Quyết định 204/QĐ-TTg

Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 204/QĐ-TTg danh sách xã đặc biệt khó khăn xã biên giới diện đầu tư Chương trình 135 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 900/QĐ-TTg 2017 phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 204/QĐ-TTg danh sách xã đặc biệt khó khăn xã biên giới diện đầu tư Chương trình 135 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 xã của 44 tỉnh;

- Ngân sách địa phương đầu tư: 35 xã của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ươ
ng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã

 

Tổng số

2275

CHI TIT CÁC TNH

1. THÀNH PHHÀ NỘI

2

 

HUYN BA VÌ

 

 

 

Xã Ba Vì

 

HUYỆN MỸ ĐỨC

 

 

 

Xã An Phú

2. TỈNH QUẢNG NINH

25

 

HUYỆN HOÀNH BỒ

 

 

 

Xã Đng Lâm

 

 

Xã Đng Sơn

 

 

Xã Kỳ Thượng

 

HUYỆN BA CH

 

 

 

Xã Đạp Thanh

 

 

Xã Đn Đc

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Thanh Lâm

 

 

Xã Thanh Sơn

 

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

Xã Đại Dực

 

 

Xã Đại Thành

 

 

Xã Hà Lâu

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

 

 

Xã Hoành Mô

 

 

Xã Húc Động

 

 

Xã Đng Tâm

 

 

Xã Đng Văn

 

 

Xã Lục Hn

 

 

Xã Tình Húc

 

 

Xã Vô Ngại

 

HUYỆN ĐẦM HÀ

 

 

 

Xã Quảng An

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Quảng Lợi

 

HUYỆN HI HÀ

 

 

 

Quảng Đức

 

 

Qung Sơn

 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

 

 

Bắc Sơn

 

 

Xã Hải Sơn

3. TNH NINH BÌNH

5

 

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

Xã Cúc Phương

 

 

Xã Kỳ Phú

 

 

Xã Phú Long

 

 

Xã Quảng Lạc

 

 

Xã Thch Bình

4. TNH HÀ GIANG

141

 

HUYỆN ĐỒNG VĂN

 

 

 

Xã H Quáng Phìn

 

 

Xã Lũng

 

 

Xã Lũng Phìn

 

 

Xã Lũng Táo

 

 

Xã Lũng Thu

 

 

Xã Ma Lé

 

 

Xã Ph Cáo

 

 

Xã Ph

 

 

Xã Sà Phìn

 

 

Xã Sảng Tủng

 

 

Xã Sính Lủng

 

 

Xã Sủng Là

 

 

Xã Sủng Trái

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Thài Phìn Tủng

 

 

Xã Vn Chải

 

HUYỆN MÈO VC

 

 

 

Xã Cán Chu Phìn

 

 

Xã Giàng Chu Phìn

 

 

Xã Khâu Vai

 

 

Xã Lũng Chinh

 

 

Xã Lũng Pù

 

 

Xã Nm Ban

 

 

Xã Niêm Sơn

 

 

Xã Niêm Tòng

 

 

Xã Pả Vi

 

 

Xã Pải Lủng

 

 

Xã Sơn Vĩ

 

 

Xã Sủng Máng

 

 

Xã Sủng Trà

 

 

Xã Tả Lủng

 

 

Xã Tát Ngà

 

 

Xã Thượng Phùng

 

 

Xã Xín Cái

 

HUYỆN YÊN MINH

 

 

 

Xã Bch Đích

 

 

Xã Du Già

 

 

Xã Du Tiến

 

 

Xã Đông Minh

 

 

Xã Đường Thượng

 

 

Xã Hữu Vinh

 

 

Xã Lao Và chải

 

 

Xã Lũng H

 

 

Xã Mu Du

 

 

Xã Mậu Long

 

 

Xã Na Khê

 

 

Xã Ngam La

 

 

Xã Ngọc Long

 

 

Xã Phú Lũng

 

 

Xã Sủng Cháng

 

 

Xã Sủng Thài

 

 

Xã Thng M

 

HUYỆN QUẢN BẠ

 

 

 

Xã Bát Đi Sơn

 

 

Xã Cán Tỷ

 

 

Xã Cao Mã Pờ

 

 

Xã Lùng Tám

 

 

Xã Nghĩa Thuận

 

 

Xã Quản Bạ

 

 

Xã Quyết Tiến

 

 

Xã Tả Ván

 

 

Xã Tùng Vài

 

 

Xã Thái An

 

 

Xã Thanh Vân

 

HUYỆN BC MÊ

 

 

 

Xã Đường Âm

 

 

Xã Đường Hng

 

 

Xã Giáp Trung

 

 

Xã Lạc Nông

 

 

Xã Minh Sơn

 

 

Xã Phiêng Luông

 

 

Xã Phú Nam

 

 

Xã Thượng Tân

 

 

Xã Yên Cường

 

 

Xã Yên Phong

 

HUYỆN V XUYÊN

 

 

 

Xã Bạch Ngọc

 

 

Xã Cao Bồ

 

 

Xã Kim Linh

 

 

Xã Kim Thch

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Linh H

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Ngọc Minh

 

 

Xã Phong Quang

 

 

Xã Phương Tiến

 

 

Xã Quảng Ngn

 

 

Xã Thanh Đức

 

 

Xã Thanh Thủy

 

 

Xã Thun Hòa

 

 

Xã Thượng Sơn

 

 

Xã Xín Chải

 

HUYỆN BẮC QUANG

 

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Đng Tiến

 

 

Xã Đông Thành

 

 

Xã Đức Xuân

 

 

Xã Thượng Bình

 

HUYỆN QUANG BÌNH

 

 

 

Xã Bản Ra

 

 

Xã Hương Sơn

 

 

Xã Nà Khương

 

 

Xã Tân Nam

 

 

Xã Tiên Nguyên

 

 

Xã Xuân Minh

 

 

Xã Yên Thành

 

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

 

 

 

Xã Bản Luốc

 

 

Xã Bản Máy

 

 

Xã Bản Nhùng

 

 

Xã Bản Péo

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Chiến Phố

 

 

Xã Đản Ván

 

 

Xã HThu

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Nàng Đôn

 

 

Xã Nm Dch

 

 

Xã Nm Khòa

 

 

Xã Nậm Ty

 

 

Xã Ngàm Đăng Vài

 

 

Xã P L

 

 

Xã Pờ Ly Ngài

 

 

Xã Sán Xả H

 

 

Xã Tả Sử Choóng

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Tụ Nhân

 

 

Xã Túng Sán

 

 

Xã Thàng Tín

 

 

Xã Thèn Chu Phìn

 

HUYỆN XÍN MN

 

 

 

Xã Bản Díu

 

 

Xã Bản Ngò

 

 

Xã Cc Rế

 

 

Xã Chế

 

 

Xã Chí Cà

 

 

Xã Khuôn Lùng

 

 

Xã Nà Chì

 

 

Xã Nàn Ma

 

 

Xã Nàn Sỉn

 

 

Xã Nấm Dẩn

 

 

Xã Ngán Chiên

 

 

Xã Pà Vy Sủ

 

 

Xã Quảng Nguyên

 

 

Xã Tả Nhìu

 

 

Xã Thèn Phàng

 

 

Xã Thu Tà

 

 

Xã Trung Thịnh

 

 

Xã Xín Mần

5. TỈNH CAO BẰNG

148

 

HUYN BO LÂM

 

 

 

Xã Đức Hạnh

 

 

Xã Lý Bôn

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Nam Cao

 

 

Xã Nam Quang

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Tân Vit

 

 

Xã Thch Lâm

 

 

Xã Thái Hc

 

 

Xã Thái Sơn

 

 

Xã Vĩnh Phong

 

 

Xã Vĩnh Quang

 

 

Xã Yên Th

 

HUYỆN HÀ QUNG

 

 

 

Xã Đào Ngạn

 

 

Xã Phù Ngọc

 

 

Xã Cải Viên

 

 

Xã H Thôn

 

 

Xã Hng Sỹ

 

 

Xã Kéo Yên

 

 

Xã Lũng Nặm

 

 

Xã Mã Ba

 

 

Xã Nà Sác

 

 

Xã Ni Thôn

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Sóc Hà

 

 

Xã Sỹ Hai

 

 

Xã Tng Cọt

 

 

Xã Thượng Thôn

 

 

Xã Vân An

 

 

Xã Vn Dính

 

HUYỆN BẢO LC

 

 

 

Xã Bảo Toàn

 

 

Xã Cô Ba

 

 

Xã Cc Pàng

 

 

Xã Đình Phùng

 

 

Xã Hng An

 

 

Xã Huy Giáp

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Hưng Thịnh

 

 

Xã Kim Cúc

 

 

Xã Khánh Xuân

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Sơn Lập

 

 

Xã Sơn Lộ

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Xuân Trường

 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

 

 

 

Xã Minh Tâm

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Bắc Hợp

 

 

Xã Ca Thành

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Mai Long

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Quang Thành

 

 

Xã Tam Kim

 

 

Xã Thái Hc

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Thịnh Vượng

 

 

Xã Triệu Nguyên

 

 

Xã Vũ Nông

 

 

Xã Yên Lc

 

HUYỆN HÒA AN

 

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Hoàng Tung

 

 

Xã Hng Việt

 

 

Xã Dân Chủ

 

 

Xã Nam Tun

 

 

Xã Hng Nam

 

 

Xã Bình Dương

 

 

Xã Công Trừng

 

 

Xã Đức Xuân

 

 

Xã Hà Trì

 

 

Xã Ngũ Lão

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Trưng Vương

 

 

Xã Trương Lương

 

HUYỆN THÔNG NÔNG

 

 

 

Xã Bình Lãng

 

 

Xã Cn Nông

 

 

Xã Cn Yên

 

 

Xã Đa Thông

 

 

Xã Lương Can

 

 

Xã Lương Thông

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Vị Quang

 

 

Xã Yên Sơn

 

HUYỆN H LANG

 

 

 

Xã Quang Long

 

 

Xã Th Hoa

 

 

Xã Vit Chu

 

 

Xã An Lc

 

 

Xã Cô Ngân

 

 

Xã Đồng Loan

 

 

Xã Đức Quang

 

 

Xã Kim Loan

 

 

Xã Lý Quốc

 

 

Xã Minh Long

 

 

Xã Thái Đức

 

 

Xã Thng Lợi

 

 

Xã Vinh Quý

 

HUYỆN THCH AN

 

 

 

Xã Đức Long

 

 

Xã Vân Trình

 

 

Xã Canh Tân

 

 

Xã Danh Sỹ

 

 

Xã Đức Thông

 

 

Xã Đức Xuân

 

 

Xã Kim Đồng

 

 

Xã Lê Lai

 

 

Xã Lê Li

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Quang Trọng

 

 

Xã Thái Cường

 

 

Xã Thị Ngân

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Trọng Con

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

 

 

Xã Đàm Thủy

 

 

Xã Chí Vin

 

 

Xã Đình Phong

 

 

Xã Lăng Yên

 

 

Xã Cao Thăng

 

 

Xã Ngọc Côn

 

 

Xã Ngọc Chung

 

 

Xã Ngọc Khê

 

 

Xã Phong Nặm

 

 

Xã Trung Phúc

 

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

 

 

Xã Cao Chương

 

 

Xã Cô Mười

 

 

Xã Lưu Ngọc

 

 

Xã Quang Hán

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quang Vinh

 

 

Xã Tri Phương

 

 

Xã Xuân Ni

 

HUYỆN QUẢNG UYÊN

 

 

 

Xã Quốc Phong

 

 

Xã Bình Lăng

 

 

Xã Đoài Khôn

 

 

Xã Hnh Phúc

 

 

Xã Hoàng Hải

 

 

Xã Hng Định

 

 

Xã Hồng Quang

 

 

Xã Ngọc Động

 

 

Xã Phi Hải

 

 

Quc Dân

 

HUYỆN PHC HÒA

 

 

 

Xã Đi Sơn

 

 

Xã Cách Linh

 

 

Xã Hng Đại

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Mỹ Hưng

 

 

Xã Tiên Thành

 

 

Xã Triu u

6. TNH BC KN

58

 

HUYỆN PÁC NM

 

 

 

Xã An Thng

 

 

Xã Bng Thành

 

 

Xã Bc B

 

 

Xã Cao Tân

 

 

Xã C Linh

 

 

Xã Công Bng

 

 

Xã Giáo Hiu

 

 

Xã Nghiên Loan

 

 

Xã Nhn Môn

 

 

Xã Xuân La

 

HUYỆN BCH THÔNG

 

 

 

Xã SBình

 

 

Xã Vũ Mun

 

 

Xã Cao Sơn

 

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

Xã Cc Đán

 

 

Xã Lãng Ngâm

 

 

Xã Thun Mang

 

 

Xã Thượng Ân

 

 

Xã Thượng Quan

 

 

Xã Trung Hòa

 

HUYỆN CHMỚI

 

 

 

Xã Cao Kỳ

 

 

Quảng Chu

 

 

Xã Thanh Mai

 

 

Xã Thanh Vn

 

 

Xã Yên Hân

 

 

Xã Bình Văn

 

 

Xã Mai Lạp

 

 

Xã Yên Cư

 

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

Xã Bành Trch

 

 

Xã Cao Thượng

 

 

Xã Cao Trĩ

 

 

Xã Chu Hương

 

 

Xã Đông Phúc

 

 

Xã Hoàng Trĩ

 

 

Xã Nam Mu

 

 

Xã Phúc Lc

 

 

Xã Quảng Khê

 

 

Xã Yến Dương

 

HUYỆN CHĐỒN

 

 

 

Xã Bng Lãng

 

 

Xã Lương Bng

 

 

Xã Yên Thượng

 

 

Xã Nghĩa Tá

 

 

Xã Yên Thnh

 

 

Xã Bng Phúc

 

 

Xã Xuân Lc

 

 

Xã Yên Mỹ

 

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

Xã Lương Thượng

 

 

Xã Ân Tình

 

 

Xã Côn Minh

 

 

Xã Đổng Xá

 

 

Xã Hữu Thác

 

 

Xã Kim Hỷ

 

 

Xã Lam Sơn

 

 

Xã Lạng San

 

 

Xã Liêm Thủy

 

 

Xã Quang Phong

 

 

Xã Văn Minh

 

 

Xã Vũ Loan

 

 

Xã Xuân Dương

7. TNH TUYÊN QUANG

57

 

HUYỆN LÂM BÌNH

 

 

 

Xã Bình An

 

 

Xã Hng Quang

 

 

Xã Khuôn Hà

 

 

Xã Lăng Can

 

 

Xã Phúc Yên

 

 

Xã Xuân Lập

 

HUYỆN NA HANG

 

 

 

Xã Côn Lôn

 

 

Xã Đà V

 

 

Xã Hng Thái

 

 

Xã Khâu Tinh

 

 

Xã Sinh Long

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Thượng Giáp

 

 

Xã Thượng Nông

 

 

Xã Yên Hoa

 

HUYỆN CHIÊM HÓA

 

 

 

Xã Vinh Quang

 

 

Xã Xuân Quang

 

 

Xã Hà Lang

 

 

Xã Phú Bình

 

 

Xã Bình Nhân

 

 

Xã Bình Phú

 

 

Xã Kiên Đài

 

 

Xã Linh Phú

 

 

Xã Minh Quang

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Tân An

 

 

Xã Tân Mỹ

 

 

Xã Tri Phú

 

 

Xã Trung Hà

 

 

Xã Yên Lập

 

HUYỆN HÀM YÊN

 

 

 

Xã Bch Xa

 

 

Xã Hùng Đức

 

 

Xã Minh Hương

 

 

Xã Minh Khương

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Thành Long

 

 

Xã Yên Lâm

 

 

Xã Yên Thun

 

HUYỆN YÊN SƠN

 

 

 

Xã Công Đa

 

 

Xã Đo Vin

 

 

Xã Hùng Lợi

 

 

Xã Kiến Thiết

 

 

Xã Kim Quan

 

 

Xã Lang Quán

 

 

Xã Phú Thnh

 

 

Xã Quý Quân

 

 

Xã Trung Minh

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Trung Trực

 

HUYỆN SƠN DƯƠNG

 

 

 

Xã Hợp Thành

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Đồng Quý

 

 

Xã Lâm Xuyên

 

 

Xã Lương Thiện

 

 

Xã Minh Thanh

 

 

Xã Thanh Phát

 

 

Xã Trung Yên

8. TNH LÀO CAI

113

 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

 

 

 

Xã Cao Sơn

 

 

Xã Dìn Chin

 

 

Xã La Pan Tn

 

 

Xã Lùng Khấu Nhin

 

 

Xã Nậm Chảy

 

 

Xã Nm Lư

 

 

Xã Pha Long

 

 

Xã Tả Gia Khâu

 

 

Xã Tả Ngài Ch

 

 

Xã Tả Thàng

 

 

Xã Tung Chung Ph

 

 

Xã Thanh Bình

 

HUYỆN SA PA

 

 

 

Xã Bản H

 

 

Xã Bản Khoang

 

 

Xã Bản Phùng

 

 

Xã Hu Thào

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Nm Sài

 

 

Xã Sa Pả

 

 

Xã San Sả H

 

 

Xã Sử Pán

 

 

Xã Sui Thu

 

 

Xã Tả Giàng Phình

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Tả Van

 

 

Xã Thanh Kim

 

 

Xã Thanh Phú

 

 

Xã Trung Chải

 

HUYN BO THNG

 

 

 

Xã Bản Phit

 

 

Xã Bản Cm

 

 

Xã Phong Niên

 

 

Xã Ph Lu

 

 

Xã Thái Niên

 

 

Xã Trì Quang

 

HUYỆN BẢO YÊN

 

 

 

Xã Bảo Hà

 

 

Xã Cam Cn

 

 

Xã Điện Quan

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Long Phúc

 

 

Xã Minh Tân

 

 

Xã Tân Dương

 

 

Xã Tân Tiến

 

 

Xã Thượng Hà

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Xuân Hòa

 

 

Xã Xuân Thượng

 

HUYỆN VĂN BÀN

 

 

 

Xã Ching Ken

 

 

Xã Dn Thàng

 

 

Xã Dương Quỳ

 

 

Xã Khánh Yên H

 

 

Xã Khánh Yên Thượng

 

 

Xã Khánh Yên Trung

 

 

Xã Làng Giàng

 

 

Xã Liêm Phú

 

 

Xã Minh Lương

 

 

Xã Nậm Chày

 

 

Xã Nậm Dạng

 

 

Xã Nậm Mả

 

 

Xã Nm Tha

 

 

Xã Nậm Xậy

 

 

Xã Nm Xé

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Tân An

 

 

Xã Tân Thượng

 

 

Xã Thẳm Dương

 

HUYỆN BC HÀ

 

 

 

Xã Bản Cái

 

 

Xã Bản Già

 

 

Xã Bản Lin

 

 

Xã Bản Ph

 

 

Xã Cc Lu

 

 

Xã Cc Ly

 

 

Xã Hoàng Thu Ph

 

 

Xã Lu Thí Ngài

 

 

Xã Lùng Cải

 

 

Xã Lùng Phình

 

 

Xã Na Hi

 

 

Xã Nm Đét

 

 

Xã Nm Khánh

 

 

Xã Nm Lúc

 

 

Xã Nm Mòn

 

 

Xã Tả Củ Tỷ

 

 

Xã Thải Giàng Phố

 

 

Xã Tả Van Chư

 

HUYỆN SI MA CAI

 

 

 

Xã Bản Mế

 

 

Xã Cán Cấu

 

 

Xã Cán Hồ

 

 

Xã Lử Thn

 

 

Xã Lùng Sui

 

 

Xã Mản Thẩn

 

 

Xã Nàn Sán

 

 

Xã Nàn Sín

 

 

Xã Quan Thn Sán

 

 

Xã Sán Chải

 

 

Xã Si Ma Cai

 

 

Xã Sín Chéng

 

 

Xã Thào Chư Phìn

 

HUYỆN BÁT XÁT

 

 

 

Xã A Lù

 

 

Xã A Mú Sung

 

 

Xã Bn Xèo

 

 

Xã Cc Mỳ

 

 

Xã Dn Sáng

 

 

Xã Dền Thàng

 

 

Xã Mường Hum

 

 

Xã Nm Chc

 

 

Xã Nậm Pung

 

 

Xã Ngải Thu

 

 

Xã Pa Cheo

 

 

Xã Phìn Ngan

 

 

Xã Sàng Ma Sáo

 

 

Xã Tòng Sành

 

 

Xã Trịnh Tường

 

 

Xã Trung Lèng H

 

 

Xã Y Tý

9. TỈNH YÊN BÁI

72

 

HUYỆN MÙ CANG CHI

 

 

 

Xã Cao Ph

 

 

Xã Chế Cu Nha

 

 

Xã Chế To

 

 

Xã Dế Xu Phình

 

 

Xã Hồ Bốn

 

 

Xã Kim Ni

 

 

Xã Khao Mang

 

 

Xã La Pán Tn

 

 

Xã Lao Chải

 

 

Xã Mồ Dề

 

 

Xã Nậm Có

 

 

Xã Nm Kht

 

 

Xã Púng Luông

 

HUYỆN TRM TU

 

 

 

Xã Bản Công

 

 

Xã Bản Mù

 

 

Xã Hát Lừu

 

 

Xã Làng Nhì

 

 

Xã Pá Hu

 

 

Xã Pá Lau

 

 

Xã Phình H

 

 

Xã Tà Xi Láng

 

 

Xã Túc Đán

 

 

Xã Trm Tu

 

 

Xã Xà H

 

HUYỆN VĂN CHN

 

 

 

Xã An Lương

 

 

Xã Cát Thnh

 

 

Xã Gia Hội

 

 

Xã Hnh Sơn

 

 

Xã Minh An

 

 

Xã Nậm Búng

 

 

Xã Nm Lành

 

 

Xã Nm Mười

 

 

Xã Nghĩa Sơn

 

 

Xã Phúc Sơn

 

 

Xã Sơn Lương

 

 

Xã Sùng Đô

 

 

Xã Sui Bu

 

 

Xã Sui Giàng

 

 

Xã Sui Quyn

 

 

Xã Tú L

 

 

Xã Thạch Lương

 

HUYỆN VĂN YÊN

 

 

 

Xã Châu Quế Hạ

 

 

Xã Châu Quế Thượng

 

 

Xã Đi Sơn

 

 

Xã Lang Thíp

 

 

Xã Mỏ Vàng

 

 

Xã Nà Hu

 

 

Xã Phong Dụ Hạ

 

 

Xã Phong Dụ Thượng

 

 

Xã Viễn Sơn

 

 

Xã Xuân Tầm

 

HUYỆN TRN YÊN

 

 

 

Xã Hồng Ca

 

 

Xã Vân Hội

 

 

Xã Việt Hng

 

HUYỆN LC YÊN

 

 

 

Xã An Phú

 

 

Xã Động Quan

 

 

Xã Khánh Hòa

 

 

Xã Khánh Thin

 

 

Xã Minh Chuẩn

 

 

Xã Phan Thanh

 

 

Xã Phúc Li

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Tân Phượng

 

 

Xã Trung Tâm

 

HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

 

Xã Phúc An

 

 

Xã Ngọc Chn

 

 

Xã Phúc Ninh

 

 

Xã Xuân Lai

 

 

Xã Xuân Long

 

 

Xã Yên Thành

 

TH XÃ NGHĨA L

 

 

 

Xã Nghĩa An

 

 

Xã Nghĩa Lợi

10. TNH THÁI NGUYÊN

70

 

HUYỆN VÕ NHAI

 

 

 

Xã Dân Tiến

 

 

Xã Tràng Xá

 

 

Xã Bình Long

 

 

Xã Cúc Đường

 

 

Xã Liên Minh

 

 

Xã Nghinh Tường

 

 

Xã Phương Giao

 

 

Xã Sảng Mộc

 

 

Xã Thn Sa

 

 

Xã Thượng Nung

 

 

Xã Vũ Chn

 

HUYỆN ĐNH HÓA

 

 

 

Xã Kim Phượng

 

 

Xã Phú Tiến

 

 

Xã Phúc Chu

 

 

Xã Tân Dương

 

 

Xã Trung Hội

 

 

Xã Bảo Linh

 

 

Xã Bình Thành

 

 

Xã Bình Yên

 

 

Xã Bc Nhiêu

 

 

Xã Đim Mc

 

 

Xã Đnh Biên

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Lam Vỹ

 

 

Xã Linh Thông

 

 

Xã Phú Đình

 

 

Xã Quy Kỳ

 

 

Xã Sơn Phú

 

 

Xã Tân Thnh

 

 

Xã Thanh Đnh

 

 

Xã Trung Lương

 

HUYỆN ĐI TỪ

 

 

 

Xã Hoàng Nông

 

 

Xã Ký Phú

 

 

Xã Khôi Kỳ

 

 

Xã Lc Ba

 

 

Xã Cát Nê

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã Na Mao

 

 

Xã Phú Cường

 

 

Xã Phú Lc

 

 

Xã Phú Thnh

 

 

Xã Phú Xuyên

 

 

Xã Phc Linh

 

 

Xã Tân Linh

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Đức Lương

 

 

Xã Phúc Lương

 

 

Xã Quân Chu

 

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

 

 

 

Xã Hợp Thành

 

 

Xã Phú Đô

 

 

Xã Phủ Lý

 

 

Xã Yên Lạc

 

 

Xã Yên Ninh

 

 

Xã Yên Trạch

 

HUYỆN ĐNG H

 

 

 

Xã Văn Hán

 

 

Xã Cây Thị

 

 

Xã Hợp Tiến

 

 

Xã Nam Hòa

 

 

Xã Tân Long

 

 

Xã Tân Li

 

 

Xã Văn Lăng

 

HUYỆN PHÚ BÌNH

 

 

 

Xã Bàn Đt

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

Xã Tân Kim

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Kha Sơn

 

THXÃ PH YÊN

 

 

 

Xã Phúc Tân

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Vn Phái

 

 

Xã Tiên Phong

11. TỈNH LNG SƠN

111

 

HUYỆN BẮC SƠN

 

 

 

Xã Bc Sơn

 

 

Xã Hưng Vũ

 

 

Xã Hữu Vĩnh

 

 

Xã Quỳnh Sơn

 

 

Xã Tân Hương

 

 

Xã Vũ Lăng

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Vũ Lễ

 

 

Xã Nht Tiến

 

 

Xã Trn Yên

 

 

Xã Vạn Thủy

 

HUYỆN ĐÌNH LP

 

 

 

Xã Bc Lãng

 

 

Xã Bc Xa

 

 

Xã Bính Xá

 

 

Xã Cường Lợi

 

 

Xã Châu Sơn

 

 

Xã Đình Lập

 

 

Xã Đng Thng

 

 

Xã Kiên Mộc

 

 

Xã Lâm Ca

 

 

Xã Thái Bình

 

HUYỆN LC BÌNH

 

 

 

Xã Tú Mịch

 

 

Xã Yên Khoái

 

 

Xã Ái Quốc

 

 

Xã Hữu Lân

 

 

Xã Li Bác

 

 

Xã Mu Sơn

 

 

Xã Minh Phát

 

 

Xã Nam Quan

 

 

Xã Nhượng Bạn

 

 

Xã Sàn Viên

 

 

Xã Tam Gia

 

 

Xã Tĩnh Bc

 

 

Xã Xuân Dương

 

HUYỆN HỮU LŨNG

 

 

 

Xã Hữu Liên

 

 

Xã Quyết Thng

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Thiện Kỵ

 

 

Xã Yên Bình

 

HUYỆN TRÀNG ĐNH

 

 

 

Xã Đi Cn

 

 

Xã Đào Viên

 

 

Xã Quốc Khánh

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Bắc Ái

 

 

Xã Cao Minh

 

 

Xã Chí Minh

 

 

Xã Đoàn Kết

 

 

Xã Khánh Long

 

 

Xã Tân Yên

 

 

Xã Vĩnh Tiến

 

HUYỆN BÌNH GIA

 

 

 

Xã Bình La

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Hoa Thám

 

 

Xã Hồng Phong

 

 

Xã Hồng Thái

 

 

Xã Hưng Đạo

 

 

Xã Minh Khai

 

 

Xã Mông Ân

 

 

Xã Quang Trung

 

 

Xã Quý Hòa

 

 

Xã Tân Hòa

 

 

Xã Tân Văn

 

 

Xã Thin Hòa

 

 

Xã Thiện Long

 

 

Xã Thin Thut

 

 

Xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Yên Lỗ

 

HUYỆN VĂN QUAN

 

 

 

Xã Chu Túc

 

 

Xã Đại An

 

 

Xã Đng Giáp

 

 

Xã Hòa Bình

 

 

Xã Hữu L

 

 

Xã Khánh Khê

 

 

Xã Lương Năng

 

 

Xã Phú Mỹ

 

 

Xã Song Giang

 

 

Xã Tân Đoàn

 

 

Xã Trn Ninh

 

 

Xã Tràng Các

 

 

Xã Tràng Sơn

 

 

Xã Tri Lễ

 

 

Xã Tú Xuyên

 

 

Xã Vân Mộng

 

 

Xã Vit Yên

 

HUYỆN CAO LỘC

 

 

 

Xã Bảo Lâm

 

 

Xã Cao Lâu

 

 

Xã Xuất L

 

 

Xã Công Sơn

 

 

Xã Lộc Yên

 

 

Xã Mu Sơn

 

 

Xã Phú Xá

 

 

Xã Thch Đn

 

 

Xã Thanh Lòa

 

 

Xã Xuân Long

 

HUYỆN CHI LĂNG

 

 

 

Xã Chiến Thắng

 

 

Xã Hữu Kiên

 

 

Xã Liên Sơn

 

 

Xã Vân An

 

HUYỆN VĂN LÃNG

 

 

 

Xã Tân Mỹ

 

 

Xã Tân Thanh

 

 

Xã Thụy Hùng

 

 

Xã Bc La

 

 

Xã Gia Miễn

 

 

Xã Hoàng Văn Thụ

 

 

Xã Hội Hoan

 

 

Xã Hng Thái

 

 

Xã Nam La

 

 

Xã Nhạc Kỳ

 

 

Xã Thanh Long

 

 

Xã Trùng Khánh

 

 

Xã Tân Tác

12. TNH BC GIANG

50

 

HUYỆN SƠN ĐỘNG

 

 

 

Xã An Bá

 

 

Xã An Lc

 

 

Xã Cm Đàn

 

 

Xã Chiên Sơn

 

 

Xã Dương Hưu

 

 

Xã Giáo Liêm

 

 

Xã Hữu Sản

 

 

Xã L Vin

 

 

Xã Phúc Thng

 

 

Xã Quế Sơn

 

 

Xã Tun Mu

 

 

Xã Thch Sơn

 

 

Xã Thanh Lun

 

 

Xã Vân Sơn

 

 

Xã Vĩnh Khương

 

HUYỆN LỤC NGẠN

 

 

 

Xã Cm Sơn

 

 

Xã Đèo Gia

 

 

Xã Hộ Đáp

 

 

Xã Kiên Lao

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Phong Minh

 

 

Xã Phong Vân

 

 

Xã Phú Nhuận

 

 

Xã Sa Lý

 

 

Xã Sơn Hải

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Tân Sơn

 

HUYỆN LC NAM

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Lc Sơn

 

 

Xã Trường Giang

 

 

Xã Trường Sơn

 

 

Xã Vô Tranh

 

HUYỆN YÊN TH

 

 

 

Xã Canh Nu

 

 

Xã Đng Hưu

 

 

Xã Đng Tiến

 

 

Xã Tiến Thng

 

HUYỆN HIP HÒA

 

 

 

Xã Đng Tân

 

 

Xã Hòa Sơn

 

 

Xã Hoàng Thanh

 

 

Xã Hoàng Vân

 

 

Xã Hùng Sơn

 

 

Xã Thái Sơn

 

 

Xã Thanh Vân

 

 

Xã Mai Đình

 

 

Xã Hương Lâm

 

 

Xã Hợp Thịnh

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Mai Trung

 

 

Xã Xuân Cẩm

 

 

Xã Đi Thành

13. TỈNH PHÚ TH

72

 

HUYỆN THANH SƠN

 

 

 

Xã Cự Đng

 

 

Xã Cự Thng

 

 

Xã Địch Quả

 

 

Xã Hương Cn

 

 

Xã Tân Lập

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Đông Cửu

 

 

Xã Tất Thắng

 

 

Xã Thng Sơn

 

 

Xã Thượng Cửu

 

 

Xã Văn Miếu

 

 

Xã Yên Lãng

 

 

Xã Yên Lương

 

 

Xã Yên Sơn

 

HUYỆN TÂN SƠN

 

 

 

Xã Thu Ngạc

 

 

Xã Đng Sơn

 

 

Xã Kit Sơn

 

 

Xã Kim Thượng

 

 

Xã Lai Đng

 

 

Xã Long Cc

 

 

Xã Tam Thanh

 

 

Xã Tân Sơn

 

 

Xã Thạch Kiệt

 

 

Xã Thu Cúc

 

 

Xã Vinh Tin

 

 

Xã Xuân Đài

 

 

Xã Xuân Sơn

 

HUYỆN YÊN LP

 

 

 

Xã Nga Hoàng

 

 

Xã Ngọc Lập

 

 

Xã Phúc Khánh

 

 

Xã Thượng Long

 

 

Xã Xuân Thủy

 

 

Xã Đồng Lạc

 

 

Xã Đng Thịnh

 

 

Xã Hưng Long

 

 

Xã Lương Sơn

 

 

Xã Minh Hòa

 

 

Xã Mỹ Lung

 

 

Xã Mỹ Lương

 

 

Xã Ngọc Đng

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Xuân An

 

 

Xã Xuân Viên

 

HUYỆN CẨM KHÊ

 

 

 

Xã Cấp Dn

 

 

Xã Chương Xá

 

 

Xã Điêu Lương

 

 

Xã Phú Khê

 

 

Xã Phượng Vĩ

 

 

Xã Sơn Nga

 

 

Xã Sơn Tình

 

 

Xã T

 

 

Xã Tam Sơn

 

 

Xã Tiên Lương

 

 

Xã Tùng Khê

 

 

Xã Văn Khúc

 

 

Xã Xương Thịnh

 

 

Xã Yên Dưỡng

 

 

Xã Yên Tập

 

HUYỆN THANH BA

 

 

 

Xã Đi An

 

 

Xã Mn Ln

 

 

Xã Năng Yên

 

 

Xã Quảng Nạp

 

 

Xã Thái Ninh

 

 

Xã Yn Khê

 

 

Xã Yên Ni

 

HUYỆN ĐOAN HÙNG

 

 

 

Xã Bng Doãn

 

 

Xã Hùng Long

 

 

Xã Hữu Đô

 

 

Xã Minh Phú

 

 

Xã Nghinh Xuyên

 

HUYỆN H HÒA

 

 

 

Xã Cáo Điền

 

 

Xã Liên Phương

14. TNH ĐIN BIÊN

98

 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

 

 

ng Cang

 

 

ng Tở

 

 

Xã Búng Lao

 

 

Xã Mường Đăng

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Nm Lịch

 

 

Xã Ngi Cáy

 

 

Xã Xuân Lao

 

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

 

 

Xã Ching Đông

 

 

Xã Mùn Chung

 

 

Xã Mường Khong

 

 

Xã Mường Mùn

 

 

Xã Mường Thín

 

 

Xã Nà Sáy

 

 

Xã Nà Tòng

 

 

Xã Phình Sáng

 

 

Xã Pú Xi

 

 

Xã Quài Cang

 

 

Xã Quài Nưa

 

 

Xã Quài Tở

 

 

Xã Rạng Đông

 

 

Xã Ta Ma

 

 

Xã Tênh Phông

 

HUYỆN TỦA CHÙA

 

 

 

Xã Hui Só

 

 

Xã Lao Xả Phình

 

 

Xã Mường Báng

 

 

Xã Mường Đun

 

 

Xã Sín Chải

 

 

Xã Sính Phình

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Tả Sìn Thàng

 

 

Xã Trung Thu

 

 

Xã Tủa Thàng

 

 

Xã Xá Nhè

 

HUYỆN ĐIN BIÊN

 

 

 

Xã Thanh Nưa

 

 

Xã Hẹ Muông

 

 

Xã Hua Thanh

 

 

Xã Mường Lói

 

 

Xã Mường Nhà

 

 

Xã Mường Phăng

 

 

Xã Mường Pn

 

 

Xã Nà Nhn

 

 

Xã Nà Tu

 

 

Xã Na Tông

 

 

Xã Na Ư

 

 

Xã Núa Ngam

 

 

Xã Pá Khoang

 

 

Xã Pa Thơm

 

 

Xã Phu Luông

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

 

 

Xã Chiềng Sơ

 

 

Xã Háng Lìa

 

 

Xã Keo Lôm

 

 

Xã Luân Giói

 

 

Xã Mường Luân

 

 

Xã Na Son

 

 

Xã Nong U

 

 

Xã Phì Nhừ

 

 

Xã Phình Giàng

 

 

Xã Pú Hng

 

 

Xã Pu Nhi

 

 

Xã Tìa Dình

 

 

Xã Xa Dung

 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

 

 

Xã Hừa Ngài

 

 

Xã Huổi Lèng

 

 

Xã Huổi Mí

 

 

Xã Ma Thì H

 

 

Xã Mường Mươn

 

 

Xã Mường Tùng

 

 

Xã Na Sang

 

 

Xã Nm Nèn

 

 

Xã Pa Ham

 

 

Xã Sa Lông

 

 

Xã Sá Tng

 

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 

 

 

Xã Mường Nhé

 

 

Xã Chung Chải

 

 

Xã Hui Lếch

 

 

Xã Leng Su Sìn

 

 

Xã Mường Toong

 

 

Xã Nậm

 

 

Xã Nm Vì

 

 

Xã Pá Mỳ

 

 

Xã Quảng Lâm

 

 

Xã Sen Thượng

 

 

Xã Sín Thu

 

HUYỆN NM P

 

 

 

Xã Chà Nưa

 

 

Xã Chà Tở

 

 

Xã Nm Khăn

 

 

Xã Phìn H

 

 

Xã Si Pa Phìn

 

 

Xã Nà Bủng

 

 

Xã Na Cô Sa

 

 

Xã Nà H

 

 

Xã Nà Khoa

 

 

Xã Nm Chua

 

 

Xã Nm Nhừ

 

 

Xã Nm Tin

 

 

Xã Pa Tn

 

 

Xã Vàng Đán

15. TNH LAI CHÂU

75

 

HUYỆN MƯỜNG TÈ

 

 

 

Bum Nưa

 

 

Xã Bum Tở

 

 

Xã Can Hồ

 

 

Xã Ka Lăng

 

 

Xã Mù Cả

 

 

Xã Nm Khao

 

 

Xã Pa

 

 

Xã Pa VSủ

 

 

Xã Tá B

 

 

Xã Tà Tng

 

 

Xã Thu Lũm

 

 

Xã Vàng San

 

HUYỆN NM NHÙN

 

 

 

Xã Trung Chải

 

 

Xã Pú Đao

 

 

Xã Nm Pì

 

 

Xã Nm Manh

 

 

Xã Nậm Hàng

 

 

Xã Nậm Chà

 

 

Xã Nậm Ban

 

 

Xã Mường Mô

 

 

Xã Hua Bum

 

HUYỆN SÌN HỒ

 

 

 

Xã Căn Co

 

 

Xã Hng Thu

 

 

Xã Làng Mô

 

 

Xã Lùng Thàng

 

 

Xã Ma Quai

 

 

Xã Nậm Cha

 

 

Xã Nậm Cui

 

 

Xã Nậm Hăn

 

 

Xã Noong Hẻo

 

 

Xã Pa Khóa

 

 

Xã Pa Tần

 

 

Xã Phăng Sô Lin

 

 

Xã Phìn H

 

 

Xã Pu Sam Cáp

 

 

Xã Tả Ngảo

 

 

Xã Tả Phìn

 

 

Xã Tủa Sín Chải

 

 

Xã Xà DPhìn

 

HUYỆN TÂN UYÊN

 

 

 

Xã H Mít

 

 

Xã Mường Khoa

 

 

Xã Nậm Cn

 

 

Xã Nậm Sỏ

 

 

Xã Tà Mít

 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

 

 

 

Xã Bản Bo

 

 

Xã Bản Giang

 

 

Xã Bản Hon

 

 

Xã Giang Ma

 

 

Xã Hồ Thu

 

 

Xã Khun Há

 

 

Xã Nà Tăm

 

 

Xã Nùng Nàng

 

 

Xã Sơn Bình

 

 

Xã Sùng Phài

 

 

Xã Tả Lèng

 

 

Xã Thèn Sin

 

HUYỆN PHONG THỔ

 

 

 

Xã Bản Lang

 

 

Xã Dào San

 

 

Xã Hui Luông

 

 

Xã Ma Ly Chải

 

 

Xã Ma Ly Pho

 

 

Xã M Sì San

 

 

Xã Mù Sang

 

 

Xã Nậm Xe

 

 

Xã Pa Vây Sử

 

 

Xã Sì Lở Lu

 

 

Xã Sin Súi H

 

 

Xã Tung Qua Lìn

 

 

Xã Vàng Ma Chải

 

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

 

Xã Khoen On

 

 

Xã Mường Kim

 

 

Xã Pha Mu

 

 

Xã Ta Gia

 

 

Xã Tà Hừa

 

 

Xã Tà Mung

16. TỈNH SƠN LA

102

 

HUYN BẮC YÊN

 

 

 

Xã Ching Sại

 

 

Xã Chim Vàn

 

 

Xã Hang Chú

 

 

Xã Háng Đồng

 

 

Xã Hng Ngài

 

 

Xã Hua Nhàn

 

 

Xã Làng Chếu

 

 

Xã Mường Khoa

 

 

Xã Pc Ngà

 

 

Xã Phiêng Ban

 

 

Xã Phiêng Côn

 

 

Xã Song Pe

 

 

Xã T Khoa

 

 

Xã Tà Xùa

 

 

Xã Xím Vàng

 

HUYỆN QUNH NHAI

 

 

 

Xã Cà Nàng

 

 

Xã Chiêng Khay

 

 

Xã Nm Ét

 

HUYỆN SP CP

 

 

 

Xã Dm Cang

 

 

Xã Mường Lạn

 

 

Xã Mường Lèo

 

 

Xã Mường Và

 

 

Xã Nậm Lnh

 

 

Xã Púng Bánh

 

 

Xã Sam Kha

 

HUYỆN PHÙ YÊN

 

 

 

Xã Mường Lang

 

 

Xã Bc Phong

 

 

Xã Đá Đỏ

 

 

Xã Kim Bon

 

 

Xã Mường Bang

 

 

Xã Mường Do

 

 

Xã Mường Thái

 

 

Xã Nam Phong

 

 

Xã Sập Xa

 

 

Xã Sui Bau

 

 

Xã Sui T

 

 

Xã Tân Phong

 

HUYỆN YÊN CHÂU

 

 

 

Xã Ching Tương

 

 

Xã Ching Đông

 

 

Xã Chiềng On

 

 

Xã Lóng Phiêng

 

 

Xã Mường Lựm

 

 

Xã Phiêng Khoài

 

HUYỆN THUẬN CHÂU

 

 

 

Xã Bản Lm

 

 

Xã Co M

 

 

Xã Co Tòng

 

 

Xã Ching Bôm

 

 

Xã Ching La

 

 

Xã Ching Ngàm

 

 

É Tòng

 

 

Xã Long Hẹ

 

 

Xã Mường Bám

 

 

Xã Mường É

 

 

Xã Nậm Lu

 

 

Xã Pá Lông

 

 

Xã Púng Tra

 

 

Xã Phng Lập

 

HUYỆN SÔNG MÃ

 

 

 

Xã Ching Khương

 

 

Xã Mường Hưng

 

 

Xã Mường Lm

 

 

Xã Bó Sinh

 

 

Xã Ching En

 

 

Xã Ching Phung

 

 

Xã Ching Sơ

 

 

Xã Đứa Mòn

 

 

Xã Hui Mt

 

 

Xã Mường Cai

 

 

Xã Mường Sai

 

 

Xã Nà Nghịu

 

 

Xã Nậm Mằn

 

 

Xã Nậm Ty

 

 

Xã Pú Bu

 

 

Xã Yên Hưng

 

HUYỆN MAI SƠN

 

 

 

Xã Chiềng Nơi

 

 

Xã Nà t

 

 

Xã Phiêng Cằm

 

 

Xã Phiêng Pn

 

 

Xã Tà Hộc

 

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

 

Xã Chiềng Sơn

 

 

Xã Tân Hợp

 

 

Xã Ching Khừa

 

 

Xã Lóng Sập

 

 

Xã Quy Hướng

 

 

Xã Tà Lại

 

HUYỆN VÂN HỒ

 

 

 

Xã Chiềng Xuân

 

 

Xã Ching Yên

 

 

Xã Liên Hòa

 

 

Xã Mường Men

 

 

Xã Mường Tè

 

 

Xã Quang Minh

 

 

Xã Song Khủa

 

 

Xã Sui Bàng

 

 

Xã Tân Xuân

 

 

Xã Tô Múa

 

HUYỆN MƯỜNG LA

 

 

 

Xã Ching Ân

 

 

Xã Ching Công

 

 

Xã Ching Hoa

 

 

Xã Ching Lao

 

 

Xã Ching Muôn

 

 

Xã Hua Trai

 

 

Xã Nm Giôn

 

 

Xã Ngọc Chiến

17. TNH HÒA BÌNH

92

 

HUYỆN ĐÀ BC

 

 

 

Xã Đoàn Kết

 

 

Xã Đng Chum

 

 

Xã Đồng Nghê

 

 

Xã Đồng Ruộng

 

 

Xã Giáp Đắt

 

 

Xã Mường Chiềng

 

 

Xã Mường Tung

 

 

Xã Sui Nánh

 

 

Xã Tân Minh

 

 

Xã Tân Pheo

 

 

Xã Tin Phong

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Vy Nưa

 

 

Xã Yên Hòa

 

HUYỆN MAI CHÂU

 

 

 

Xã Ba Khan

 

 

Xã Cun Pheo

 

 

Xã Hang Kia

 

 

Xã Nà Mèo

 

 

Xã Noong Luông

 

 

Xã Pà Cò

 

 

Xã Pù Bin

 

 

Xã Phúc Sn

 

 

Xã Tân Dân

 

 

Xã Tân Mai

 

HUYỆN TÂN LC

 

 

 

Xã Bc Sơn

 

 

Xã Do Nhân

 

 

Xã Gia Mô

 

 

Xã Lỗ Sơn

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Ngọc Mỹ

 

 

Xã Ngòi Hoa

 

 

Xã Ngổ Luông

 

 

Xã Phú Cường

 

 

Xã Phú Vinh

 

 

Xã Trung Hòa

 

HUYỆN LẠC SƠN

 

 

 

Xã Bình Hẻm

 

 

Xã Chí Đo

 

 

Xã Chí Thin

 

 

Xã Đnh Cư

 

 

Xã Min Đi

 

 

Xã Mỹ Thành

 

 

Xã Ngọc Lâu

 

 

Xã Ngọc Sơn

 

 

Xã Phú Lương

 

 

Xã Phúc Tuy

 

 

Xã Quý Hòa

 

 

Xã Tuân Đo

 

 

Xã T Do

 

 

Xã Văn Nghĩa

 

HUYỆN KIM BÔI

 

 

 

Xã Kim Bôi

 

 

Xã Hợp Kim

 

 

Xã Kim Sơn

 

 

Xã Lập Ching

 

 

Xã Mỵ Hòa

 

 

Xã Nam Thượng

 

 

Xã Nt Sơn

 

 

Xã Sào Báy

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Thượng Bì

 

 

Xã Cui H

 

 

Xã Đú Sáng

 

 

Xã Hợp Đng

 

 

Xã Hùng Tiến

 

 

Xã Nuông Dăm

 

 

Xã Tú Sơn

 

 

Xã Thượng Tiến

 

 

Xã Vĩnh Tiến

 

HUYỆN CAO PHONG

 

 

 

Xã Thung Nai

 

 

Xã Xuân Phong

 

 

Xã Yên Lập

 

 

Xã Yên Thượng

 

HUYỆN YÊN THỦY

 

 

 

Xã Hữu Li

 

 

Xã Bảo Hiu

 

 

Xã Lạc Hưng

 

 

Xã Lạc Lương

 

 

Xã Đa Phúc

 

 

Xã Lạc Sỹ

 

HUYỆN LC THỦY

 

 

 

Xã Lạc Long

 

 

Xã Liên Hoà

 

 

Xã Phú Thành

 

 

Xã Thanh Nông

 

 

Xã Yên Bồng

 

 

Xã An Bình

 

 

Xã An Lc

 

 

Xã Đng Môn

 

 

Xã Hưng Thi

 

HUYỆN LƯƠNG SƠN

 

 

 

Xã Cao Dương

 

 

Xã Long Sơn

 

 

Xã Hợp Thanh

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Hợp Châu

 

HUYỆN KỲ SƠN

 

 

 

Xã Độc Lập

18. TNH THANH HÓA

115

 

HUYỆN MƯỜNG LÁT

 

 

 

Xã Mường Chanh

 

 

Xã Mường Lý

 

 

Xã Nhi Sơn

 

 

Xã Pù Nhi

 

 

Xã Quang Chiểu

 

 

Xã Tam Chung

 

 

Xã Tén Tn

 

 

Xã Trung Lý

 

HUYỆN QUAN SƠN

 

 

 

Xã Trung Thượng

 

 

Xã Mường Mìn

 

 

Xã Na Mèo

 

 

Xã Sơn Đin

 

 

Xã Sơn Hà

 

 

Xã Sơn Thủy

 

 

Xã Tam Lư

 

 

Xã Tam Thanh

 

 

Xã Trung Hạ

 

 

Xã Trung Tiến

 

 

Xã Trung Xuân

 

HUYỆN QUAN HÓA

 

 

 

Xã Hiền Chung

 

 

Xã Hin Kit

 

 

Xã Nam Động

 

 

Xã Nam Tiến

 

 

Xã Nam Xuân

 

 

Xã Phú Lệ

 

 

Xã Phú Nghiêm

 

 

Xã Phú Sơn

 

 

Xã Phú Thanh

 

 

Xã Phú Xuân

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Thanh Xuân

 

 

Xã Thiên Phủ

 

 

Xã Trung Sơn

 

 

Xã Trung Thành

 

 

Xã Xuân Phú

 

HUYỆN LANG CHÁNH

 

 

 

Xã Đng Lương

 

 

Xã Giao Thiện

 

 

Xã Lâm Phú

 

 

Xã Tam Văn

 

 

Xã Tân Phúc

 

 

Xã Trí Nang

 

 

Xã Yên Khương

 

 

Xã Yên Thng

 

HUYỆN BÁ THƯỚC

 

 

 

Xã Ban Công

 

 

Xã Cổ Lũng

 

 

Xã Điền H

 

 

Xã Điền Quang

 

 

Xã Điền Thượng

 

 

Xã Hạ Trung

 

 

Xã Kỳ Tân

 

 

Xã Lũng Cao

 

 

Xã Lũng Niêm

 

 

Xã Thành Lâm

 

 

Xã Thành Sơn

 

 

Xã Thiết ng

 

 

Xã Văn Nho

 

HUYỆN CM THỦY

 

 

 

Xã Cm Châu

 

 

Xã Cm Liên

 

 

Xã Cẩm Phú

 

 

Xã Cm Thành

 

HUYỆN NGC LC

 

 

 

Xã Lc Thnh

 

 

Xã Minh Tiến

 

 

Xã Mỹ Tân

 

 

Xã Ngọc Sơn

 

 

Xã Phúc Thnh

 

 

Xã Phùng Giáo

 

 

Xã Thạch Lập

 

 

Xã Thúy Sơn

 

 

Xã Vân Am

 

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

 

 

 

Xã Bát Mt

 

 

Xã Lun Khê

 

 

Xã Tân Thành

 

 

Xã Vn Xuân

 

 

Xã Xuân Chinh

 

 

Xã Xuân L

 

 

Xã Xuân Lc

 

 

Xã Xuân Thắng

 

 

Xã Yên Nhân

 

HUYỆN NHƯ XUÂN

 

 

 

Xã Bình Lương

 

 

Xã Cát Tân

 

 

Xã Cát Vân

 

 

Xã Hóa Quỳ

 

 

Xã Tân Bình

 

 

Xã Thanh Hòa

 

 

Xã Thanh Lâm

 

 

Xã Thanh Phong

 

 

Xã Thanh Quân

 

 

Xã Thanh Sơn

 

 

Xã Thanh Xuân

 

 

Xã Xuân Bình

 

 

Xã Xuân Hòa

 

 

Xã Xuân Quỳ

 

 

Xã Yên Lễ

 

HUYỆN NHƯ THANH

 

 

 

Xã Cán Khê

 

 

Xã Mu Lâm

 

 

Xã Phúc Đường

 

 

Xã Phượng Nghi

 

 

Xã Thanh Kỳ

 

 

Xã Thanh Tân

 

 

Xã Xuân Khang

 

 

Xã Xuân Phúc

 

 

Xã Xuân Thái

 

 

Xã Xuân Th

 

 

Xã Yên Lạc

 

HUYỆN THẠCH THÀNH

 

 

 

Xã Thch Lâm

 

 

Xã Thch Tượng

 

 

Xã Thành Công

 

 

Xã Thành Minh

 

 

Xã Thành Mỹ

 

 

Xã Thành Tân

 

 

Xã Thành Yên

 

HUYỆN TRIỆU SƠN

 

 

 

Xã Bình Sơn

 

 

Xã Th Bình

 

HUYỆN TĨNH GIA

 

 

 

Xã Phú Sơn

 

 

Xã Tân Trường

19. TỈNH NGH AN

107

 

HUYỆN KỲ SƠN

 

 

 

Xã Bảo Nam

 

 

Xã Bảo Thng

 

 

Xã Bc Lý

 

 

Xã Chiêu Lưu

 

 

Xã Đọoc Mạy

 

 

Xã Hui T

 

 

Xã Hữu Lập

 

 

Xã Keng Đu

 

 

Xã Mường i

 

 

Xã Mường Lng

 

 

Xã Mường Típ

 

 

Xã Mỹ Lý

 

 

Xã Na Loi

 

 

Xã Na Ngoi

 

 

Xã Nậm Càn

 

 

Xã Nậm Cn

 

 

Xã Phà Đánh

 

 

Xã Tà C

 

 

Xã Tây Sơn

 

HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

 

 

 

Xã Hữu Khuông

 

 

Xã Lượng Minh

 

 

Xã Lưu Kin

 

 

Xã Mai Sơn

 

 

Xã Nga My

 

 

Xã Nhôn Mai

 

 

Xã Tam Đình

 

 

Xã Tam Hợp

 

 

Xã Tam Quang

 

 

Xã Xiêng My

 

 

Xã Yên Hòa

 

 

Xã Yên Na

 

 

Xã Yên Tĩnh

 

 

Xã Yên Thng

 

HUYỆN CON CUÔNG

 

 

 

Xã Môn Sơn

 

 

Xã Đôn Phc

 

 

Xã Bình Chun

 

 

Xã Cam Lâm

 

 

Xã Châu Khê

 

 

Xã Lc D

 

 

Xã Mu Đức

 

 

Xã Thạch Ngàn

 

HUYỆN QU PHONG

 

 

 

Xã Cm Mun

 

 

Xã Châu Thôn

 

 

Xã Đồng Văn

 

 

Xã Hnh Dch

 

 

Xã Nậm Giải

 

 

Xã Nậm Nhóong

 

 

Xã Quang Phong

 

 

Xã Quế Sơn

 

 

Xã Tin Phong

 

 

Xã Thông Thụ

 

 

Xã Tri L

 

HUYỆN QU CHÂU

 

 

 

Xã Châu Bính

 

 

Xã Châu Bình

 

 

Xã Châu Hạnh

 

 

Xã Châu Hoàn

 

 

Xã Châu Hội

 

 

Xã Châu Nga

 

 

Xã Châu Phong

 

 

Xã Châu Thng

 

 

Xã Châu Thun

 

 

Xã Diên Lãm

 

HUYỆN QUỲ HỢP

 

 

 

Xã Bắc Sơn

 

 

Xã Châu Cường

 

 

Xã Châu Đình

 

 

Xã Châu Hng

 

 

Xã Châu Lộc

 

 

Xã Châu Lý

 

 

Xã Châu Tiến

 

 

Xã Châu Thái

 

 

Xã Châu Thành

 

 

Xã H Sơn

 

 

Xã Liên Hợp

 

 

Xã Nam Sơn

 

 

Xã Văn Li

 

 

Xã Yên Hợp

 

HUYỆN NGHĨA ĐÀN

 

 

 

Xã Nghĩa Đức

 

 

Xã Nghĩa Lạc

 

 

Xã Nghĩa Lợi

 

 

Xã Nghĩa Mai

 

 

Xã Nghĩa Thọ

 

HUYỆN TÂN K

 

 

 

Xã Đng Văn

 

 

Xã Giai Xuân