Văn bản khác 675/KH-TTCP

Kế hoạch 675/KH-TTCP theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 675/KH-TTCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Thanh tra Chính phủ năm 2013


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 675/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI, KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2013

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Quyết định số 2508/QĐ-BTP về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế, ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật năm 2013 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Hoạt động theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường xuyên, liên tục, gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá thực trạng pháp luật và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện văn bản pháp luật để lập thời đôn đốc, hướng dẫn thi hành đúng pháp luật hoặc kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được Quốc hội ban hành năm 2011, vì vậy, trong năm 2013, yêu cầu tập trung vào việc kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, hướng dẫn thi hành luật và tổ chức thực hiện.

2. Nội dung theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật năm 2013

Năm 2013, việc nắm tình hình thi hành pháp luật tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

2.1. Tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo, cụ thể:

a) Việc triển khai, kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo

b) Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: các hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện; kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện pháp luật,

c) Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo (các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cụ thể), trong đó tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Đối với pháp luật về khiếu nại:

+ Việc thực hiện các quy định về trình tự khiếu nại;

+ Việc thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý;

+ Việc thực hiện quy định về nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung;

+ Việc thực hiện quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;

+ Việc thực hiện quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại kỷ luật cán bộ, công chức, về xử lý vi phạm trong hoại động khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Đối với pháp luật về tố cáo:

+ Việc thực hiện quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo (lưu ý các quyền giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác của người tố cáo, quyền được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết; được quyền tố cáo tiếp; được khen thưởng theo quy định của pháp luật);

+ Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực;

+ Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; xử lý tình hình nhiều người tố cáo về cùng một nội dung.

+ Về xác minh nội dung tố cáo, kết luận nội dung tố cáo, việc xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của người giải quyết tố cáo; việc tố cáo tiếp, giải quyết vụ việc tố cáo tiếp;

+ Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo;

+ Bảo vệ người tố cáo;

+ Khen thưởng và xử lý vi phạm trong tố cáo và giải quyết tố cáo;

đ) Kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

2.2. Việc tổ chức và thực hiện công tác tiếp dân ở Trung ương và địa phương.

2.3. Tình hình thực hiện và các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực khác (thanh tra, phòng, chống tham nhũng).

3. Hình thức, địa điểm và thời gian thực hiện

Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện dưới 2 hình thức là thu thập thông tin qua báo cáo và hình thức kiểm tra, khảo sát trực tiếp, cụ thể như sau:

3.1. Hoạt động thu thập thông tin qua báo cáo:

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản tình hình triển khai thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung chuyên sâu vào pháp luật khiếu nại, tố cáo theo những nội dung tại mục 2.1 của Kế hoạch này. Báo cáo gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

3.2. Hoạt động kiểm tra, khảo sát:

a) Địa điểm kiểm tra, khảo sát:

Thanh tra Chính phủ tổ chức một số Đoàn công tác theo dõi, kiểm tra nắm tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số bộ, ngành, địa phương, cụ thể như sau:

- Các bộ, ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng.

Các địa phương:

+ Miền Bắc: Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái.

+ Miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đăk Lăk, Gia Lai.

+ Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang, An Giang

b) Thời gian dự kiến: tháng 7, 8 năm 2013.

c) Hình thức kiểm tra, khảo sát:

- Đối với các bộ, ngành, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo Bộ, đại diện Thanh tra bộ, đại diện các Tổng cục, Cục có liên quan.

- Đối với các địa phương, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại diện Thanh tra cấp tỉnh và một số sở ban, ngành có liên quan.

4. Tổ chức thực hiện

- Vụ Pháp chế tham mưu với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động kiểm tra, khảo sát thực tế; xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2013; chủ trì tổ chức Đoàn công tác kiểm tra, theo dõi nắm tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các bộ, ngành, địa phương; chủ trì xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ, báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ.

- Đoàn công tác do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức, gồm cán bộ Vụ Pháp chế, các Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực (Cục I, Cục II, Cục III). Đoàn công tác có trách nhiệm nắm tình hình thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật, kiến nghị của các bộ, ngành địa phương để báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Cục I, Cục II, Cục III có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Đoàn công tác theo dõi, nắm tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn do đơn vị phụ trách.

- Kinh phí thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được đảm bảo bởi nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ khác (nếu có). Văn phòng có trách nhiệm đảm bảo việc tạm ứng, quyết toán kinh phí hoạt động, điều kiện, phương tiện đi lại cho cán bộ trong Đoàn công tác phục vụ việc kiểm tra, theo dõi nắm tình hình thi hành pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương theo Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Bộ, ngành; Thanh tra Bộ;
- Cục I, Cục II, Cục III;
- Lưu: VP, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 675/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu675/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 675/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 675/KH-TTCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Thanh tra Chính phủ năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 675/KH-TTCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Thanh tra Chính phủ năm 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu675/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 675/KH-TTCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Thanh tra Chính phủ năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 675/KH-TTCP kiểm tra tình hình thi hành pháp luật Thanh tra Chính phủ năm 2013

           • 29/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực