Quyết định 152/QĐ-BNV

Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đán Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
152/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Mục đích

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2012 của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, các tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012;

- Trong quí II/2013 công bố Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, các tỉnh theo qui định tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 3/12/2012.

- Tchức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh bảo đảm trung thực, khách quan, đúng qui định.

- Tchức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát qui định trong Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Xác định được Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết qucải cách hành chính của các bộ, các tỉnh năm 2012.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương nói riêng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Xây dựng Văn bản hướng dn xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tháng 2/2013

Bộ Nội vụ

 

2.

Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xác định Chỉ số CCHC

Tháng 3/2013

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.

Điều tra xã hội học:

* Cấp bộ

Đối tượng điều tra xã hội học:

+ Đại biểu quốc hội;

+ Lãnh đạo cấp vụ/cục/tng cục tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ;

+ Lãnh đạo cấp sở tại 63 tỉnh, thành phố.

- Tổng số lượng mẫu điều tra: 5220 (Trong đó: Đại biểu quốc hội: 345; lãnh đạo cấp vụ/cục/tổng cục: 1284; lãnh đạo cấp sở: 3591).

* Cấp tỉnh

- Đối tượng điều tra xã hội học:

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 30 đại biểu x 63 tỉnh, thành phố;

+ Lãnh đạo cấp sở: 3 người/sở * 19 s/tỉnh * 63 tỉnh/thành;

+ Lãnh đạo cấp huyện: 03 người/huyện * 182 huyện;

+ Người dân: 30 người * 03 xã * 182 huyện.

(Mỗi tỉnh lựa chọn từ 03 đến 04 đơn vị cấp huyện, mỗi huyện chọn 03 đơn vị hành chính cấp xã có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém. Tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã, chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học)

+ Doanh nghiệp: 100 * 63 tỉnh/thành phố

(Mỗi tỉnh chọn 10 doanh nghiệp nhà nước, 10 doanh nghiệp FDI và số còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh)

- Tổng số lượng mẫu điều tra: 28707

* Tổng số mẫu điều tra: 33927

Tháng 4 - tháng 5/2013

Bộ Nội vụ

Các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.

Tchức đánh giá và tự đánh giá của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hoàn thành trước ngày 30/4/2013, đầu tháng 5 gửi nộp báo cáo về Bộ Nội vụ

Các bộ, các tỉnh

 

5.

Tng hợp, xử lý sliệu đxác định chỉ scải cách hành chính

Tháng 5/2013

Bộ Nội vụ (Vụ CCHC)

 

6.

Tng hợp báo cáo kết quả chỉ scải cách hành chính

Tháng 6/2013

Bộ Nội vụ

 

7.

Thành lập và tchức họp Hội đng thẩm định Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh

Tháng 6/2013

Bộ Nội vụ

 

8.

Công bchỉ scải cách hành chính năm 2012

Tháng 6/2013

Bộ Nội vụ

Các cơ quan có liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện của Bộ Nội vụ

- Vụ Cải cách hành chính:

+ Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC;

+ Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dn các bộ, các tỉnh triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh;

+ Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chsố CCHC;

+ Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo nhóm đối tượng, quy mô mẫu đã được xác định;

+ Theo dõi, đôn đốc các bộ, các tỉnh triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC;

+ Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh và xây dựng báo cáo tổng hợp;

+ Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định;

+ Trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2012 của các bộ, các tỉnh;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tchức công bố Chỉ số CCHC năm 2012.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

- Viện Khoa học Tchức Nhà nước:

+ Chủ trì, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính tổ chức triển khai công tác điều tra xã hội học;

+ Tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng các kết quả điều tra xã hội học phục vụ cho việc xác định Chỉ số CCHC.

- Văn phòng Bộ:

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng của đơn vị, phối hợp với Vụ Cải cách hành chính thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC và công bố Chỉ số CCHC năm 2012.

- Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức Nhà nước:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2012 của các bộ, các tỉnh.

2. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số CCHC của bộ, tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Các bộ, các tỉnh căn cứ vào Chỉ sCCHC xây dựng và đưa vào trin khai Chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ của bộ, tỉnh phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế của bộ, tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.

- Các Bộ tự đánh giá, theo dõi, và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp bộ.

- Các tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học đxác định Chỉ số CCHC của bộ, tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2013
Ngày hiệu lực26/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu152/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
        Ngày ban hành26/02/2013
        Ngày hiệu lực26/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-BNV năm 2013 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của bộ

            • 26/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực