Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2012 thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.2. Tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức các cơ quan tư pháp địa phương; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 12 năm 2012; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ hàng năm.

1.3. Biên soạn, phát hành các loại tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

2. Rà soát văn bản do địa phương ban hành về phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2013.

3. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định và theo phân cấp.

4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

5. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

6. Thực hiện một số hình thức tuyên truyền

6.1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 13, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.3. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.4. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại với người dân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

7.1. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7.2. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các sở, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đạt kết quả các nội dung theo kế hoạch.

3. Sở Tài chính tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành thông qua công tác xét xử, lựa chọn các vụ án thích hợp có tính giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch này.

6. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2012

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 2012

           • 28/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực