Văn bản khác 5925/KH-UBND

Kế hoạch 5925/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5925/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” VÀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 ca Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ;

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thiết lập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật đảm bảo các yêu cầu theo Đề án của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; liên kết, đồng bộ dữ liệu, chia sẻ thông tin trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc.

- Triển khai xây dựng hoặc duy trì, củng cố Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng và có biện pháp xử lý đối với các Tủ sách pháp luật đã được xây dựng nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Rà soát sách, tài liệu pháp luật do UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ trì biên soạn để số hóa, cập nhật, đăng tải trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

2. Yêu cầu

- Đối với việc thiết lập Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, cần kế thừa kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hiện nay; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khthi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội.

- Đối với việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, phải tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo phù hp với điều kiện của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác của người sử dụng.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chỉ đạo, phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch này.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Trin khai Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung cụ thể sau:

1.1. Thiết lập Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh đảm bảo các yêu cầu về vị trí, nội dung và kỹ thuật được quy định tại điểm a, khoản 2, mục III Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thiết lập Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc thiết lập Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh để chính thức đi vào hoạt động và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/12/2019.

1.2. Xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành của tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật và phối hợp Với Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành theo nội dung được quy định tại điểm a, khoảng, mục III Đề án của Thủ tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên sau khi Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh được thiết lập và chính thức đi vào hoạt động.

1.3. Thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

- Cơ quan thc hiện: Khuyến khích các sở, ngành, địa phương của tỉnh thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian thực hiện: Thiết lập trong năm 2019 và duy trì thường xuyên.

2. Triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như sau:

2.1. Xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật tại các xã thuộc địa bàn được quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã thuộc địa bàn được quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật.

Quyết định thành lập phải quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật; người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ của người phụ trách; phạm vi và đi tượng phục vụ; nội quy hoạt động và kinh phí hoạt động của Tủ sách pháp luật,... theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

Trường hợp đã thành lập Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì tiếp tục duy trì, củng cố theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg .

- Thời gian thực hiện: UBND huyện triển khai, báo cáo kết quả xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật của các xã nêu trên về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo Phụ lục I trước ngày 31/10/2019.

2.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được xây dựng theo Quyết định s06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

a) Nội dung thực hiện: Rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật đã được xây dựng tại: UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã); các phòng, đơn vị trực thuộc UBND các huyện thị xã, thành phố (cấp huyện); các sở, ngành, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo khác của hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh, và chủ động xử lý theo hướng:

- Đi với cp xã:

+ Nếu tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật hiện có thì chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng.

+ Nếu không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật hiện có thì chỉ đạo, hướng dẫn sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã; đồng thời tiếp tục bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí chung trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập.

Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

- Đi với các cơ quan, đơn vị khác:

+ Nếu tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật hiện có thì chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản của cơ quan, đơn vị.

+ Nếu không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật hiện có thì chỉ đạo tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020.

b) Trách nhiệm thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trin khai, báo cáo về tình hình, kết quả rà soát, hướng xử lý về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11/2019, cụ thể như sau:

- UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả rà soát, hướng xử lý của các phòng, đơn vị trực thuộc và của UBND cấp xã thuộc địa bàn quản lý.

- Các sở, ngành, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp của tỉnh báo cáo tình hình, kết quả rà soát, hưng xử lý của cơ quan, đơn vị mình.

Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả rà soát, hướng xử lý của các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý vào trong báo cáo của Sở.

- Đnghị y ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, tng hợp tình hình, kết quả rà soát và hướng xử lý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện và các tổ chc thành viên.

2.3. Rà soát, cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện rà soát các sách, tài liệu pháp luật do UBND tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn chủ trì biên soạn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo các nội dung sau:

+ Bước 1: Rà soát sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản theo quy định hoặc không xuất bản nhưng được các cơ quan sử dụng, khai thác công khai, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, được phát hành trong các hội nghị, hội thảo, diễn đàn... đến năm 2019, trong đó tập trung vào các loại: tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh, sách tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật, tờ gp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật, sách tài liệu hưng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, video clips pháp luật... thuộc các lĩnh vực quản lý có nội dung đang còn giá trị sử dụng.

+ Bước 2: Lựa chọn và lập Danh mục sách, tài liệu pháp luật phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL và nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, Nhân dân; dự kiến số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phn của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019; dự kiến số lượng sách, tài liệu số hóa, cập nhật hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2021 theo Phụ lục II gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Lưu ý: Dữ liệu về sách và tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật sẽ cung cấp sau khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo tiến độ xác định tại Kế hoạch này.

Cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện việc duy trì, quản lý Tủ sách pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc dự toán, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (đ/c Nguy
n Tiến Dũng);
- Các phòng: TH, CN, KGVX, KT;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

PHỤ LỤC I

KẾT QUẢ XÂY DỰNG, DUY TRÌ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TẠI CÁC XÃ THUỘC ĐỊA BÀN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIU 1 QUYẾT ĐỊNH S 14/2019/QĐ-TTG CA THTƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (TX, TP)...
(Kèm theo Kế hoạch số 5925/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên xã

Phân loại xã

Kết quả xây dựng, duy trì (5)

Xã đặc biệt khó khăn (1)

Xã biên giới (2)

Xã an toàn khu (3)

Xã thuộc các huyn nghèo (4)

1

Xã A

 

x

 

x

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1), (2), (3): Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

(4): Theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

(5): Nêu rõ Quyết định thành lập Tủ sách pháp luật tại các xã thuộc địa bàn được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Lưu ý:

- Nếu một xã thuộc nhiều trường hp phân loại xã nêu trên thì đánh dấu x vào nhiều ô tương ứng.

- Nếu các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì rà soát các xã theo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

- Các địa phương của tỉnh không có xã đặc biệt khó khăn thì không phải lập danh sách này.

 

PHỤ LỤC II

DỰ KIẾN SÁCH, TÀI LIỆU PHÁP LUẬT THỰC HIỆN SỐ HÓA, CẬP NHẬT TRÊN DLIỆU THÀNH PHẦN CỦA TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
(Kèm theo Kế hoạch số 5925/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh)

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
CỦA UBND TỈNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DỰ KIẾN SÁCH, TÀI LIỆU PHÁP LUẬT THỰC HIỆN SHÓA, CẬP NHT TRÊN DỮ LIỆU THÀNH PHẦN CỦA TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ QUC GIA

I. Sách, tài liệu số hóa, cập nhật trong năm 2019

STT

Tên sách, tài liệu pháp luật

Số trang

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

II. Dự kiến sách, tài liệu số hóa, cập nhật từ năm 2020 - 2021

Năm

Dự kiến số lượng sách, tài liệu

Dự kiến số trang

Ghi chú

Năm 2020

 

 

 

Năm 2021

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5925/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5925/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5925/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5925/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5925/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5925/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5925/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5925/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ trong công tác giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           • 23/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực