quảng bá hình ảnh Yên Bái thông qua các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh ra nước ngoài

a) Nội dung:

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Yên Bái ra tỉnh bạn, cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp; hoạt động đoàn ra, đoàn vào; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh; tích cực mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh; tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm quảng bá, giới thiệu với các tỉnh bạn về tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

4. Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình đối ngoi quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh

a) Nội dung: Hợp tác với các kênh truyền hình đối ngoại Trung ương sản xuất 01 phóng sự về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; 01 phóng sự quảng bá về du lịch của tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

5. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

a) Nội dung: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là phương thức báo chí truyền thông mới, mạng xã hội trong công tác, tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; chđộng phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để lộ lọt thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc, gây tổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước, chế độ, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đi ngoại.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. KINH PHÍ:

Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất kinh phí triển khai thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. T CHỨC THC HIỆN:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách cho hoạt động thông tin đi ngoại; thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện.

- Chủ động xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 15/11/2019) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao;
- TT.Tnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT;
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng TTĐT tnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, VX, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu58/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 58/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 58/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu58/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Tiến
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 58/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 58/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái

           • 11/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực