Văn bản khác 60/KH-LĐTBXH

Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ LAO ĐỘNG TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-LĐTBXH

Cà Mau, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em;

Căn cứ Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em;

Thực hiện công văn số 1832/LĐTBXH-BVCSTE ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Về việc triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em và công văn số 527/VP-VX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, V/v triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Xã phường phù hợp với trẻ em” tỉnh Cà Mau như sau:

I. Sự cần thiết phải xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em:

- Xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”(XPPHVTE) trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em nhằm thực hiện tốt Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSTE) và cũng là thực hiện cam kết với Liên Hiệp Quốc về xây dựng “Một thế giới phù hợp với trẻ em”

- Xây dựng XPPHVTE là cần thiết nhằm tạo dựng cơ sở xã, phường có môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi, lành mạnh và an toàn để mọi trẻ em được hưởng cuộc sống tốt đẹp, nhận được sự giáo dục cơ bản có chất lượng, được chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, được bảo vệ và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức và có cơ hội phát triển khả năng cá nhân.

- Công tác bảo vệ trẻ em đã được, tăng cường theo hướng đảm bảo ngày càng đầy đủ hơn các quyền cơ bản và nhu cầu của trẻ em, tạo môi trường bình đẳng cho mọi trẻ em; việc tạo điều kiện giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em, các quyền của trẻ em được đảm bảo tốt hơn; nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trẻ em dưới 6 tuổi được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí.

Để triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng XPPHVTE, cần thiết phải có sự khảo sát, đánh giá các tiêu chí XPPHVTE lại địa phương một cách tổng quan và chính xác.

II. Mục đích:

Nắm rõ thực trạng ban đầu về mức độ đạt được, chưa được các chỉ tiêu XPPHVTE, để có giải pháp can thiệp cho những xã, phường, thị trấn chưa đạt; duy trì và nâng cao những xã, phường, thị trấn đã đạt, để phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh đạt 75% XPPHVTE.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các ngành đoàn thể, gia đình và cộng đồng phối hợp hành động thúc đẩy việc thực hiện đạt kết quả “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

III. Địa bàn triển khai:

- Toàn tỉnh: 101 xã, phường, thị trấn; năm 2013, triển khai thí điểm 18 xã, mỗi huyện, thành phố lựa chọn 02 xã. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương có thể chọn nhiều hơn để tổ chức triển khai thực hiện, năm 2014 mỗi huyện, thành phố chọn từ 04 - 05 xã để triển khai thực hiện.

IV. Nội dung thực hiện:

1. Cấp tỉnh:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chỉ đạo các Ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp: tổ chức, triển khai thực hiện mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” tỉnh Cà Mau.

- Hội nghị triển khai Quyết định số 37/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em và Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, TBXH về Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em;

- Tổ chức triển khai tập huấn và hướng dẫn khảo sát, tổng hợp tình hình các xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn “Xã, phường phù hợp với trẻ em” theo Quyết định 37/QĐ-TTg.

- Có văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em, cung cấp biểu mẫu, tiêu chí điều tra đến tận xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, kiểm tra giám sát, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2. Cấp huyện, thành phố:

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, xây dựng kế hoạch kinh phí; chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai, tổng hợp tình hình các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo các tiêu chuẩn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành lập Hội đồng xét duyệt cấp huyện, thành phố để đánh giá, công nhận xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; (theo Thông tư hướng dẫn số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

- Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đề nghị. Thẩm định hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đánh giá công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Chỉ đạo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng ban đầu các chỉ tiêu trong bộ tiêu chuẩn XPPHTE, đánh giá được các tiêu chí nào đã đạt, các chỉ tiêu gần đạt, các chỉ tiêu dự kiến đến năm nào đạt...

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với các chương trình của các Ban, ngành đoàn thể, gia đình và cộng đồng trên địa bàn với nội dung Xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Cử cán bộ chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn xã, phường, thị trấn thu thập thông tin, đánh giá khảo sát.

- Tổng hợp, thống kê số liệu các xã, phường, thị trấn, các biểu mẫu khảo sát đánh giá XPPHVTE để báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Cấp xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêu chí Xã, phường phù hợp với trẻ em, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục tới các ban ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, ấp, khóm, khu dân cư, gia đình trên địa bàn.

- Tổ chức thu thập, thông tin, khảo sát đánh giá số liệu ban đầu và cuối năm về tình hình trẻ em. Việc thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, xác định những tiêu chuẩn, mục tiêu khó đạt, cần tập trung, chỉ đạo đầu tư thực hiện.

- Phối hợp với các ngành đoàn thể lồng ghép thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ tiêu địa phương gắn với các nhiệm vụ chức năng chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện biện pháp hỗ trợ nhằm thực hiện các tiêu chuẩn, mục tiêu khó đạt.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, duy trì sinh hoạt giao ban, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động, báo cáo kết quả lên cấp trên theo qui định.

- Có kiến nghị, đề xuất các mô hình hay, hiệu quả, lồng ghép để thực hiện đạt các tiêu chuẩn Xã, phường phù hợp với trẻ em được tốt hơn.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn phải có cam kết quan tâm hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật và các vấn đề khác để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt và duy trì các chỉ tiêu đã đạt.

- Thành lập Hội đồng đánh giá cấp xã, phường, thị trấn việc thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định 37/QĐ-TTg; (theo Thông tư hướng dẫn số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

V. Dự kiến kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh:

TT

Danh mục hoạt động

Kinh phí

1

Thu thập thông tin ban đầu tại các xã điểm

40.000.000

2

Truyền thông

50.000.000

3

Hội nghị, hội thảo tập huấn

120.000.000

4

Kinh phí giám sát, đánh giá xét công nhận

15.000.000

 

Cộng

225.000.000

Số tiền bằng chữ (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Kinh phí triển khai mô hình và tập huấn cho cán bộ xã phường, thị trấn, tại các xã điểm những tháng còn lại trong năm 2012 là: 120.000.000 đồng.

- Nhu cầu kinh phí còn tùy thuộc vào số lượng xã triển khai hàng năm. Năm 2013 dự kiến kinh phí triển khai cho 18 xã để thực hiện là 225.000.000 đồng.

Trên đây là kế hoạch triển khai và thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 22/2010/TT-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Lao động TB&XH về quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét và phê duyệt:

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng KH-TC;
- Lưu Vp, Phòng BVCSTE

GIÁM ĐỐC
Võ Hoàng Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/KH-LĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu60/KH-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/KH-LĐTBXH

Lược đồ Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu60/KH-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 60/KH-LĐTBXH triển khai thực hiện mô hình Xã phường phù hợp với trẻ em

           • 09/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực