Văn bản khác 69/KH-UBND

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các địa phương trong tchức tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lp nhân dân trong việc thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; thông tin, quảng bá nội dung, hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu, chiến lược phát triển của Sóc Trăng đến với Nhân dân trong cả nước và trên thế giới, đặc biệt nơi có kiều bào ta đang sinh sống, học tập, lao động và công tác.

- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến địa phương; tiếp tục từng bước đi mới phương thức tuyên truyn đtăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa, phù hp với từng đối tượng, địa bàn.

- Hoàn thiện, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ hoạt động thông tin đối ngoại, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

- Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường,... với các địa phương khác trong nước và nước ngoài nhằm góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ thực hiện tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; cần được triển khai một cách chủ động, đảm bảo thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương; đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

- Từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và chính xác.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tổ chức tham gia các sự kiện trong và ngoài nước nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư, tiềm năng phát triển; quảng bá du lịch, thương hiệu, hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; tham gia trưng bày, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của tỉnh tại hội chợ, triển lãm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong và ngoài nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương (Trung tâm Xúc tiến Thương mại).

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng nội dung thông tin đối ngoại, nội dung tuyên truyền về các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương; quảng bá, giới thiệu về hình ảnh quê hương, đất nước, con người, về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương

- Nội dung thực hiện:

+ Báo Sóc Trăng: xây dựng nội dung chuyên mục về thông tin đối ngoại bằng chữ Việt và chữ Khmer nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của vùng đất, con người, các tiềm năng thế mạnh, truyền thng lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách các dự án cần thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và thế mạnh của tỉnh ra thế giới và thông tin thế giới vào tỉnh; tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương, lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc, ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia; Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng: thực hiện thông tin, tuyên truyn chủ trương, đường li của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương; tuyên truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, hợp tác kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh th, đy mạnh hợp tác kinh tế,...; thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, đt nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, của tỉnh Sóc Trăng ra nước ngoài; thông tin về thành tựu bảo vệ và bảo đảm quyền con người trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc...

Hợp tác với các Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) và các Đài Truyền hình địa phương trong khu vực và khu vực có biển để sản xuất, trao đổi các thông tin, phóng sự, phim tài liệu nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của đt nước đến với các nước trên thế giới và kiu bào ở nước ngoài, đồng thời thông tin về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang tin điện tử của các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh: tăng cường tin, bài, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp văn hóa của địa phương đến với mọi người, bạn bè trong nước và quốc tế. Chú trọng bám sát, kịp thời thông tin về các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của địa phương cùng các skiện quốc tế lớn có liên quan đến đất nước, đến tỉnh; cập nhật thường xuyên và đy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của địa phương trên trang tin điện tử của đơn vị, trong đó đảm bảo nội dung thông tin phải bám sát các yêu cầu về thông tin đối ngoại, hình thức thông tin cần đa dạng, phong phú và hp dn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, các Đài Truyền hình Trung ương và địa phương trong khu vực, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho lãnh đạo chủ cht, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí

- Nội dung thực hiện:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, về chủ quyền bin, đảo Việt Nam, công tác biên giới trên đất liền cho lãnh đạo chủ cht, người phát ngôn, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nht là năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng kế hoạch triển khai và lập dự toán kinh phí chi tiết, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ phụ trách về thông tin đối ngoại.

2. Sở Công Thương

Trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức, thực hiện hoạt động (II.1) ca Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/11/2019 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- BCĐ công tác TTĐN của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Báo Sóc Trăng, Đài PT&TH Sóc Tr
ăng;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- Lưu: NV, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu69/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu69/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNgô Hùng
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại Sóc Trăng

            • 07/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực