Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai xây dựng và xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND 2013 triển khai xây dựng xác định Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2013, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Xác định Chỉ số CCHC để đo lường chính xác kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

3. Xác định Chỉ số CCHC để đánh giá kịp thời những cơ quan thực hiện chưa tốt công tác CCHC hoặc có những nội dung CCHC chưa được thực hiện tốt. Từ đó, các cơ quan có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, khắc phục những yếu kém.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ số CCHC bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015.

2. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh Sóc Trăng.

3. Việc xác định Chỉ số CCHC phải khách quan, minh bạch và công bằng.

4. Các phương pháp tính toán, đo lường phải chính xác và đảm bảo tính khoa học. Các số liệu thống kê phải rõ ràng, nguồn thông tin, tài liệu thu thập có độ tin cậy và chính xác cao.

III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng: Công tác theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và lấy ý kiến dự thảo tiêu chí Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành, Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện, chỉ số CCHC của UBND cấp xã.

a) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 10 năm 2013.

b) Đối tượng tham gia thực hiện: Sở Nội vụ; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

2. Tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành tiêu chí Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

a) Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2013.

b) Đối tượng tham gia thực hiện: Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

3. Triển khai xác định Chỉ số CCHC để đánh giá, chấm điểm đối với sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

a) Thời gian thực hiện: quý I năm 2014 - năm 2020.

b) Đối tượng tham gia thực hiện: Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

V. CÁCH THỨC ÁP DỤNG CHỈ SỐ CCHC

1. Các cơ quan, đơn vị lập báo cáo về tình hình thực hiện CCHC trong năm tại cơ quan, đơn vị mình theo những tiêu chí Chỉ số CCHC của từng cấp, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, sau đó gửi về Sở Nội vụ.

2. Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí Chỉ số CCHC cho sở, ban ngành; UBND cấp huyện.

3. Tổng hợp điểm của các cơ quan, đơn vị tự chấm và điểm đánh giá của Sở Nội vụ để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC đối với từng sở, ban ngành; UBND cấp huyện trong toàn tỉnh. Hàng năm, Sở Nội vụ công bố chỉ số CCHC của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ

1.  Sở Nội vụ

a) Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xử lý các cơ quan, đơn vị phối hợp không tốt làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng việc thực hiện Kế hoạch.

b) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác thực hiện xác định Chỉ số CCHC các cấp.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chỉ số CCHC của sở, ban ngành; UBND cấp huyện.

d) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ số CCHC của sở, ban ngành; UBND cấp huyện.

e) Sở Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đánh giá, chấm điểm cho các sở, ban ngành; UBND cấp huyện theo Chỉ số của từng cấp.

g) Chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC.

h) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành; UBND cấp huyện tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chứng việc tự đánh giá.

2. Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện

a) Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện dựa trên kết quả thực hiện CCHC trong năm của cơ quan, đơn vị mình tiến hành tự đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí Chỉ số CCHC của sở, ban ngành và UBND cấp huyện gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. Thời gian gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 31/01 hàng năm.

b) Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC khi được yêu cầu.

c) Các sở, ban ngành; UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CCHC (Bộ Nội vụ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND 2013 triển khai xây dựng xác định Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND 2013 triển khai xây dựng xác định Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành24/09/2013
        Ngày hiệu lực24/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND 2013 triển khai xây dựng xác định Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND 2013 triển khai xây dựng xác định Chỉ số cải cách hành chính Sóc Trăng

             • 24/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực