Văn bản khác 70/KH-STNMT

Kế hoạch 70/KH-STNMT năm 2014 thực hiện Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 70/KH-STNMT 2014 thực hiện 24/KH-UBND đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Hòa Bình


UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-STNMT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 24/KH-UBND NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người sử dụng đất về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai; phát huy nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống quản lý đất đai hiện đại, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Thể chế các văn bản quy phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền phù hợp với pháp luật đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ thúc đẩy thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai ở các cấp; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc sử dụng đất. Từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, chặt chẽ theo quy định pháp luật.

II. NHIỆM VỤ

1. Phòng Quản lý Đất đai

- Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp tỉnh, cấp huyện đã được phê duyệt; tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cho cấp xã;

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện quyền giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng nông thôn mới có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu và tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trồng lúa chi tiết trên địa bàn tỉnh trong năm 2014. Xây dựng dự án và thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai;

- Hướng dẫn lập, thẩm định kế hoạch dụng đất và kế hoạch thu hồi đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 sát với thực tế. Tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng. Phối hợp với phòng Thanh tra và các sở, ngành, cơ quan có liên quan thường xuyên thực hiện công tác rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai; chấn chỉnh việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc quản lý và sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã, việc Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê, thầu, giao khoán đất không phù hợp với quy định pháp luật; thực hiện rà soát các dự án cấp phép đầu tư, các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư, đất đai đối với các dự án chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở chấp thuận địa điểm đầu tư và thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình đã được phê duyệt theo quy định. Quá trình thực hiện kiên quyết không thực hiện chấp thuận chủ trương thực hiện dự án hoặc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân để cho các dự án sản xuất nông nghiệp và đối tượng khác trong khi các địa phương chưa có biện pháp ổn định đời sống của nhân dân một cách bền vững;

- Phối hợp với phòng Đo đạc - Bản đồ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các tồn tại đất nông lâm trường để cấp xong giấy chứng nhận. Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý đất nông lâm trường đối với khu vực chồng chéo và sau khi thực hiện thu hồi đất trả ra; các giải pháp và tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 39/2012/NQ13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, đề án về lĩnh vực quản lý đất đai và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào các loại đất đã cấp giấy chứng nhận nhưng đạt tỷ lệ thấp như: Đất do các tổ chức quản lý, đất ở đô thị, đất sản xuất nông nghiệp;

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên đồng bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên các loại tài liệu hồ sơ, bản đồ hiện có, làm nền tảng từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại theo dự án tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt. Trong năm 2014 tập trung thực hiện hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc, lập đề án triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy, Lạc Sơn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Phối hợp với phòng Pháp chế và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2013.

2. Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

- Rà soát đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các dự án chưa thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành trình tự và các quy định về thông báo thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, đảm bảo đời sống của người dân tại khu vực có đất bị thu hồi, đảm bảo công khai dân chủ, khách quan, công bằng đúng quy định pháp luật;

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường, xây dựng bảng giá đất; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố lân cận để xây dựng giá đất cho các khu vực giáp ranh; Thực hiện khảo sát, tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014 trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với từng loại đất, các đối tượng sử dụng đất. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất;

- Phối hợp với phòng Pháp chế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013.

3. Phòng Pháp chế

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở các văn bản triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khi có hiệu lực thi hành;

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng: Quản lý Đất đai, Đo đạc - Bản đồ, Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giá đất trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai để ban hành theo quy định; thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai thủ tục hành chính về đất đai, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính;

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, quán triệt những nội dung của Luật đất đai 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XI và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy; phối hợp với phòng Quản lý Đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở;

- Căn cứ các quy định pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành cơ chế, chính sách để quản lý và khuyến khích xã hội hóa hoạt động tư vấn, dịch vụ về đất đai, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Sở

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị làm công tác Tài nguyên và Môi trường ở các huyện, thành phố phù hợp với quy định của pháp luật đất đai;

- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng đề án củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp tỉnh, huyện và xã, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trình độ đồng thời xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất thay thế các cán bộ, công chức không đạt yêu cầu. Hàng năm phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đất đai;

- Phối hợp với phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho lãnh đạo Sở đề án nâng cao năng lực ngành quản lý đất đai đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình. Trọng tâm là trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020;

- Thực hiện nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; thường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giao dịch hành chính một cửa, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực chuyên môn của cán bộ giao dịch tại bộ phận một cửa;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai vận hành và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho ngành quản lý đất đai.

5. Phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở tổng hợp xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện và đổi mới chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí của Sở để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này, trước mắt đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện công tác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước;

6. Thanh tra Sở

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đề xuất các biện pháp và kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích, chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ tài chính v.v…

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan có liên quan để xây dựng kế hoạch, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai, những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, không để xảy ra điểm nóng; phấn đấu cơ bản giải quyết xong các vụ khiếu nại tồn đọng và không còn các vụ việc phức tạp kéo dài;

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai; rà soát điều chỉnh bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

7. Phòng Đo đạc - Bản đồ

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp thực hiện hoàn thành việc đo đạc cấp giấy chứng nhận đối với đất lâm nghiệp theo quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, dự án tổng thể tại huyện Yên Thủy, Lạc Thủy và 07 xã huyện Lương Sơn. Xây dựng kế hoạch và đề xuất với lãnh đạo sở các giải pháp để tiếp tục triển khai dự án tổng thể đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản thể chế các quy định của Nhà nước về Đo đạc - Bản đồ, các văn bản quy định quản lý nhà nước về hoạt động, phát hành, xuất bản tài liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các giải pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh đảm bảo quản lý, sử dụng thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo quy định của pháp luật đất đai;

- Phối hợp với phòng Pháp chế rà soát sửa đổi bổ sung các quy định về đo đạc bản đồ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

8. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực được giao quản lý, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi, ban hành mới phù hợp với các quy định pháp luật và tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9.  Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ động phối hợp với phòng Pháp chế, Văn phòng Sở để thực hiện rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của đơn vị, xây dựng đề án đề xuất lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 kịp thời, đúng quy định.

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Pháp chế, phòng Quản lý Đất đai tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở.

- Trung tâm phát triển quỹ đất nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án tạo quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi gần trung tâm, thuận lợi giao thông và kinh doanh dịch vụ thương mại hoặc có cảnh quan đẹp, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác có hiệu quả nguồn thu từ đất cho ngân sách.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Rà soát chức năng nhiệm vụ trình lãnh đạo Sở đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đảm bảo hoạt động đồng bộ, thống nhất hiệu quả theo quy định pháp luật; Tăng cường và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai đồng bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp để cơ bản thực hiện cấp xong giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Giao phòng Pháp chế tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Chủ động nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu thấy cần bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch hoặc có những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở kịp thời phản ánh về phòng Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; NN và PTNT, KH và ĐT (để phối hợp);
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (để phối hợp);
- Báo Hòa Bình (để phối hợp);
- Thanh tra tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐĐ (To 50b).

GIÁM ĐỐC
Đinh Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/KH-STNMT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu70/KH-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/KH-STNMT

Lược đồ Kế hoạch 70/KH-STNMT 2014 thực hiện 24/KH-UBND đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 70/KH-STNMT 2014 thực hiện 24/KH-UBND đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu70/KH-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýĐinh Văn Hòa
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 70/KH-STNMT 2014 thực hiện 24/KH-UBND đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 70/KH-STNMT 2014 thực hiện 24/KH-UBND đổi mới chính sách pháp luật về đất đai Hòa Bình

         • 06/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực