Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống tham nhũng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn cản các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý, trọng tâm như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến được ban hành trong năm 2018 như Luật PCTN (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi)...

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTN theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2018 đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

4. Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra các nội dung về quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư, mua sắm công... thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác PCTN; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ tổng quát

Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, căn cứ nội dung kế hoạch nêu trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; chủ động kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị. Nội dung kế hoạch xây dựng phải bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề ra các nội dung nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Tư pháp

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh ban hành đảm bảo yêu cầu PCTN; nếu phát hiện những nội dung ảnh hưởng yêu cầu PCTN thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2.2. Công an tỉnh

Tập trung chỉ đạo điều tra, xác minh và phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

2.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai các kế hoạch về công tác PCTN hàng năm; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; các báo cáo về công tác phòng chống, tham nhũng định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền về PCTN và phục vụ công tác PCTN.

2.5. Thanh tra tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và xử lý triệt để các hành vi tham nhũng đã phát hiện; đồng thời xây dựng các phương án khắc phục hậu quả các vụ việc tham nhũng đã xảy ra (nếu có) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tự bố trí kinh phí được giao hàng năm để thực hiện.

- Các công ty, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch, được hạch toán vào chi phí quản lý của công ty, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 45/6.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2018
Ngày hiệu lực25/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống tham nhũng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống tham nhũng Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành25/06/2018
        Ngày hiệu lực25/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống tham nhũng Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2018 tăng cường công tác phòng chống tham nhũng Cà Mau

           • 25/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực