Văn bản khác 72/KH-UBND

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2016 triển khai thực hiện Đề án "Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 72/KH-UBND truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề”; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Yêu cầu

- Bám sát nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng; đa dạng hóa hình thức, nội dung và bám sát các đối tượng tuyên truyền, trong đó chú trọng đến các cơ quan, đơn vị quản lý, các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Lồng ghép với các chương trình, đề án hiện hành; khuyến khích các hiệp hội, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện công tác truyền thông.

2. Đối tượng

- Tổ chức tập huấn, chủ động cập nhật, cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung liên quan đến quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề hướng theo chuẩn quốc tế cho phóng viên, biên tập viên phụ trách mảng nội dung về giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong các cơ quan báo, đài; cán bộ phụ trách Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ chủ chốt của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã.

- Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đặc biệt là các mô hình, cách thức triển khai ở các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cần tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, kinh nghiệm của cuộc đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh

2. Mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục; tham gia tạo các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, xã hội học tập và học tập suốt đời.

3. Các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo như: Chương trình, phương pháp dạy và học; hình thức, phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp...; chương trình, giáo trình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục, đạo tạo và dạy nghề.

4. Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YU

1. Nhiệm vụ 1: Xây dựng nội dung tuyên truyền

Biên tập, xây dựng, in ấn, đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tài liệu phù hợp với từng đối tượng, hình thức tuyên truyền. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ 2: Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông

a) Tuyên truyền qua các cơ quan báo, đài: Chú trọng việc tuyên truyền qua hệ thống các cơ quan báo, đài địa phương. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh (báo, đài, các tạp chí và báo điện tử).

b) Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Thông qua đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã; tổ chức tuyên truyền lưu động đến tận người dân.

c) Tuyên truyền qua mạng viễn thông và Internet: Đưa các nội dung tuyên truyền, tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh.

d) Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt trong nhà trường, các cơ sở đào tạo, dạy nghề. Tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên mục giáo dục đào tạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền thông qua việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phát triển giáo dục ở địa phương.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương. Các cơ quan, ban, ngành ở địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung của dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

2. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hoạt động lồng ghép các nội dung truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong quá trình hoạt động.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch này; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo định kỳ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 2 kế hoạch này.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ 1 và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo định kỳ trên phạm vi toàn tỉnh; cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, nội dung, kết quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, đề nghị Báo Ấp Bắc

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên báo, đài, các tạp chí và trên báo điện tử.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị và Đài Truyền thanh cơ sở xây dựng chuyên mục, chương trình về đổi mi căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung a, b, d thuộc nhiệm vụ 2 của kế hoạch này đối với các phần việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: TT&TT, GD&ĐT; LĐ-TB&XH;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Ấp Bắc;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPUB: CVP, các PVP, các phòng NC;
- Lưu: VT, VHXH (Việt, Ngọc, Hương)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu72/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 72/KH-UBND truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 72/KH-UBND truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề Tiền Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu72/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 72/KH-UBND truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề Tiền Giang 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 72/KH-UBND truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề Tiền Giang 2016

         • 06/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực