Văn bản khác 67/KH-UBND

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2015 triển khai Luật bảo hiểm y tế sửa đổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi Đồng Tháp 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 998/KH-BYT ngày 22/9/2014 của Bộ Y tế về việc Triển khai thi hành Luật bảo hiểm y tế; Công văn số 9302/BYT-BH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Luật BHYT), nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai Luật BHYT thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả. Triển khai đến các tổ chức, các tầng lớp nhân dân và người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh giúp mọi người hiểu được ý nghĩa, mục đích của chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực BHYT, quyền lợi và trách nhiệm khi thực hiện Luật BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị tổ chức và cá nhân về vị trí, vai trò của chính sách BHYT; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để việc triển khai thực hiện Luật BHYT đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Luật BHYT: Tập trung tuyên truyền phổ biến các nội dung Luật và các văn bản dưới luật với nhiều hình thức chuyển tải thông tin nhanh, chính xác đến người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

2. Xây dựng các quy trình về BHYT bao gồm thủ tục, hồ sơ thu phí, hồ sơ cấp thẻ, hồ sơ khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh… một cách thuận lợi và dễ thực hiện.

3. Tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện Luật BHYT tại Sở Y tế và tại các cơ sở khám chữa bệnh và trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Phối hợp với các Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội ngoài tỉnh có địa bàn giáp ranh tỉnh để thống nhất việc tổ chức khám, chữa bệnh và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn giáp ranh nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

- Chỉ đạo cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT tại địa phương theo quy định của Luật BHYT, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP.

- Hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT theo Thông tư số 37/2014/TT-BYT.

- Phê duyệt, cung cấp danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh BHYT ban đầu cho Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Luật BHYT phù hợp với các nhóm đối tượng trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát trình độ, văn bằng, chứng chỉ của cán bộ y tế học đường, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất giải pháp đảm bảo cán bộ y tế học đường đạt chuẩn theo quy định của hai ngành.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai Luật BHYT và các văn bản có liên quan.

- Tiến hành cấp thẻ BHYT theo mẫu thẻ mới, mẫu giấy hẹn cấp lại, đổi thẻ BHYT, thực hiện quy trình cấp mới, cấp lại, thu hồi, tạm giữ, đổi thẻ BHYT theo quy định. Hướng dẫn mẫu tờ khai của người tham gia BHYT lần đầu và hướng dẫn người tham gia BHYT lập tờ khai khi cấp thẻ BHYT.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, địa bàn giáp ranh và các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai Luật BHYT và cung cấp mẫu biểu, phần mềm tin học (nếu có) cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách, quản lý danh sách tham gia BHYT trên địa bàn theo hộ gia đình.

- Tổ chức ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh ban đầu theo danh sách Sở Y tế đã phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký hoặc thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định.

- Hướng dẫn việc khám, chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT theo quy định.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện BHYT cho đối tượng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại các Điểm d, e, g, h, i và k Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 của Luật BHYT.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của người sử dụng lao động, người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Luật; và đối tượng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại các Điểm d, e, g, h, i và k, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 12 của Luật BHYT.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện BHYT cho đối tượng là học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền về Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành, BHXH Việt Nam có liên quan đến Luật BHYT để giáo viên, học sinh biết.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy định pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của đối tượng BHYT là học sinh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh. Rà soát trình độ, văn bằng, chứng chỉ cán bộ y tế học đường, đề xuất giải pháp, gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng BHYT là học sinh.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch chính sách về tài chính liên quan đến BHYT.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với BHYT, quỹ BHYT.

6. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường truyền thông, tuyên truyền về Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành, BHXH Việt Nam có liên quan đến Luật BHYT để người dân biết thực hiện.

7. Trường Đại học Đồng Tháp, Cao Đẳng Cộng Đồng và Cao Đẳng Y tế

- Hướng dẫn thực hiện BHYT cho đối tượng là sinh viên; người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành, BHXH Việt Nam có liên quan đến Luật BHYT để giáo viên, sinh viên biết thực hiện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức triển khai Luật BHYT, chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH huyện phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng hưởng chế độ BHYT kịp thời, đúng quy định; điều tra, lập danh sách quản lý các đối tượng tham gia BHYT theo quy định (tại các Khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 12 của Luật BHYT theo hộ gia đình; trừ đối tượng quy định tại các Điểm a, l và n, Khoản 3 và Điểm b, Khoản 4, Điều 12 của Luật BHYT) trên địa bàn. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em (dưới 6 tuổi) đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị được phân công thực hiện;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu67/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2015
Ngày hiệu lực07/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi Đồng Tháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi Đồng Tháp 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu67/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành07/04/2015
        Ngày hiệu lực07/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi Đồng Tháp 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi Đồng Tháp 2015

            • 07/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực