Văn bản khác 6134/KH-UBND

Kế hoạch 6134/KH-UBND năm 2016 kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6134/KH-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6134/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; kiểm tra, trao đổi công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Kiểm tra tính hiệu quả, chất lượng và tiến độ thực hiện của một số chương trình, dự án viện trợ PCPNN đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Qua kiểm tra thực tế, đánh giá việc tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Đảm bảo hiệu quả trong quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN.

II. Tổ chc Đoàn kiểm tra

1. Thành phần

- Bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Trưởng đoàn;

- Đại diện các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh làm thành viên Đoàn.

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh), Phòng Hp tác Quốc tế và Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí (Sở Ngoại vụ), Phòng Bảo vệ Chính trị PA61 (Công an tỉnh).

- Tùy theo tính chất và nội dung kiểm tra ở từng địa phương, đơn vị để mời đại biểu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan tham dự (giao Sở Ngoại vụ mời).

2. Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra

STT

Tên đơn vị

Thời gian

Nội dung làm việc

1

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh

8h00 ngày 09/11/2016

- Kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và việc thực hiện chế độ quản lý tài chính nhà nước theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC; công tác phối hp giữa địa phương và các Tổ chức PCPNN trong việc triển khai các chương trình, dự án.

- Thăm thực tế mô hình dự án Ngân hàng bò cho gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin do Tổ chức MCC tài trợ.

- Thăm hoạt động của tình nguyện viên của Tổ chức MCC tại Trung tâm phục hồi chức năng huyện Mộ Đức.

2

UBND huyện Ba Tơ

8h30 ngày 10/11/2016

- Kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và việc thực hiện chế độ quản lý tài chính nhà nước theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC; công tác phối hợp giữa địa phương và các Tổ chức PCPNN trong việc triển khai các chương trình, dự án.

- Thăm thực tế một số chương trình, dự án điển hình do các Tổ chức PCPNN tài trợ đang triển khai tại địa phương.

3

UBND huyện Trà Bồng

8h00 ngày 11/11/2016

4

Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

14h30 ngày 11/11/2016

III. Kinh phí thực hiện

Toàn bộ chi phí đi lại, công tác phí và các chi phí khác có liên quan thanh toán theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí xúc tiến vận động viện trợ PCPNN năm 2016 của Sở Ngoại vụ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015.

IV. Tổ chức thc hin

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra; liên lạc các thành viên trong đoàn để bố trí phương tiện đi lại, chịu trách nhiệm tổng hp các nội dung tại buổi kiểm tra; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xử lý sai phạm (nếu có) trong quá trình quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và triển khai tiếp nhận, thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN tại các đơn vị, địa phương.

2. Thủ trưởng các sở, ngành: Ngoại vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần; chuẩn bị các nội dung liên quan làm việc với các đơn vị, địa phương.

3. Đề nghị UBND các huyện: Trà Bồng, Ba Tơ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh) mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án viện trợ PCPNN và các đơn vị liên quan (không bao gồm đại diện nhà tài trợ); chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý hoạt động, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN tại địa phương, đơn vị; chọn một số dự án điển hình do các Tổ chức PCPNN tài trợ đang triển khai tại địa phương, đơn vị để Đoàn công tác đến thăm.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, hội đoàn thể: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng, Ba Tơ triển khai thực hiện Kế hoạch này.

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời làm việc)./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, PA61;
- Các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ;
- Hội Nạn nhân Chất độc Da cam Dioxin tỉnh;
- Quỹ Bảo trợ Trẻ em;
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (mời phóng viên dự và đưa tin);
- VPUB: CVP, PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, KT, V
i388.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Trường Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6134/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6134/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2016
Ngày hiệu lực28/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6134/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6134/KH-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6134/KH-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6134/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành28/10/2016
        Ngày hiệu lực28/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 6134/KH-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Ngãi 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6134/KH-UBND quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Ngãi 2016

         • 28/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực