Văn bản khác 6605/KH-UBND

Kế hoạch 6605/KH-UBND năm 2015 rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6605/KH-UBND hộ tịch trẻ em là con công dân với người nước ngoài Quãng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6605/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em; đồng thời, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề xuất những định hướng và giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chính xác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Hướng dẫn thu thập thông tin theo biểu thống kê về số trẻ em con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh

a) Nội dung:

Hướng dẫn việc thu thập thông tin, điền biểu mẫu thống kê theo hướng phân loại cụ thể theo từng nhóm trẻ, đảm bảo tính chính xác của số liệu.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

c) Kết quả thực hiện: Biểu mẫu thống kê được gửi đến UBND các huyện, thành phố.

d) Thời gian thực hiện và hoàn thành: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; phân loại, điền biểu mẫu thống kê

a) Nội dung:

- Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo biểu mẫu thống kê của Bộ Tư pháp;

- Lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong mẫu thống kê.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

c) Kết quả thực hiện:

Báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; kèm theo danh sách phân loại theo từng nhóm trẻ em.

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2016.

3. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành

a) Nội dung:

- Giải quyết việc đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục;

- Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

b) Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

c) Kết quả thực hiện

Giải quyết đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn.

d) Thời gian thực hiện:

- Theo danh sách đã rà soát: từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016;

- Những trường hợp phát sinh: liên tục hàng năm.

4. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

a) Nội dung:

Tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

c) Kết quả thực hiện: Báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian thực hiện:

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2017.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng và trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp trong tháng 02/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tình hình triển khai và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

2. UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con công dân Việt Nam với người nước ngoài tại địa phương, đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị và địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, địa phương kịp thời báo báo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, P
CVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NClm943

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6605/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6605/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6605/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6605/KH-UBND hộ tịch trẻ em là con công dân với người nước ngoài Quãng Ngãi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6605/KH-UBND hộ tịch trẻ em là con công dân với người nước ngoài Quãng Ngãi 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6605/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6605/KH-UBND hộ tịch trẻ em là con công dân với người nước ngoài Quãng Ngãi 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6605/KH-UBND hộ tịch trẻ em là con công dân với người nước ngoài Quãng Ngãi 2015

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực