Quyết định 2216/QĐ-BTP

Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTP ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012)

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

1.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về PBGDPL; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL, tăng cường quản lý nhà nước về PBGDPL.

1.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2012.

1.2. Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề quán triệt Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.

c) Đơn vị phối hợp: Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Đối tượng: Lãnh đạo tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

đ) Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2012.

1.3. Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.

a) Với đối tượng là báo cáo viên pháp luật trung ương, đại diện các tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật: Tháng 7 năm 2012.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: Định kỳ hằng năm.

b) Với đối tượng là công chức của cơ quan tư pháp địa phương, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, tổ chức pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đơn vị thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (Sở Tư pháp), cấp huyện (Phòng Tư pháp), UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật: Quý III, IV năm 2012 và quý I năm 2013.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL: Định kỳ hằng năm.

1.4. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn: biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có các cơ quan báo chí của ngành.

a) Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật cho các đối tượng.

- Cơ quan thực hiện:

+ Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp), cơ quan tư pháp địa phương (Sở Tư pháp) chịu trách nhiệm biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn phổ biến, giới thiệu Luật.

+ Trên cơ sở tài liệu do Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương phát hành, các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương, Cục Thi hành án dân sự và sở, ngành ở địa phương chịu trách nhiệm biên soạn tài liệu phổ biến Luật cho phù hợp với đối tượng.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012 và năm 2013.

b) Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành trên báo chí.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí ở trung ương, địa phương, cơ quan báo chí của ngành: Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp….

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2012 và năm 2013.

2. Tổ chức rà soát văn bản pháp luật hiện hành về PBGDPL thuộc thẩm quyền ban hành; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.1. Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản pháp luật về PBGDPL.

2.2. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2012.

3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và một số bộ, ngành liên quan.

d) Nội dung:

- Quy định chi tiết 03 điều trong Luật: Xã hội hóa công tác PBGDPL (Điều 4), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) và Bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác PBGDPL (Điều 38).

- Hướng dẫn những quy định cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước: Thẩm quyền thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; Hội đồng phối hợp PBGDPL ở các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành; giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

đ) Thời gian trình Chính phủ: tháng 10 năm 2012.

3.2. Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia PBGDPL

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Trợ giúp pháp lý.

d) Nội dung: Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, những người được mời tham gia PBGDPL; quản lý, hướng dẫn hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, những người được mời tham gia PBGDPL.

đ) Thời gian ban hành: Quý II năm 2013.

3.3. Xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ).

c) Nội dung: Trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP bổ sung nội dung chi; nâng mức chi đối với một số nội dung chi cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

d) Thời gian ban hành: Quý III năm 2013.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo hướng thống nhất đầu mối quản lý về Bộ Tư pháp

4.1. Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

4.2. Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.

4.3. Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành liên quan và Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp).

4.4. Thời gian thực hiện: năm 2013 và năm 2014.

5. Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

5.1. Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

5.2. Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.

5.3. Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

5.4. Thời gian thực hiện: Hằng tháng.

6. Quan tâm bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 38 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

6.1. Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

6.2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp của Chính phủ, Quy chế Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện để phù hợp với các quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

7.1. Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ (Bộ Tư pháp), cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (Sở Tư pháp) và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện (Phòng Tư pháp).

7.2. Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

7.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2012 và quý I năm 2013.

8. Kiểm tra và sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

8.1. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Luật.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

c) Đối tượng kiểm tra: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.

d) Thời gian thực hiện: Quý I, quý II năm 2015.

8.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, Tổ chức pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, bộ, ngành, đoàn thể trung ương ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện Luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện trong Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2216/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2216/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2216/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực30/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2216/QĐ-BTP năm 2012 triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật

         • 30/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực