Văn bản khác 58/KH-UBND

Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2016 tổng kết Kế hoạch 58/KH-UBND và Sơ kết Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT KẾ HOẠCH SỐ 58/KH-UBND NGÀY 17/10/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH VÀ SƠ KẾT GIAI ĐOẠN I, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình ban hành kèm theo Quyết định 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 3111/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tnh Thái Bình; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 58/KH-UBND); Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch tổng kết Kế hoạch số 58/KH-UBND và Sơ kết Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Giai đoạn I (2012-2016) Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình để làm cơ sở xây dựng Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và phương hướng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Giai đoạn II (2016 - 2020) của Chiến lược cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình.

2. Yêu cầu

- Thực hiện Kế hoạch tổng kết Kế hoạch số 58/KH-UBND và Sơ kết Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đầy đủ, chính xác, rõ ràng bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình; đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành tổ chức tổng kết, sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh có liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình và theo lĩnh vực mình quản lý, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổng kết, sơ kết, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

III. THỜI GIAN THC HIỆN

1. Đối với huyện, thành phố: Tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết trước ngày 10/10/2016.

2. Đối với cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết trước 25/10/2016.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thành báo cáo đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch số 58/KH-UBND và Sơ kết Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết cấp tỉnh, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt Chiến lược và Kế hoạch số 58/KH-UBND; xây dựng dự trù kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết, sơ kết theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức tổng kết, sơ kết kết quả thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND và Giai đoạn I, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình;

- Báo cáo việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức và kinh phí cho công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu58/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2016
Ngày hiệu lực19/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu58/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành19/09/2016
        Ngày hiệu lực19/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 58/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Thái Bình 2016

           • 19/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực