Văn bản khác 61/KH-UBND

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 về phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn ở tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRN”

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU DỰ ÁN

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, phòng chng tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo 09) ở cấp cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy; đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015.

- Đối với xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy.

- 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; ngăn chặn sự gia tăng người nghiện ma túy. Đến năm 2020, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy của toàn tỉnh lên trên 50%.

- Hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện.

- Hàng năm phấn đấu triệt xóa từ 20 - 25% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đến năm 2020 cơ bản không còn “điểm nóng” về ma túy trên toàn tnh.

- Phấn đấu mỗi huyện, thành phố mỗi năm xây dựng mới được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy ở những địa bàn mới; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện. Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

2. Yêu cầu

Các đơn vị được phân công thực hiện Kế hoạch phải phối hợp chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện; kết thúc thực hiện Kế hoạch, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

II. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Phạm vi thực hiện Dự án

Dự án được thực hiện tại 210 xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh; ưu tiên đầu tư nguồn lực vào 143 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (trong đó có 46 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy).

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo 09 cấp cơ sở; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

- Ban hành các kế hoạch chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị trưng học trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch (của cấp trên) về phòng, chống ma tuý tại xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét làm căn cứ đ phân loại thi đua.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông ở cấp xã để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại ma túy nhất là ma túy tng hợp, cách nhận biết các chất ma túy, các triệu chứng của người nghiện ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma túy.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma tuý cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuyên truyền, vận động tố giác tội phạm về ma tuý.

- Tuyên truyền trực quan (bảng tin, panô...) tại các địa điểm đông người qua lại, ở trung tâm các xã, phường, thị trấn; qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội...

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người đang làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, người lao động theo thời vụ, người nghiện, đối tượng tù tha về ma túy, người đang qun lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy. Khuyến khích người nghiện tự khai báo.

- Rà soát, phát hiện người nghiện mới, xác minh thông tin về các trường hợp nghi nghiện, thu thập thông tin về người nghiện ma túy đang sinh sống ngoài xã hội, phân loại lập hồ sơ quản lý.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở cai nghiện, các cơ sở quản lý sau cai (gồm cả cơ sở cai nghiện tư nhân), cơ sở điều trị Methadone đóng trên địa bàn.

- Định kỳ có kế hoạch điều tra cơ bn, rà soát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Xác định phân loại các địa bàn trọng điểm theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA, ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại (Phụ lục I kèm theo) và đối tượng cn tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

4. Công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

- Thành lập hoặc củng cố Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn (theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 94/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng).

- Chỉ đạo xây dựng các điểm cắt cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; nghiên cứu triển khai nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, nhất là mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Tiến hành xem xét, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; quản lý, theo dõi và hỗ trợ các đối tượng cai tại gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện cơ sở về cách thức tư vấn, quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, qun lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thdục, ththao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma tuý; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ s

- Phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xoá kịp thời các tụ điểm, đim mua bán lẻ ma tuý trên địa bàn. Mcác đợt cao điểm tn công trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Lựa chọn các vụ án điểm điều tra, truy tố, tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xây dựng các trạm, chốt cố định và lưu động kiểm tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy.

- Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản ở địa bàn cơ sở, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như khách sạn, nhà ngh, nhà hàng, quán bar, karaoke... nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện. Quản lý, giáo dục số người nghiện ma tuý tại xã, phường, thị trấn; những người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xử lý hành chính từ các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma tuý qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý” để động viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư.

- Mrộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy tại khu dân cư làm nòng cốt trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý cơ sở.

6. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nh cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy; nhận biết về cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy; phòng ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, dòng tộc tham gia vận động, tuyên truyền chống tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tổ chức cho người dân trên địa bàn ký cam kết không trồng cây và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Gắn công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy với việc tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp nhm phát triển kinh tế vùng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

- Tổ chức nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chất ma túy (chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh...) chú ý phát hiện việc trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy ngay từ khâu chuẩn bị cây giống, các điều kiện canh tác... xác định người liên quan đến những hành vi trên.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phát hiện, phòng ngừa, phá bỏ cây có chứa chất ma túy.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008.

- Cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết cụ thể hóa Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy

- Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đng, Nhà nước, các bộ, ngành TW về công tác phòng chống ma túy để đề ra các giải pháp phù hợp và phát hiện những bất cập trong thực tiễn.

- Nghiên cứu, rà soát, tham gia ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, các văn bản dưới Luật của Chính phủ và các bộ, ngành trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng, chng ma túy

- Tăng cường phối hợp dưới mọi hình thức giữa các ngành chức năng và lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy.

- Phối hợp giữa các ngành với địa phương; địa phương với địa phương trong công tác phòng, chống ma túy.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; chú trọng công tác học tập kinh nghiệm về công tác phòng, chống ma túy ở các nước trong khu vực, nhất là các nước có chung đường biên giới và khu vực Tam giác vàng.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia Dự án, có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch, chương trình thực hiện Dự án theo từng thời gian; hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Dự án tại địa phương.

- Tham mưu rà soát, đề nghị Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

- Chủ trì, triển khai các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, cao điểm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai Dự án.

- Triển khai xây dựng mô hình đim ở một số xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Trung ương và tập trung giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu...

- Phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế kim soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép chất ma túy.

- Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp, đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chng ma túy trong các đơn vị.

3. S Y tế

- Tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị bng Methadone.

- Chđạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm xác định người nghiện ma tuý, thực hiện phác đồ cai nghiện ma tuý và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp SCông thương, Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo đơn vị chức năng, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng; chỉ đạo lực lượng tình nguyện xã hội tham gia tích cực vào việc quản lý, giáo dục người nghiện sau cai.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn việc thực hiện kinh phí theo nội dung dự án đã phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án.

6. Sở Công thương

Phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền chất, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

7. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các bến xe, bến tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng.

8. Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và các huyện, thành phố thực hiện rà soát phát hiện, triệt phá, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy tại các địa phương đạt hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện thay thế cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho người dân tại các địa bàn trước đây có trồng cây chứa chất ma tuý.

9. Ban Dân tc tỉnh

Chỉ đạo và tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia tích cực vào hoạt động phòng, chống ma túy, cai nghiện, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

10. S Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường học phối hợp với Công an các huyện, thành phố ký cam kết thực hiện nội dung phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ qun lý giáo dục các cấp; nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy...

11. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Hướng dẫn và kiểm tra Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động lồng ghép các hoạt động của Dự án với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã phi hp với UBND cùng cấp thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý giáo dục người nghiện sau cai nghiện, phòng chống tội phạm về ma tuý xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố chỉ đạo điểm tại một số xã, phường, thị trấn, phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương nhng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý.

12. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thành phố có kế hoạch chỉ đạo Đoàn Thanh niên cấp xã tham gia các hoạt động phòng, chng ma túy ở các xã, phường, thị trấn; chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên ở xã, phường, thị trn.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm Đoàn Thanh niên xây dựng xã, phường, thị trn không ma túy.

13. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Có kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố hướng dẫn, động viên phụ nữ các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia công tác phòng, chng ma tuý ở xã, phường, thị trấn, xây dựng “Chi hội Phụ nữ không có tệ nạn ma tuý”, “Phụ nữ không có chồng con nghiện ma tuý”.

- Nghiên cứu chỉ đạo và nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả như: Chi Hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ xã hội; Tphụ nữ không có chồng con nghiện ma túy...

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ nữ cơ sở về phòng, chống ma túy; chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm Phụ nữ tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

14. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

- Có kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ và truyền thông cho nông dân; duy trì sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ, mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn lồng ghép tuyên truyền hội viên phòng ngừa tệ nạn ma túy trong gia đình và cộng đồng.

- Tham gia vận động và giáo dục người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện hoặc cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, tư vấn hỗ trợ cho người nghiện học nghề, có việc làm, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

15. Đề nghị Hội Cựu chiến binh tnh

- Có kế hoạch chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong công tác phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức Hội và địa bàn dân cư về vai trò vị trí, tác dụng của dự án ở cơ sở.

- Phân công trách nhiệm cho hội viên tham gia phòng, chống tội phạm về ma tuý, cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ở xã, phường, thị trấn.

16. Hội Người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể nhân dân

Chỉ đạo hướng dẫn hội viên, thành viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phát hiện, tgiác tội phạm.

17. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án tại địa phương; cụ thể hóa mục tiêu của Dự án phù hợp với tình hình địa phương; có kế hoạch huy động, bố trí kinh phí cho các xã, phường, thị trấn (nhất là các xã, phường trọng điểm) để thực hiện Dự án; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí của Dự án.

- Chđạo UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phòng, chng ma tuý của Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của xã, phường, thị trn. Xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma tuý cho cán bộ làm công tác phòng, chng ma tuý tại cơ sở; tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trn. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý ở địa phương. Chỉ đạo lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Định kỳ hàng năm tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trn không tệ nạn ma túy.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Dự án của địa phương gửi UBND tỉnh (Qua Công an tỉnh).

18. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

a. Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cấp xã (Ban Chỉ đạo 09) chủ trì về công tác phòng, chống ma tuý; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các mặt công tác phòng, chống ma tuý; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, thôn, bản, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

- Thực hiện việc rà soát, lập danh sách thống kê người nghiện ma tuý và các đối tượng liên quan ma tuý.

- Tổ chức tuần tra tại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý và đối tượng sau cai nghiện.

- Lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện ma tuý; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện khác đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của “hòm thư” tố giác tội phạm và người liên quan đến ma tuý.

b. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham gia tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện.

c. Chỉ đạo cán bộ khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

- Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma tuý phù hợp với từng địa bàn dân cư, trình độ dân trí và đến được các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy” của Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn ngân sách của địa phương hoặc các nguồn huy động khác.

- Nội dung và mức chi theo Thông tư Liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 17/7/2014 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý do Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành hoặc văn bản tài chính khác.

VII. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Công an tỉnh) đtập hợp chung, thời gian báo cáo như sau:

- Báo cáo hàng năm: Chậm nhất vào 10/11 của năm;

- Báo cáo tng kết: Chậm nhất ngày 10/12/2020;

- Các báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của Ban Chđạo;

2. Giao Công an tỉnh đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án Trung ương, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận T
quốc tnh;
- Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Y t
ế; Tài chính; Công thương; Giao thông vận tải;
- Các ngành: Công an t
nh; Bộ Chỉ huy quân sự tnh; Ban Dân tộc tỉnh;
- Đoàn thanh niên CSHCM t
nh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ t
nh;
- Hội Nông dân t
nh;
- Hội Cựu chiến binh t
nh;
- Hội người cao tu
i tnh;
- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V 40b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Bùi Văn Cửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu61/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực05/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 về phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn ở tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 về phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn ở tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu61/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành05/04/2019
        Ngày hiệu lực05/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 về phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn ở tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 61/KH-UBND 2019 về phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn ở tỉnh Hòa Bình

           • 05/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực