Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019

Thực hiện các Quyết định: số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011, số 1042/QĐ- TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; văn bản số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019; Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020.

b) Tiếp tục tăng cường việc lồng ghép Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và kế hoạch thường niên của các sở, ban, ngành; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

2. Yêu cầu

a) Bằng các hình thức và việc làm cụ thể để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để có sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân trong việc phát huy vai trò của thanh niên đối với mọi mặt phát triển của xã hội;

b) Các nội dung thực hiện theo Kế hoạch cần được triển khai rộng khắp từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đối với từng cấp, từng ngành cần xây dựng kế hoạch theo sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị mình đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện và bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu chung của tỉnh.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch

a) Tập trung chỉ đạo 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trong năm 2019 của địa phương và đơn vị theo những nhiệm vụ đã được phân công tại phần III của Kế hoạch này.

b) Các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục duy trì việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020; trong đó, năm 2019 tập trung vào một số chỉ tiêu sau:

- Đảm bảo 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, thành thị và công nhân thường xuyên được học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Duy trì số lượng từ 95% trở lên thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông; trên 50% thi đỗ vào học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trường đào tạo nghề. Phấn đấu phổ cập giáo dục các cấp được đảm bảo duy trì ổn định.

- Từ 80% thanh niên là cán bộ, công chức ở xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học.

- Số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống tăng 7%, số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì tăng 5% so với năm 2018.

- Từ 20% trở lên thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương, 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chủ chốt trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; 10% là chủ doanh nghiệp/chủ trang trại.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tư vấn, hướng nghiệp cho 10.000 thanh niên trở lên, phối hợp dạy nghề cho 1.000 thanh niên trở lên. 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động. Từ 60% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Phấn đấu giúp đỡ ít nhất 200 hộ thanh niên làm chủ hộ thoát nghèo.

- Bảo đảm cho 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn theo các kênh chính thống ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nước sở tại và các văn bản pháp lý liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tỷ lệ thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đạt từ 90% trở lên.

- Đảm bảo 100% các huyện, thành phố tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục - thể thao vào các dịp lễ, hội; các ngày kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tầm vóc của thanh niên.

- Từ 70% các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội như: Người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS; người sử dụng ma túy, người hoạt động mại dâm; nạn nhân của buôn bán người, thanh niên chậm tiến... được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng.

2. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, trong đó lồng ghép các chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; có báo cáo tổng kết năm lồng ghép trong báo cáo Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đối với các trường hợp phát sinh đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ; có báo cáo tổng kết đánh giá lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 của tỉnh.

4. Triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản thay thế Nghị quyết số 111/2013/NQ- HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về ban hành Nghị quyết chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

5. Triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

UBND các cấp phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng trách nhiệm được phân công tại chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tạo mọi điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện và nâng cao trách nhiệm quản lý các hoạt động tình nguyện của thanh niên theo đúng quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; có báo cáo tổng kết năm lồng ghép trong báo cáo Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh.

6. Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ về thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Sau khi có văn bản hướng dẫn chi tiết của Bộ Nội vụ về thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân; làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên (gọi tắt là Nghị định số 78/2017/NĐ-CP).

Thực hiện Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 78/2017/NĐ-CP , các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục duy trì công tác đối ngoại với Trung Quốc qua các chương trình do Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức như: Khăn hồng hữu nghị, Thanh niên Việt - Trung, Hội đàm Đồn, Trạm... đồng thời phối hợp trong việc tổ chức đưa, đón các đoàn công tác thanh thiếu nhi qua các cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh đảm bảo có hiệu quả. Tạo điều kiện để thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh có điều kiện được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, giao lưu với thanh niên quốc tế tại nước ngoài khi có điều kiện.

8. Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát số lượng cán bộ, công chức trẻ (dưới 30 tuổi) ở cấp xã để đăng ký mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước theo chỉ tiêu phân bổ và văn bản đề nghị của Bộ Nội vụ.

9. Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 500)

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý Đội viên của Đề án; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Đội viên theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có báo cáo định kỳ để đảm bảo Đề án hoạt động có hiệu quả; chủ động phương án bố trí, sử dụng có hiệu qủa nguồn nhân lực này để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; qua đó đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

10. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức mở các lớp bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên khi có các nội dung mới cần triển khai; tập trung vào việc thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ về thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam sau khi có hướng dẫn chi tiết của các cơ quan Trung ương.

11. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thành lập các Đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã gồm các nội dung:

- Kết quả tổ chức triển khai Chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

- Kết quả triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

- Việc lồng ghép các chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Trách nhiệm của các cấp, các ngành theo Nghị định số 78/2017/NĐ-CP .

- Công tác triển khai các nội dung khác liên quan đến thanh niên.

b) Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát Chiến lược phát triển thanh niên đảm bảo theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

c) UBND các huyện, thành phố chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp cơ sở trực thuộc trong triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

12. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên

a) Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì thực hiện, có báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 6/12/2011 của UBND tỉnh về xây dựng và quy hoạch xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các huyện, thành phố và cơ sở gắn với Trung tâm Văn hóa - Thể thao cộng đồng đảm bảo lộ trình đã đề ra.

b) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất các khu vui chơi thanh thiếu niên kết hợp văn hóa cộng đồng đã có; đề xuất nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất đã xuống cấp, đầu tư xây dựng mới các công trình theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh của thanh thiếu niên.

c) Quan tâm hỗ trợ hoạt động và phát huy thế mạnh của các công trình của thanh niên như: Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, Cung Thiếu nhi Lạng Sơn, Làng Thanh niên lập nghiệp... Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì triển khai, đề xuất kịp thời các nội dung phát sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kết hợp với các nội dung được phân công riêng tại Phụ lục danh mục đề án, nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2019;

b) Phân công, cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên năm 2019 cấp huyện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Hoàn chỉnh quy hoạch và dành quỹ đất tại các huyện, thành phố để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và sân chơi cho nhân dân, trong đó hướng đến đối tượng thanh niên;

c) Tiếp tục duy trì trách nhiệm Quản lý nhà nước về thanh niên tại cấp huyện và cấp xã theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Thời gian xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hoàn thành trước ngày 31/3/2019 (gửi 01 bản về Sở Nội vụ); báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện trong năm 2019 (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp chung.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

(Có Phụ lục danh mục đề án, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019 kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng KGVX, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC(HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Lạng Sơn

             • 25/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực