Quyết định 900/QĐ-TTg

Quyết định 900/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.103 xã của 44 tỉnh;

- Ngân sách địa phương đầu tư: 36 xã của 02 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

TỔNG HỢP

DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên tỉnh

Tng s

Sử dụng ngân sách trung ương

Sử dụng ngân sách địa phương

TỔNG CỘNG

2.139

2.103

36

1

Quảng Ninh

20

 

20

2

Ninh Bình

5

5

 

3

Hà Giang

136

136

 

4

Cao Bằng

156

156

 

5

Bắc Kạn

60

60

 

6

Tuyên Quang

63

63

 

7

Lào Cai

104

104

 

8

Yên Bái

81

81

 

9

Thái Nguyên

63

63

 

10

Lạng Sơn

133

133

 

11

Bắc Giang

52

52

 

12

Phú Thọ

41

41

 

13

Điện Biên

103

103

 

14

Lai Châu

66

66

 

15

Sơn La

118

118

 

16

Hòa Bình

99

99

 

17

Thanh Hóa

100

100

 

18

Nghệ An

99

99

 

19

Hà Tĩnh

6

6

 

20

Quảng Bình

40

40

 

21

Quảng Trị

29

29

 

22

Thừa Thiên Huế

17

17

 

23

Quảng Nam

66

66

 

24

Quảng Ngãi

50

50

 

25

Bình Định

31

31

 

26

Phú Yên

16

16

 

27

Khánh Hòa

16

 

16

28

Ninh Thuận

14

14

 

29

Bình Thuận

9

9

 

30

Kon Tum

54

54

 

31

Gia Lai

65

65

 

32

Đắk Lắk

46

46

 

33

Đắk Nông

18

18

 

34

Lâm Đồng

11

11

 

35

Bình Phước

10

10

 

36

Tây Ninh

16

16

 

37

Trà Vinh

24

24

 

38

Vĩnh Long

2

2

 

39

An Giang

18

18

 

40

Kiên Giang

6

6

 

41

Đồng Tháp

8

8

 

42

Long An

17

17

 

43

Hậu Giang

4

4

 

44

Sóc Trăng

29

29

 

45

Bạc Liêu

10

10

 

46

Cà Mau

8

8

 

 

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã

 

Tổng số

2.139

1. TỈNH QUẢNG NINH

20

 

HUYỆN HOÀNH BỒ

 

 

 

Xã Kỳ Thượng

 

HUYỆN BA CHẼ

 

 

 

Xã Minh Cầm

 

 

Xã Đạp Thanh

 

 

Xã Thanh Lâm

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Đồn Đạc

 

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

Xã Hà Lâu

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

 

 

Xã Đồng Văn

 

 

Xã Đồng Tâm

 

 

Xã Lục Hồn

 

 

Xã Tình Húc

 

 

Xã Vô Ngại

 

 

Xã Húc Động

 

 

Xã Hoành Mô

 

HUYỆN ĐM HÀ

 

 

 

Xã Quảng Lâm

 

HUYỆN HẢI HÀ

 

 

 

Xã Quảng Đức

 

 

Xã Quảng Sơn

 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Hải Sơn

2. TỈNH NINH BÌNH

5

 

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

Xã Thạch Bình

 

 

Xã Cúc Phương

 

 

Xã Kỳ Phú

 

 

Xã Phú Long

 

 

Xã Quảng Lạc

3. TỈNH HÀ GIANG

136

 

HUYỆN ĐNG VĂN

 

 

 

Xã Sủng Trái

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Vần Chải

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Lũng Thầu

 

 

Xã Lũng Cú

 

 

Xã Thài Phìn Tng

 

 

Xã Sính Lủng

 

 

Xã Lũng Phìn

 

 

Xã Phố Cáo

 

 

Xã Sảng Tủng

 

 

Xã Hố Quáng Phìn

 

 

Xã Lũng Táo

 

 

Xã Sà Phìn

 

 

Xã Phố Là

 

 

Xã Ma Lé

 

 

Xã Sủng Là

 

HUYỆN MÈO VẠC

 

 

 

Xã Niêm Tòng

 

 

Xã Thượng Phùng

 

 

Xã Khâu Vai

 

 

Xã Cán Chu Phìn

 

 

Pải Lủng

 

 

Xã Lũng Pù

 

 

Xã Lũng Chinh

 

 

Xã Xín Cái

 

 

Xã Giàng Chu Phìn

 

 

Xã Sủng Trà

 

 

Xã Sơn Vĩ

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Tát Ngà

 

 

Xã Pả Vi

 

 

Xã Sủng Máng

 

 

Xã Niêm Sơn

 

 

Xã Nậm Ban

 

HUYỆN YÊN MINH

 

 

 

Xã Sủng Cháng

 

 

Xã Đường Thượng

 

 

Xã Lũng Hồ

 

 

Xã Thắng Mố

 

 

Xã Sủng Thài

 

 

Xã Ngam La

 

 

Xã Lao Và Chải

 

 

Xã Du Già

 

 

Xã Mậu Long

 

 

Xã Du Tiến

 

 

Xã Ngọc Long

 

 

Xã Hữu Vinh

 

 

Xã Đông Minh

 

 

Xã Na Khê

 

 

Xã Phú Lũng

 

 

Xã Bạch Đích

 

HUYỆN QUẢN BẠ

 

 

 

Xã Bát Đại Sơn

 

 

Xã Tả Ván

 

 

Xã Nghĩa Thuận

 

 

Xã Lùng Tám

 

 

Xã Cán Tỷ

 

 

Xã Thái An

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Tùng Vài

 

 

Xã Cao Mã Pờ

 

 

Xã Quản Bạ

 

 

Xã Quyết Tiến

 

 

Xã Đông Hà

 

HUYỆN XÍN MN

 

 

 

Xã Pà Vầy Sủ

 

 

Xã Nàn Sỉn

 

 

Xã Bản Ngò

 

 

Xã Thèn Phàng

 

 

Xã Nàn Ma

 

 

Xã Thu Tà

 

 

Xã Chế Là

 

 

Xã Chí Cà

 

 

Xã Nấm Dẩn

 

 

Xã Tả Nhìu

 

 

Xã Bản Díu

 

 

Xã Trung Thịnh

 

 

Xã Ngán Chiên

 

 

Xã Quảng Nguyên

 

 

Xã Xín Mần

 

 

Xã Cốc Rế

 

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

 

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Ngàm Đăng Vài

 

 

Xã Đản Ván

 

 

Xã Thèn Chu Phìn

 

 

Xã Túng Sán

 

 

Xã Tụ Nhân

 

 

Xã Bản Nhùng

 

 

Xã Sán Sả Hồ

 

 

Xã Tả Sử Choóng

 

 

Xã Pờ Ly Ngài

 

 

Xã Nàng Đôn

 

 

Xã Chiến Phố

 

 

Xã Bản Máy

 

 

Xã Nậm Khòa

 

 

Xã Pố Lồ

 

 

Xã Bản Péo

 

 

Xã Bản Luốc

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Thàng Tín

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Nậm Dịch

 

 

Xã Hồ Thầu

 

 

Xã Nậm Ty

 

HUYỆN BẮC QUANG

 

 

 

Xã Đồng Tiến

 

 

Xã Thượng Bình

 

 

Xã Tân Lập

 

HUYỆN QUANG BÌNH

 

 

 

Xã Nà Khương

 

 

Xã Bản Rịa

 

 

Xã Tân Nam

 

 

Xã Tiên Nguyên

 

 

Xã Hương Sơn

 

 

Xã Xuân Minh

 

 

Xã Yên Thành

 

 

Xã Tân Bắc

 

HUYỆN VỊ XUYÊN

 

 

 

Xã Thượng Sơn

 

 

Xã Thuận Hòa

 

 

Xã Cao Bồ

 

 

Xã Ngọc Minh

 

 

Xã Quảng Ngần

 

 

Xã Ngọc Linh

 

 

Xã Bạch Ngọc

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Phương Tiến

 

 

Xã Kim Linh

 

 

Xã Thanh Thủy

 

 

Xã Kim Thạch

 

 

Xã Thanh Đức

 

 

Xã Xín Chải

 

HUYỆN BẮC MÊ

 

 

 

Xã Phiêng Luông

 

 

Xã Thượng Tân

 

 

Xã Giáp Trung

 

 

Xã Minh Sơn

 

 

Xã Đường Hồng

 

 

Xã Yên Phong

 

 

Xã Yên Cường

 

 

Xã Đường Âm

 

 

Xã Lạc Nông

4. TỈNH CAO BẰNG

156

 

HUYỆN THÔNG NÔNG

 

 

 

Xã Vị Quang

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Lương Can

 

 

Xã Cần Nông

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Lương Thông

 

 

Xã Cần Yên

 

 

Xã Yên Sơn

 

-

Xã Đa Thông

 

 

Xã Bình Lãng

 

HUYỆN THẠCH AN

 

 

 

Xã Lê Lợi

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Danh Sỹ

 

 

Xã Thị Ngân

 

 

Xã Trọng Con

 

 

Xã Thái Cường

 

 

Xã Kim Đồng

 

 

Xã Đức Thông

 

 

Xã Canh Tân

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Quang Trọng

 

 

Xã Lê Lai

 

 

Xã Đức Long

 

 

Xã Vân Trình

 

HUYỆN HÒA AN

 

 

 

Xã Bình Dương

 

 

Xã Đức Xuân

 

 

Xã Hồng Nam

 

 

Xã Trương Lương

 

 

Xã Trưng Vương

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Hà Trì

 

 

Xã Ngũ Lão

 

 

Xã Công Trừng

 

 

Xã Lê Chung

 

 

Xã Nguyễn Huệ

 

 

Xã Đại Tiến

 

 

Xã Bạch Đằng

 

 

Xã Dân Chủ

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Hoàng Tung

 

 

Xã Hồng Việt

 

 

Xã Nam Tuấn

 

HUYỆN QUẢNG UYÊN

 

 

 

Xã Quốc Dân

 

 

Xã Tự Do

 

 

Xã Quốc Phong

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

Xã Độc Lập

 

 

Xã Chí Thảo

 

 

Xã Đoài Khôn

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Hạnh Phúc

 

 

Xã Cai Bộ

 

 

Xã Phi Hải

 

 

Xã Hoàng Hải

 

 

Xã Bình Lăng

 

 

Xã Quảng Hưng

 

 

Xã Hồng Định

 

HUYỆN HẠ LANG

 

 

 

Xã Minh Long

 

 

Xã Lý Quốc

 

 

Xã Đồng Loan

 

 

Xã Thắng Lợi

 

 

Xã Đức Quang

 

 

Xã Kim Loan

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Quang Long

 

 

Xã Việt Chu

 

 

Xã Thái Đức

 

 

Xã Cô Ngân

 

 

Xã Vinh Quý

 

 

Xã Thị Hoa

 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

 

 

 

Xã Tam Kim

 

 

Xã Yên Lạc

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Quang Thành

 

 

Xã Mai Long

 

 

Xã Thái Học

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Triệu Nguyên

 

 

Xã Ca Thành

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Vũ Nông

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Thịnh Vượng

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Bắc Hợp

 

HUYỆN BO LẠC

 

 

 

Xã Kim Cúc

 

 

Xã Sơn Lập

 

 

Xã Hưng Thịnh

 

 

Xã Sơn Lộ

 

 

Xã Bảo Toàn

 

 

Xã Khánh Xuân

 

 

Xã Huy Giáp

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Cô Ba

 

 

Xã Hồng Trị

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Cốc Pàng

 

 

Xã Hồng An

 

 

Xã Xuân Trường

 

 

Xã Đình Phùng

 

 

Xã Phan Thanh

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

 

 

Xã Ngọc Chung

 

 

Xã Phong Nặm

 

 

Xã Ngọc Côn

 

 

Xã Lăng Yên

 

 

Xã Chí Viễn

 

 

Xã Trung Phúc

 

 

Xã Thân Giáp

 

 

Xã Đoài Côn

 

 

Xã Đàm Thủy

 

 

Xã Đình Phong

 

 

Xã Ngọc Khê

 

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

 

 

Xã Cô Mười

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quốc Toản

 

 

Xã Cao Chương

 

 

Xã Quang Vinh

 

 

Xã Xuân Nội

 

 

Xã Quang Hán

 

 

Xã Lưu Ngọc

 

 

Xã Tri Phương

 

HUYỆN BẢO LÂM

 

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Nam Cao

 

 

Xã Đức Hạnh

 

 

Xã Tân Việt

 

 

Xã Thạch Lâm

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Vĩnh Phong

 

 

Xã Nam Quang

 

 

Xã Yên Thổ

 

 

Xã Thái Học

 

 

Xã Vĩnh Quang

 

 

Xã Thái Sơn

 

HUYN PHỤC HÒA

 

 

 

Xã Triệu u

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Mỹ Hưng

 

 

Xã Tiên Thành

 

 

Xã Đại Sơn

 

 

Xã Cách Linh

 

HUYỆN HÀ QUẢNG

 

 

 

Xã Hạ Thôn

 

 

Xã Kéo Yên

 

 

Xã Hồng Sỹ

 

 

Xã Cải Viên

 

 

Xã Lũng Nặm

 

 

Xã Mã Ba

 

 

Xã Nà Sác

 

 

Xã Nội Thôn

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Sỹ Hai

 

 

Xã Thượng Thôn

 

 

Xã Tổng Cọt

 

 

Xã Vân An

 

 

Xã Vần Dính

 

 

Xã Đào Ngạn

 

 

Xã Phù Ngọc

 

 

Xã Sóc Hà

5. TỈNH BẮC KẠN

60

 

HUYỆN BA B

 

 

 

Xã Phúc Lộc

 

 

Xã Chu Hương

 

 

Xã Yến Dương

 

 

Xã Đồng Phúc

 

 

Xã Cao Thượng

 

 

Xã Địa Linh

 

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

Xã Vi Hương

 

 

Xã Nguyên Phúc

 

 

Xã Đôn Phong

 

 

Xã Mỹ Thanh

 

 

Xã Vũ Muộn

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã Sỹ Bình

 

HUYỆN CHỢ ĐN

 

 

 

Xã Xuân Lạc

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Đại Sảo

 

 

Xã Yên Mỹ

 

 

Xã Bằng Lãng

 

 

Xã Lương Bằng

 

 

Xã Yên Thượng

 

 

Xã Nghĩa Tá

 

 

Xã Yên Thịnh

 

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Yên Hân

 

 

Xã Yên Cư

 

 

Xã Bình Văn

 

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

Xã Dương Sơn

 

 

Xã Văn Học

 

 

Xã Lương Thượng

 

 

Xã Lương Thành

 

 

Xã Cư Lễ

 

 

Xã Kim Lư

 

 

Xã Liêm Thủy

 

 

Xã Văn Minh

 

 

Xã Vũ Loan

 

 

Xã Đổng Xá

 

 

Xã Côn Minh

 

 

Xã Lạng San

 

 

Xã Xuân Dương

 

 

Xã Lam Sơn

 

 

Xã Ân Tình

 

 

Xã Kim Hỷ

 

 

Xã Quang Phong

 

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

Xã Cốc Đán

 

 

Xã Thượng Ân

 

 

Xã Bằng Vân

 

 

Xã Đức Vân

 

 

Xã Thượng Quan

 

 

Xã Thuần Mang

 

 

Xã Hương Nê

 

 

Xã Lãng Ngâm

 

 

Thị Trấn Nà Phặc

 

 

Xã Trung Hòa

 

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

Xã An Thắng

 

 

Xã Bằng Thành

 

 

Xã Cổ Linh

 

 

Xã Công Bằng

 

 

Xã Nhạn Môn

 

 

Xã Nghiên Loan

 

 

Xã Xuân La

6. TỈNH TUYÊN QUANG

63

 

HUYỆN LÂM BÌNH

 

 

 

Xã Bình An

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

Xã Khuôn Hà

 

 

Xã Lăng Can

 

 

Xã Phúc Yên

 

 

Xã Thổ Bình

 

 

Xã Xuân Lập

 

HUYỆN NA HANG

 

 

 

Xã Côn Lôn

 

 

Xã Đà Vị

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Khâu Tinh

 

 

Xã Sinh Long

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Thanh Tương

 

 

Xã Thượng Giáp

 

 

Xã Thượng Nông

 

 

Xã Yên Hoa

 

HUYỆN CHIÊM HÓA

 

 

 

Xã Hà Lang

 

 

Xã Trung Hà

 

 

Xã Minh Quang

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Tân Mỹ

 

 

Xã Hùng Mỹ

 

 

Xã Phú Bình

 

 

Xã Yên Lập

 

 

Xã Bình Phú

 

 

Xã Kiên Đài

 

 

Xã Linh Phú

 

 

Xã Tri Phú

 

 

Xã Hòa An

 

 

Xã Xuân Quang

 

HUYỆN HÀM YÊN

 

 

 

Xã Bạch Xa

 

 

Xã Bằng Cốc

 

 

Xã Hùng Đức

 

 

Xã Minh Hương

 

 

Xã Minh Khương

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Thành Long

 

 

Xâ Yên Lâm

 

 

Xã Yên Thuận

 

HUYỆN YÊN SƠN

 

 

 

Xã Công Đa

 

 

Xã Đạo Viện

 

 

Xã Hùng Lợi

 

 

Xã Kiến Thiết

 

 

Xã Kim Quan

 

 

Xã Lực Hành

 

 

Xã Phú Thịnh

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Trung Minh

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Trung Trực

 

HUYỆN SƠN DƯƠNG

 

 

 

Xã Chi Thiết

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Đông Lợi

 

 

Xã Đồng Quý

 

 

Xã Hợp Hòa

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Quyết Thắng

 

 

Xã Thanh Phát

 

 

Xã Trung Yên

 

 

Xã Hợp Thành

7. TỈNH LÀO CAI

104

 

HUYỆN SA PA

 

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Bản Hồ

 

 

Xã Tả Van

 

 

Xã Trung Chải

 

 

Xã Sa Pả

 

 

Xã Suối Thầu

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Hầu Thào

 

 

Xã Sử Pán

 

 

Xã Bản Khoang

 

 

Xã Thanh Kim

 

 

Xã Tả Giàng Phìn

 

 

Xã Thanh Phú

 

 

Xã San Xả Hồ

 

 

Xã Nậm Sài

 

HUYỆN SI MA CAI

 

 

 

Xã Mản Thẩn

 

 

Xã Lử Thẩn

 

 

Xa Lùng Sui

 

 

Xa Cán Cấu

 

 

Xã Quan Thần Sán

 

 

Xã Cán Hồ

 

 

Xã Nàn Sán

 

 

Xã Bản Mế

 

 

Xã Sín Chéng

 

 

Xã Thào Chư Phìn

 

 

Xã Nàn Sín

 

 

Xã Sán Chải

 

 

Xã Si Ma Cai

 

HUYỆN VĂN BÀN

 

 

 

Xã Nậm Mả

 

 

Xã Nậm Dạng

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Chiềng Ken

 

 

Xã Nậm Tha

 

 

Xã Làng Giàng

 

 

Xã Dương Quỳ

 

 

Xã Nậm Chày

 

 

Xã Thẳm Dương

 

 

Xã Nậm Xây

 

 

Xã Minh Lương

 

 

Xã Nậm Xé

 

HUYÊN MƯỜNG KHƯƠNG

 

 

 

Xã Tung Chung Phố

 

 

Xã Thanh Bình

 

 

Xã Nấm Lư

 

 

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã La Pan Tẩn

 

 

Xã Tả Thàng

 

 

Xã Nậm Chảy

 

 

Xã Tả Ngài Chồ

 

 

Xã Pha Long

 

 

Xã Dìn Chin

 

 

Xã Tả Gia Khâu

 

HUYỆN BC HÀ

 

 

 

Xã Tả Củ Tỷ

 

 

Xã Bản Già

 

 

Xã Lùng Cải

 

 

Xã Tả Van Chư

 

 

Xã Lùng Phình

 

 

Xã Lầu Thí Ngài

 

 

Xã Thải Giàng Phố

 

 

Xã Bản Phố

 

 

Xã Hoàng Thu Phố

 

 

Xã Nậm Mòn

 

 

Xã Cốc Ly

 

 

Xã Nậm Khánh

 

 

Xã Bản Liền

 

 

Xã Nậm Đét

 

 

Xã Cốc Lầu

 

 

Xã Nậm Lúc

 

 

Xã Bản Cái

 

HUYỆN BẢO THẮNG

 

 

 

Xã Bản Cầm

 

 

Xã Thái Niên

 

 

Xã Phong Niên

 

 

Xã Trì Quang

 

 

Xã Bản Phiệt

 

HUYỆN BÁT XÁT

 

 

 

Xã Cốc Mỳ

 

 

Xã Tòng Sành

 

 

Xã Phìn Ngan

 

 

Xã Trịnh Tường

 

 

Xã Nậm Chạc

 

 

Xã A Mú Sung

 

 

Xã A Lù

 

 

Xã Ngải Thầu

 

 

Xã Y Tý

 

 

Xã Dn Sáng

 

 

Xã Sàng Ma Sáo

 

 

Xã Nm Pung

 

 

Xã Trung Lèng Hồ

 

 

Xã Mường Hum

 

 

Xã Dền Thàng

 

 

Xã Pa Cheo

 

 

Xã Bản Xèo

 

HUYỆN BẢO YÊN

 

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Long Khánh

 

 

Xã Long Phúc

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Xuân Hòa

 

 

Xã Điện Quan

 

 

Xã Bảo Hà

 

 

Xã Cam Cọn

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Xuân Thượng

 

 

Xã Kim Sơn

8. TỈNH YÊN BÁI

81

 

HUYỆN MÙ CANG CHẢI

 

 

 

Xã Nậm Có

 

 

Xã Cao Phạ

 

 

Xã Nậm Khắt

 

 

Xã Púng Luông

 

 

Xã La Pán Tẩn

 

 

Xã Dế Xu Phình

 

 

Xã Chế Cu Nha

 

 

Xã Mồ Dề

 

 

Xã Kim Nọi

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Khao Mang

 

 

Xã Hồ Bốn

 

 

Xã Chế Tạo

 

HUYỆN TRẠM TẤU

 

 

 

Xã Bản Công

 

 

Xã Xà Hồ

 

 

Xã Bản Mù

 

 

Xã Hát Lừu

 

 

Xã Trạm Tấu

 

 

Xã Pá Hu

 

 

Xã Pá Lau

 

 

Xã Túc Đán

 

 

Xã Phình Hồ

 

 

Xã Làng Nhì

 

 

Xã Tà Xi Láng

 

HUYỆN VĂN CHN

 

 

 

Xã Tú Lệ

 

 

Xã Nậm Búng

 

 

Xã Gia Hội

 

 

Xã Sơn Lương

 

 

Xã Hạnh Sơn

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Thạch Lương

 

 

Xã Minh An

 

 

Xã Bình Thuận

 

 

Xã Suối Giàng

 

 

Xã Suối Bu

 

 

Xã Suối Quyền

 

 

Xã Sùng Đô

 

 

Xã Nậm Mười

 

 

Xã Nậm Lành

 

 

Xã An Lương

 

 

Xã Nghĩa Sơn

 

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

Xã Viễn Sơn

 

 

Xã Phong Dụ Thượng

 

 

Xã Châu Quế Thượng

 

 

Xã Xuân Tầm

 

 

Xã Lang Thíp

 

 

Xã Đại Sơn

 

 

Xã Mỏ Vàng

 

 

Xã Phong Dụ Hạ

 

 

Xã Châu Quế Hạ

 

 

Xã Nà Hẩu

 

HUYỆN TRẤN YÊN

 

 

 

Xã Hòa Cuông

 

 

Xã Việt Hồng

 

 

Xã Hồng Ca

 

 

Xã Kiên Thành

 

HUYỆN LỤC YÊN

 

 

 

Xã Trung Tâm

 

 

Xã Phúc Lợi

 

 

Xã Động Quan

 

 

Xã Khánh Hòa

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Tô Mậu

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Minh Chuẩn

 

 

Xã Tân Phượng

 

 

Xã Lâm Thượng

 

 

Xã Khánh Thiện

 

 

Xã Mường Lai

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã An Phú

 

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Ngọc Chấn

 

 

Xã Phúc Ninh

 

 

Xã Cảm Nhân

 

 

Xã Tích Cốc

 

 

Xã Mỹ Gia

 

 

Xã Xuân Lai

 

 

Xã Yên Thành

 

 

Xã Phúc An

 

 

Xã Tân Nguyên

 

THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

 

 

Xã Nghĩa An

9. TỈNH THÁI NGUYÊN

63

 

HUYỆN NHAI

 

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Liên Minh

 

 

Xã Dân Tiến

 

 

Xã Phương Giao

 

 

Xã Cúc Đường

 

 

Xã Thần Sa

 

 

Xã Thượng Nung

 

 

Xã Vũ Chấn

 

 

Xã Nghinh Tường

 

 

Xã Sảng Mộc

 

 

Xã Tràng Xá

 

HUYỆN ĐỊNH HÓA

 

 

 

Xã Tân Thịnh

 

 

Xã Bình Thành

 

 

Xã Linh Thông

 

 

Xã Điềm Mặc

 

 

Xã Phú Đình

 

 

Xã Phú Tiến

 

 

Xã Định Biên

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Bảo Linh

 

 

Xã Quy Kỳ

 

 

Xã Kim Phượng

 

 

Xã Phúc Chu

 

 

Xã Tân Dương

 

 

Xã Trung Hội

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Bộc Nhiêu

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Lam Vỹ

 

 

Xã Thanh Định

 

 

Xã Trung Lương

 

HUYỆN ĐẠI TỪ

 

 

 

Xã Phúc Lương

 

 

Xã Na Mao

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã Đức Lương

 

 

Xã Hoàng Nông

 

 

Xã Khôi Kỳ

 

 

Xã Lục Ba

 

 

Xã Cát Nê

 

 

Xã Phú Cường

 

 

Xã Phú Lạc

 

 

Xã Phú Thịnh

 

 

Xã Phú Xun

 

 

Xã Phục Linh

 

 

Xã Tân Linh

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Quân Chu

 

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

 

 

Xã Phủ Lý

 

 

Xã Phú Đô

 

 

Xã Yên Lạc

 

 

Xã Yên Trạch

 

 

Xã Hp Thành

 

HUYỆN ĐỒNG HỶ

 

 

 

Xã Cây Thị

 

 

Xã Văn Lăng

 

 

Xã Tân Long

 

 

Xã Tân Lợi

 

 

Xã Hợp Tiến

 

 

Xã Nam Hòa

 

 

Xã Văn Hán

 

HUYỆN PHÚ BÌNH

 

 

 

Xã Bàn Đạt

 

 

Xã Kha Sơn

 

THỊ XÃ PHỔ YÊN

 

 

 

Xã Vạn Phái

 

 

Xã Tiên Phong

10. TỈNH LẠNG SƠN

133

 

HUYỆN BẮC SƠN

 

 

 

Xã Chiêu Vũ

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Tân Tri

 

 

Xã Nhất Hòa

 

 

Xã Tân Hương

 

 

Xã Vạn Thủy

 

 

Xã Trấn Yên

 

 

Xã Nhất Tiến

 

 

Xã Hưng Vũ

 

 

Xã Vũ Lăng

 

 

Xã Vũ Lễ

 

 

Xã Chiến Thắng

 

 

Xã Long Đống

 

HUYỆN BÌNH GIA

 

 

 

Xã Bình La

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Hồng Phong

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quý Hòa

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

Xã Tân Văn

 

 

Xã Thiện Hòa

 

 

Xã Thiện Long

 

 

Xã Thiện Thuật

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Yên L

 

HUYỆN HỮU LŨNG

 

 

 

Xã Yên Sơn

 

 

Xã Hữu Liên

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Yên Bình

 

 

Xã Quyết Thắng

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Thiện Kỵ

 

HUYỆN VĂN LÃNG

 

 

 

Xã Tân Việt

 

 

Xã Trùng Quán

 

 

Xã Trùng Khánh

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Nam La

 

 

Xã Hội Hoan

 

 

Xã Gia Miễn

 

 

Xã Bắc La

 

 

Xã Tân Tác

 

 

Xã Tân Lang

 

 

Xã An Hùng

 

 

Xã Thành Hòa

 

 

Xã Hoàng Việt

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Nhạc Kỳ

 

 

Xã Tân Mỹ

 

HUYỆN CHI LĂNG

 

 

 

Xã Hữu Kiên

 

 

Xã Bằng Hữu

 

 

Xã Lâm Sơn

 

 

Xã Chiến Thắng

 

 

Xã Vân An

 

 

Xã Liên Sơn

 

 

Xã Bắc Thủy

 

HUYỆN VĂN QUAN

 

 

 

Xã Yên Phúc

 

 

Xã Bình Phúc

 

 

Xã Chu Túc

 

 

Xã Khánh Khê

 

 

Xã Đồng Giáp

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Tràng Sơn

 

 

Xã Song Giang

 

 

Xã Việt Yên

 

 

Xã Trấn Ninh

 

 

Xã Tú Xuyên

 

 

Xã Lương Năng

 

 

Xã Tri Lễ

 

 

Xã Hữu Lễ

 

 

Xã Tràng Các

 

 

Xã Phú Mỹ

 

 

Xã Vĩnh Lại

 

 

Xã Hòa Bình

 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 

 

 

Xã Quốc Khánh

 

 

Xã Đội Cấn

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Chí Minh

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Bắc Ái

 

 

Xã Tân Yên

 

 

Xã Cao Minh

 

 

Xã Khánh Long

 

 

Xã Vĩnh Tiến

 

 

Xã Đoàn Kết

 

 

Xã Đào Viên

 

HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

 

 

Xã Đồng Thắng

 

 

Xã Bắc Xa

 

 

Xã Châu Sơn

 

 

Xã Kiên Mộc

 

 

Xã Lâm Ca

 

 

Xã Thái Bình

 

 

Xã Bắc Lãng

 

 

Xã Cường Lợi

 

 

Xã Bính Xá

 

HUYỆN LỘC BÌNH

 

 

 

Xã Vân Mộng

 

 

Xã Tĩnh Bắc

 

 

Xã Tam Gia

 

 

Xã Ái Quốc

 

 

Xã Xuân Dương

 

 

Xã Hữu Lân

 

 

Xã Lợi Bác

 

 

Xã Mu Sơn

 

 

Xã Nhượng Bạn

 

 

Xã Minh Phát

 

 

Xã Nam Quan

 

 

Xã Sàn Viên

 

 

Xã Quan Bản

 

 

Xã Tú Mịch

 

 

Xã Hiệp Hạ

 

 

Xã Xuân Tình

 

HUYỆN CAO LỘC

 

 

 

Xã Lộc Yên

 

 

Xã Công Sơn

 

 

Xã Mu Sơn

 

 

Xã Thạch Đạn

 

 

Xã Thanh Lòa

 

 

Xã Phú Xá

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Xuất Lễ

 

 

Xã Cao Lâu

 

 

Xã Bình Trung

 

 

Xã Song Giáp

 

 

Xã Tân Liên

 

 

Xã Hòa Cư

 

 

Xã Bảo Lâm

11. TỈNH BẮC GIANG

52

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

 

 

Xã An Bá

 

 

Xã An Lập

 

 

Xã Vĩnh Khương

 

 

Xã Lệ Viễn

 

 

Xã Vân Sơn

 

 

Xã An Lạc

 

 

Xã Hữu Sản

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Dương Hưu

 

 

Xã Yên Định

 

 

Xã Bồng Am

 

 

Xã Thanh Luận

 

 

Xã Tuấn Mậu

 

 

Xã Cẩm Đàn

 

 

Xã Chiên Sơn

 

 

Xã Quế Sơn

 

 

Xã Giáo Liêm

 

 

Xã Phúc Thắng

 

 

Xã Thạch Sơn

 

HUYỆN LỤC NGẠN

 

 

 

Xã Sa Lý

 

 

Xã Phong Minh

 

 

Xã Phong Vân

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Cấm Sơn

 

 

Xã Hộ Đáp

 

 

Xã Sơn Hải

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Đèo Gia

 

 

Xã Phú Nhuận

 

 

Xã Kim Sơn

 

HUYỆN LỤC NAM

 

 

 

Xã Lục Sơn

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Trường Sơn

 

 

Xã Vô Tranh

 

 

Xã Trường Giang

 

HUYỆN YÊN THẾ

 

 

 

Xã Tiến Thắng

 

 

Xã Đồng Vương

 

 

Xã Đồng Tiến

 

 

Xã Canh Nậu

 

 

Xã Đồng Hưu

 

HUYỆN HIỆP HÒA

 

 

 

Xã Đồng Tân

 

 

Xã Hòa Sơn

 

 

Xã Hoàng Thanh

 

 

Xã Hoàng Vân

 

 

Xã Hùng Sơn

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Mai Đình

 

 

Xã Hương Lâm

 

 

Xã Hợp Thịnh

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Mai Trung

 

 

Xã Đại Thành

12. TỈNH PHÚ THỌ

41

 

HUYỆN TÂN SƠN

 

 

 

Xã Đồng Sơn

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Kiệt Sơn

 

 

Xã Vinh Tiền

 

 

Xã Xuân Sơn

 

 

Xã Thu Ngạc

 

HUYỆN CẨM KHÊ

 

 

 

Xã Tùng Khê

 

 

Xã Tạ Xá

 

 

Xã Phú Khê

 

 

Xã Yên Tập

 

 

Xã Chương Xá

 

 

Xã Yên Dưỡng

 

HUYỆN HẠ HÒA

 

 

 

Xã Lệnh Khanh

 

 

Xã Vô Tranh

 

 

Xã Liên Phương

 

 

Xã Cáo Điền

 

HUYỆN YÊN LẬP

 

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Nga Hoàng

 

 

Xã Ngọc Lập

 

 

Xã Phúc Khánh

 

 

Xã Thượng Long

 

 

Xã Xuân Thủy

 

HUYỆN THANH BA

 

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Yn Khê

 

 

Xã Yên Nội

 

 

Xã Thanh Xá

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Thái Ninh

 

 

Xã Năng Yên

 

HUYỆN THANH SƠN

 

 

 

Xã Khả Cửu

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Yên Lương

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Yên Sơn

 

 

Xã Đông Cửu

 

 

Xã Thượng Cửu

 

 

Xã Cự Đồng

 

 

Xã Cự Thắng

 

 

Xã Địch Quả

 

 

Xã Hương Cần

 

 

Xã Tân Lập

13. TỈNH ĐIỆN BIÊN

103

 

HUYỆN TỦA CHÙA

 

 

 

Xã Mường Báng

 

 

Xã Xá Nhè

 

 

Xã Mường Đun

 

 

Xã Tủa Thàng

 

 

Xã Huổi Só

 

 

Xã Sính Phình

 

 

Xã Trung Thu

 

 

Xã Lao Xả Phình

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Tả Sìn Thàng

 

 

Xã Sín Chải

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

 

 

Xã Na Son

 

 

Xã Xa Dung

 

 

Xã Phì Nhừ

 

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

Xã Pu Nhi

 

 

Xã Mường Luân

 

 

Xã Luân Giói

 

 

Xã Phình Giàng

 

 

Xã Pú Hồng

 

 

Xã Nong U

 

 

Xã Keo Lôm

 

 

Xã Háng Lìa

 

 

Xã Tìa Dình

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

 

 

Xã Mường Pồn

 

 

Xã Hua Thanh

 

 

Xã Pa Thơm

 

 

Xã Na Ư

 

 

Xã Nà Nhạn

 

 

Xã Nà Tấu

 

 

Xã Mường Phăng

 

 

Xã Pá Khoang

 

 

Xã Núa Ngam

 

 

Xã Hẹ Muông

 

 

Xã Na Tông

 

 

Xã Mường Nhà

 

 

Xã Phu Luông

 

 

Xã Mường Lói

 

 

Xã Thanh Nưa

 

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

 

 

Xã Nà Sáy

 

 

Xã Nà Tòng

 

 

Xã Quài Cang

 

 

Xã Chiềng Đông

 

 

Xã Chiềng Sinh

 

 

Xã Mường Khong

 

 

Xã Mùn Chung

 

 

Xã Pú Xi

 

 

Xã Pú Nhung

 

 

Xã Tỏa Tình

 

 

Xã Tênh Phông

 

 

Xã Mường Mùn

 

 

Xã Quài Nưa

 

 

Xã Phình Sáng

 

 

Xã Quài Tở

 

 

Xã Mường Thín

 

 

Xã Ta Ma

 

 

Xã Rạng Đông

 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

 

 

Xã Búng Lao

 

 

Xã Ẳng Tở

 

 

Xã Ẳng Cang

 

 

ng Nưa

 

 

Xã Ngối Cáy

 

 

Xã Mường Đăng

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Nặm Lịch

 

 

Xã Xuân Lao

 

HUYÊN NẬM P

 

 

 

Xã Nà Hỳ

 

 

Xã Nà Bủng

 

 

Xã Na Cô Sa

 

 

Xã Pa Tần

 

 

Xã Nậm Chua

 

 

Xã Chà Tở

 

 

Xã Si Pa Phìn

 

 

Xã Nậm Khăn

 

 

Xã Nậm Nhừ

 

 

Xã Vàng Đán

 

 

Xã Chà Nưa

 

 

Xã Nậm Tin

 

 

Xã Phìn Hồ

 

 

Xã Nà Khoa

 

 

Xã Chà Cang

 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

 

 

Xã Nậm Nèn

 

 

Xã Sá Tổng

 

 

Xã Sa Lông

 

 

Xã Huổi Lèng

 

 

Xã Pa Ham

 

 

Xã Na Sang

 

 

Xã Mường Mươn

 

 

Xã Mường Tùng

 

 

Xã Hừa Ngài

 

 

Xã Ma Thì Hồ

 

 

Xã Huổi Mí

 

HUYN MƯỜNG NHÉ

 

 

 

Xã Sín Thầu

 

 

Xã Sen Thượng

 

 

Xã Chung Chải

 

 

Xã Leng Su Sìn

 

 

Xã Pá Mỳ

 

 

Xã Nậm Vì

 

 

Xã Nậm Kè

 

 

Xã Mường Toong

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Hui Lếch

 

 

Xã Mường Nhé

14. TỈNH LAI CHÂU

66

 

HUYỆN MƯỜNG TÈ

 

 

 

Xã Bum Nưa

 

 

Xã Bum Tở

 

 

Xã Can Hồ

 

 

Xã Ka Lăng

 

 

Xã Mù Cả

 

 

Xã Nậm Khao

 

 

Xã Pa

 

 

Xã Pa Vệ Sủ

 

 

Xã Tá Bạ

 

 

Xã Tà Tổng

 

 

Xã Thu Lũm

 

 

Xã Vàng San

 

HUYỆN NẬM NHÙN

 

 

 

Xã Hua Bum

 

 

Xã Nậm Pì

 

 

Xã Trung Chải

 

 

Xã Nậm Chà

 

 

Xã Nậm Ban

 

 

Xã Nậm Hàng

 

HUYỆN SÌN HỒ

 

 

 

Xã Căn Co

 

 

Xã Hồng Thu

 

 

Xã Làng Mô

 

 

Xã Ma Quai

 

 

Xã Nậm Cha

 

 

Xã Nậm Cuổi

 

 

Xã Nậm Hăn

 

 

Xã Noong Hẻo

 

 

Xã Pa Khóa

 

 

Xã Phăng Sô Lin

 

 

Xã Phìn H

 

 

Xã Pu Sam Cáp

 

 

Xã Tả Ngảo

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Tủa Sín Chải

 

 

Xã Xà Dề Phin

 

 

Xã Pa Tần

 

HUYỆN PHONG THỔ

 

 

 

Xã Bản Lang

 

 

Xã Ma Ly Chải

 

 

Xã Hoang Thèn

 

 

Xã Mồ Sì San

 

 

Xã Mù Sang

 

 

Xã Nậm Xe

 

 

Xã Pa Vây Sử

 

 

Xã Lản Nhì Thàng

 

 

Xã Sin Súi Hồ

 

 

Xã Tung Qua Lìn

 

 

Xã Sì Lở Lầu

 

 

Xã Dào San

 

 

Xã Huổi Luông

 

 

Xã Ma Ly Pho

 

 

Xã Vàng Ma Chải

 

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

Xã Khoen On

 

 

Xã Mường Kim

 

 

Xã Tà Hừa

 

 

Xã Tà Mung

 

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

Xã Hố Mít

 

 

Xã Mường Khoa

 

 

Xã Tà Mít

 

 

Xã Nậm Sỏ

 

HUYÊN TAM ĐƯỜNG

 

 

 

Xã Thèn Sin

 

 

Xã Nùng Nàng

 

 

Xã Khun Há

 

 

Xã Bản Hon

 

 

Xã Giang Ma

 

 

Xã Tả Lèng

 

 

Xã Nà Tăm

 

 

Xã Bản Bo

15. TỈNH SƠN LA

118

 

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

Xã Chiềng Đông

 

 

Xã Mường Lựm

 

 

Xã Tú Nang

 

 

Xã Lóng Phiêng

 

 

Xã Chiềng Tương

 

 

Xã Phiêng Khoài

 

 

Xã Chiềng On

 

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

Xã Huy Thượng

 

 

Xã Tường Thượng

 

 

Xã Tường Hạ

 

 

Xã Huy Tân

 

 

Xã Tường Phong

 

 

Xã Tân Phong

 

 

Xã Suối Tọ

 

 

Xã Suối Bau

 

 

Xã Kim Bon

 

 

Xã Sập Xa

 

 

Xã Nam Phong

 

 

Xã Mường Do

 

 

Xã Mường Lang

 

 

Xã Tường Phù

 

 

Xã Mường Bang

 

HUYỆN SỐP CỘP

 

 

 

Xã Mường Và

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Nậm Lạnh

 

 

Xã Dm Cang

 

 

Xã Púng Bánh

 

 

Xã Sam Kha

 

 

Xã Mường Lèo

 

HUYỆN VÂN HỒ

 

 

 

Xã Xuân Nha

 

 

Xã Mường Tè

 

 

Xã Song Khủa

 

 

Xã Chiềng Yên

 

 

Xã Chiềng Xuân

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Suối Bàng

 

 

Xã Tân Xuân

 

 

Xã Mường Men

 

 

Xã Liên Hòa

 

HUYỆN BẮC YÊN

 

 

 

Xã Hang Chú

 

 

Xã Xím Vàng

 

 

Xã Làng Chếu

 

 

Xã Tà Xùa

 

 

Xã Háng Đồng

 

 

Xã Phiêng Ban

 

 

Xã Hồng Ngài

 

 

Xã Song Pe

 

 

Xã Tạ Khoa

 

 

Xã Hua Nhàn

 

 

Xã Pắc Ngà

 

 

Xã Chim Vàn

 

 

Xã Phiêng Côn

 

 

Xã Chiềng Sại

 

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

Xã Chiềng Ân

 

 

Xã Tạ Bú

 

 

Xã Hua Trai

 

 

Xã Chiềng Công

 

 

Xã Ngọc Chiến

 

 

Xã Chiềng Muôn

 

 

Xã Chiềng Hoa

 

 

Xã Chiềng San

 

 

Xã Chiềng Lao

 

 

Xã Nặm Păm

 

 

Xã Mường Trai

 

 

Xã Pi Toong

 

 

Xã Nậm Giôn

 

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

Xã Bản Lầm

 

 

Xã É Tòng

 

 

Xã Nậm Lầu

 

 

Xã Chiềng Bôm

 

 

Xã Bó Mười

 

 

Xã Co Mạ

 

 

Xã Púng Tra

 

 

Xã Co Tòng

 

 

Xã Chiềng Pấc

 

 

Xã Long Hẹ

 

 

Xã Tông Lạnh

 

 

Xã Mướng É

 

 

Xã Phổng Lập

 

 

Xã Phổng Lăng

 

 

Xã Chiềng Pha

 

 

Xã Tông Cọ

 

 

Xã Chiềng La

 

 

Xã Pá Lông

 

 

Xã Mường Khiêng

 

 

Xã Mường Bám

 

 

Xã Liệp Tè

 

 

Xã Nong Lay

 

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

Xã Chiềng Ve

 

 

Xã Chiềng Dong

 

 

Xã Chiềng Nơi

 

 

Xã Phiêng Cằm

 

 

Xã Phiêng Pằn

 

 

Xã Tà Hộc

 

 

Xã Nà Ớt

 

 

Xã Chiềng Kheo

 

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

Xã Chiềng Khừa

 

 

Xã Tân Hợp

 

 

Xã Tà Lại

 

 

Xã Chiềng Sơn

 

 

Xã Lóng Sập

 

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

Xã Chiềng En

 

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

Xã Chiềng Phung

 

 

Xã Huổi Một

 

 

Xã Nậm Mằn

 

 

Xã Mường Sai

 

 

Xã Bó Sinh

 

 

Xã Mường Lầm

 

 

Xã Nậm Ty

 

 

Xã Yên Hưng

 

 

Xã Pú Bẩu

 

 

Xã Đứa Mòn

 

 

Xã Chiềng Khương

 

 

Xã Mường Hung

 

 

Xã Mường Cai

 

HUYN QUỲNH NHAI

 

 

 

Xã Chiềng Khay

 

 

Xã Mường Sại

16. TỈNH HÒA BÌNH

99

 

HUYỆN ĐÀ BẮC

 

 

 

Xã Đồng Nghê

 

 

Xã Suối Nánh