Văn bản khác 7568/KH-UBND

Kế hoạch 7568/KH-UBND năm 2014 thực hiện Kế hoạch 162-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7568/KH-UBND 2014 thực hiện 21-NQ/TW Tăng cường lãnh đạo Đảng bảo hiểm 2012 2020 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7568/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 162-KH/TU NGÀY 31/12/2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 21/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020”

Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI

1. Thực trạng tình hình

Trong những năm qua, công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, số người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày càng tăng, trong giai đoạn 2007 - 2013, bình quân mỗi năm số người tham gia tăng gần 137.000 người; việc giải quyết các chế độ trợ cấp và trả lương hưu cho đối tượng thụ hưởng BHXH được thực hiện kịp thời, quyền lợi BHYT và chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; số thu -chi Quỹ BHXH, BHYT tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước, trong đó số thu Quỹ giai đoạn 2007 - 2013 (từ khi có Luật BHXH) trên 25.000 tỷ đồng (bình quân mỗi năm thu gần 3.600 tỷ đồng), tăng 6,1 lần so với giai đoạn 2000 - 2006 và được quản lý, sử dụng đúng quy định, an toàn; số chi Quỹ BHXH, BHYT giai đoạn 2007 - 2013 trên 13.400 tỷ đồng (bình quân mỗi năm chi trên 1.910 tỷ đồng), tăng 3,3 lần so với giai đoạn 2000 - 2006. Tổ chức bộ máy về BHXH, BHYT của tỉnh từng bước được xây dựng, củng cố hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

2. Hạn chế, nguyên nhân

- Diện bao phủ BHXH, BHYT còn thấp. Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT có thời điểm còn bất cập. Tình trạng vi phạm Luật BHXH và Luật BHYT khá phổ biến với tính chất ngày càng tinh vi và phức tạp, như trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài; đóng không đủ số lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp, chia nhỏ mức lương của người lao động để tiền lương giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức lương thực tế làm căn cứ đóng BHXH… Tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT dưới nhiều hình thức khác nhau đã xảy ra ở một số cơ sở khám, chữa bệnh. Việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa thực sự được chú trọng; việc xử lý những sai phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT còn nhiều thiếu sót; xử phạt vi phạm hành chính chưa hiệu quả do mức xử phạt còn nhẹ và thiếu kiên quyết, không đủ sức răn đe… dẫn đến tình trạng tái phạm và chậm khắc phục hậu quả, tính nghiêm minh của pháp luật không được bảo đảm và quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng; Quỹ BHYT luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt; việc khám chữa bệnh BHYT chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do một số cấp chính quyền, một số ngành chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế. Bộ máy BHXH, BHYT chưa được hoàn thiện và còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa chủ động tiếp cận với người lao động và người sử dụng lao động để vận động mở rộng đối tượng tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Nhận thức về nghĩa vụ và quyền lợi thực hiện BHXH, BHYT trong một bộ phận người lao động, chủ sử dụng lao động và người dân chưa được đầy đủ.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tự giác tham gia BHXH, BHYT, hướng tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân trong thời gian tới.

- Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành chương trình công tác của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực BHXH, BHYT; coi việc thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, của mỗi người dân.

 2. Yêu cầu

- Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể nhân dân cần quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT. Xem công tác BHXH, BHYT là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị phải được tiến hành thường xuyên, thông qua các chương trình hay kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các cấp chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để rút kinh nghiệm, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện BHXH đối với mọi người lao động, thực hiện BHYT toàn dân. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Sử dụng, quản lý Quỹ BHXH, Quỹ BHYT hiệu quả, an toàn. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Xây dựng ngành BHXH ngày càng phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 40% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

b) Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 55% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

c) Phát triển BHYT toàn dân theo các nhóm đối tượng đến cuối năm 2015 toàn tỉnh đạt trên 70% dân số tham gia BHYT. Cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Tỷ lệ tham gia đạt 55%, gồm:

+ Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật BHYT.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

- Nhóm 2: Tỷ lệ tham gia đạt 100%, gồm:

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ).

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hàng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

+ Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là các đối tượng quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ hướng dẫn về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thân nhân của người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, b và c Khoản 16, Điều 12 Luật BHYT.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

+ Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Nhóm 3: Tỷ lệ tham gia đạt 60%, gồm:

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo.

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Nhóm 4: Tỷ lệ tham gia đạt 100%: Trẻ em dưới 6 tuổi.

- Nhóm 5: Tỷ lệ tham gia đạt 70%, gồm

 + Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

 + Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Nhóm 6: Tỷ lệ tham gia đạt 30%, gồm

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

+ Thân nhân của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.

+ Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

d) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

 Duy trì các mục tiêu đã đạt được của giai đoạn 2012 - 2015, tiếp tục phát triển BHYT các nhóm đối tượng đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT, cụ thể:

- Nhóm 1: Đạt 75%.

- Nhóm 2: Đạt 100%

- Nhóm 3: Đạt 75%

- Nhóm 4: Đạt 100%

- Nhóm 5: Đạt 85%

- Nhóm 6: Đạt 50%.

đ) Kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT.

e) Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

a) Chủ động, tích cực tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản dưới Luật; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tại địa phương thấy rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, về quyền lợi và ý nghĩa an sinh xã hội của chính sách, kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân, hộ gia đình, chủ sử dụng lao động và người lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài phát thanh - truyền hình của tỉnh, các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như pa nô, áp phích, khẩu hiệu, biên soạn, phát hành các loại tờ rơi, tờ gấp; tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm, tham vấn trực tiếp với các nhóm đối tượng tại cơ sở, doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT.

c) Tích cực vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, chú ý tập trung vào các đối tượng không thuộc diện bắt buộc để vận động tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên về BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời có chế độ hỗ trợ hợp lý cho đội ngũ này hoạt động. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể, có cơ chế quản lý, theo dõi, giao chỉ tiêu phù hợp làm căn cứ đánh giá thi đua cuối năm.

d) Phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình, cách làm hay của các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt BHXH, BHYT, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; phát huy vai trò của cơ quan truyền thông trong việc tác động đến các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm luật BHXH, BHYT để ngăn ngừa hành vi vi phạm.

e) Phân công thực hiện

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nội dung Điểm a, c của Khoản này.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nội dung Điểm b, d, đ của Khoản này.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT

a) Hệ thống cơ quan BHXH các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý và thực hiện chính sách, chế độ về BHXH, BHYT.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT, đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan BHXH.

- Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng phần mềm xử lý nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong giao dịch như: Đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử đến các đơn vị sử dụng lao động và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi đến hệ thống UBND cấp xã; nghiên cứu thí điểm sử dụng thẻ BHYT có mã vạch để rút ngắn thời gian tiếp nhận bệnh nhân tại các bệnh viện.

- Cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT: Công khai minh bạch hồ sơ thủ tục tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; cải tiến quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, vừa giảm phiền hà; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; giải quyết đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định các hồ sơ thu, chi, giải quyết chế độ cho đối tượng.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tác nghiệp và thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Thường xuyên tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về hiệu quả làm việc, phục vụ của ngành BHXH tỉnh để phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

b) Quan tâm đầu tư nâng cao năng lực, điều kiện để triển khai công tác khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở, đặc biệt là tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn, triển khai mô hình phòng khám vệ tinh và mô hình bác sỹ gia đình. Tăng cường xã hội hóa khám, chữa bệnh BHYT thông qua hệ thống y tế tư nhân bảo đảm tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân sự, nguồn lực tài chính theo quy định. Tổ chức ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp, chất lượng, đa dạng, tạo thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế gần nhất, giảm bớt tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến khu vực. Thực hiện công khai, minh bạch danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật và tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh BHYT để hạn chế tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc chữa bệnh đắt tiền để trục lợi.

c) Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT

- Tăng cường nhân sự, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, rèn luyện y đức, thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế.

- Tập trung các nguồn để đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển các kỹ thuật mới, ứng dụng kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng điều trị cả hai lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; thực hiện công bằng trong khám, chữa bệnh, tránh tình trạng phân biệt đối xử giữa bệnh nhân sử dụng BHYT và bệnh nhân sử dụng dịch vụ.

- Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình khám, chữa bệnh, quản lý bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT.

- Hàng năm, tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của y, bác sỹ, nhân viên y tế; ghi nhận và xử lý kịp thời những ý kiến đóng góp, phản ánh từ bệnh nhân, sử dụng các thông tin đó vào việc cải thiện chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ y tế.

d) Củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích, đúng quy định.

đ) Rà soát, thống kê tình hình trụ sở làm việc của cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố để có phương án nâng cấp, sửa chữa mở rộng trụ sở, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tăng của người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

e) Phân công thực hiện

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nội dung Điểm a, đ của Khoản này.

- Sở Y tế chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nội dung Điểm b, c của Khoản này.

- Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nội dung Điểm d của Khoản này.

3. Tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHYT

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các đơn vị sử dụng lao động vi phạm Luật BHXH và Luật BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung khảo sát, nắm chắc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, cung cấp số liệu cụ thể để Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thu và phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT theo đúng quy định.

- Hàng quý kiểm tra, rà soát các đối tượng mà đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý như diện chính sách, có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, người có mức sống trung bình, trẻ em dưới 06 tuổi… bảo đảm đúng và không bỏ sót đối tượng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh các quy định liên quan đến BHXH, BHYT cho các đối tượng này.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên học nghề tại các cơ sở dạy nghề.

- Phối hợp Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí ngân sách đóng BHYT cho đối tượng được cấp thẻ BHYT thuộc diện ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh về phương án tăng mức hỗ trợ BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

b) Sở Y tế

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về BHYT.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tổ chức tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT theo đúng trình tự và thủ tục quy định, chú ý các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng có hiệu quả Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, chống lạm dụng, lãng phí. Trước mắt Sở Y tế tham khảo ý kiến các hội đồng chuyên môn, thống nhất hướng dẫn cho các cơ sở y tế về phác đồ điều trị một số bệnh sử dụng thuốc giá cao, một số bộ xét nghiệm tiền phẫu thuật, các xét nghiệm trong theo dõi các bệnh lý như sản khoa, cao huyết áp, rối loạn lipid…

c) Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp, quản lý sổ BHXH và thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả Quỹ BHXH và Quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với cơ quan hữu quan, các ngành và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT; đồng thời phối hợp Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Y tế thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Hàng tháng, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nợ BHXH từ ba tháng trở lên gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thanh tra, kiểm tra có biện pháp xử lý.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển BHXH, BHYT trong tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất mở rộng trụ sở hoạt động của BHXH cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến liên hệ, giao dịch.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp với UBND cùng cấp nắm cụ thể danh sách các hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc để vận động và đưa vào danh sách thu BHXH, BHYT. Đối với những hộ không tham gia, lập danh sách báo cáo UBND cấp huyện để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chi trả đúng và kịp thời các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và việc thanh toán các chế độ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động và đại lý chi trả thuộc phạm vi quản lý.

- Hàng tháng, thống kê danh sách đơn vị sử dụng lao động và số nợ BHXH chuyển Đoàn công tác liên ngành xử lý nợ BHXH trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt theo quy định của pháp luật. Lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án nhân dân những đơn vị sử dụng lao động cố tình không khắc phục nợ BHXH.

- Hàng năm, lập dự toán, tổng hợp số liệu học sinh, sinh viên, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và các đối tượng tham gia BHYT thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ đề nghị Sở Tài chính cấp chuyển kinh phí theo quy định.

- Chủ động phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ kiện hoặc về thủ tục khởi kiện; đồng thời hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động làm việc với Tòa án nhân dân cùng cấp để phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong khi khởi kiện.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, các đối tượng và các trường học cho UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời, hoặc tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung những bất cập về BHXH, BHYT, để phù hợp với thực tiễn phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương.

- Phối hợp Cục Thuế tỉnh trong việc xác minh thông tin người nộp thuế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trong việc chỉ định thuốc và cận lâm sàng, tình trạng chỉ định không phù hợp gây lãng phí, làm sai, làm giả hồ sơ thanh toán BHYT… nhằm ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng Quỹ BHYT. Thực hiện nghiêm túc những quy định về hồ sơ thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thanh toán chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội trong nội bộ ngành. Chú ý tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có số thanh toán các chế độ BHXH chiếm tỷ trọng cao và có biện pháp ngăn ngừa tiêu cực lạm dụng Quỹ BHXH.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

d) Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, BHXH tỉnh, Sở Y tế và các ngành có liên quan thẩm định dự toán kinh phí mua BHYT hàng năm cho các đối tượng theo quy định được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nghiêm túc Luật BHYT; vận động học sinh - sinh viên tham gia BHYT là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được của nhà trường.

- Phối hợp, hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động, thu phí và phát hành thẻ BHYT cho học sinh - sinh viên.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên ngay tại trường học; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh được trích cho y tế học đường.

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT tại các trường học.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cung cấp thông tin cho BHXH tỉnh hàng tháng theo yêu cầu về danh sách doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hay giải thể trên địa bàn tỉnh, để cơ quan BHXH tổ chức quản lý việc tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT.

h) Sở Tư pháp

Phối hợp với BHXH tỉnh và sở, ban, ngành liên quan thực hiện biên soạn nội dung và tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật BHXH, Luật BHYT đến tất cả các nhóm đối tượng bao gồm cả chính quyền, đoàn thể, trường học, chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

i) Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

- Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đôn đốc việc thực hiện Luật BHXH và Luật BHYT của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh khởi kiện ra tòa án những doanh nghiệp vi phạm để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT đến chủ sử dụng lao động và người lao động trong phạm vi quản lý.

k) Ban Dân tộc tỉnh

Hàng năm, chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí mua BHYT cho các đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

l) Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp BHXH tỉnh đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

m) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức lập danh sách thân nhân cán bộ, chiến sỹ trong ngành, phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng này kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

n) Cục Thuế tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ tích cực cho BHXH tỉnh trong việc cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra tình hình đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị sử dụng lao động.

o) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Tạo điều kiện hỗ trợ BHXH tỉnh tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết vụ kiện về nợ BHXH hoặc thủ tục khởi kiện; đồng thời chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hỗ trợ BHXH trên địa bàn giải quyết các khó khăn vướng mắc trong khi khởi kiện.

ô) Đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh

Tích cực hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện tăng cường tổ chức thi hành những bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến việc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội.

ơ) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tăng cường hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở để phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia và thụ hưởng đầy đủ chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

- Tham gia cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra và phát hiện những hành vi vi phạm quy định pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

p) Đề nghị UBMTTQ VN và các Đoàn thể tỉnh

Phát động phong trào vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho hộ cận nghèo có điều kiện tham gia BHYT; đồng thời tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện.

q) Cơ quan Báo, Đài

Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai có kế hoạch tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước với nội dung phong phú, hình thức đa dạng phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo, đài; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự… giải đáp thắc mắc, định kỳ giới thiệu về chính sách chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

r) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Tăng cường chỉ đạo các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn, UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu trong từng giai đoạn. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT toàn dân trên địa bàn quản lý. Đưa chỉ tiêu về lực lượng lao động tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ lao động tham gia BHXH đối với diện bắt buộc và số dân tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; xem kết quả thực hiện chính sách về BHXH, BHYT là một trong những chỉ tiêu đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

- Chỉ đạo giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT phù hợp đến UBND cấp xã để tổ chức thực hiện, có cơ chế theo dõi, báo cáo UBND cáp huyện, đánh giá, khen thưởng công bằng, hợp lý.

- Thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, kiên quyết xử phạt những đơn vị sử dụng lao động nợ hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ BHXH, BHYT cho người lao động; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT tới người dân để hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp cũng như trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT.

s) Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nghiêm túc thực hiện Luật BHXH và Luật BHYT; có trách nhiệm báo cáo và thực hiện đầy đủ việc trích nộp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thanh toán kịp thời, đúng và đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng.

4. Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với thực tiễn

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, các đơn vị liên quan và chính quyền các cấp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật về BHXH, BHYT được nêu trong Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ BHXH, Quỹ BHYT hợp lý, hiệu quả, bảo đảm an toàn và cân đối quỹ.

- Bổ sung quy định buộc người sử dụng lao động phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho người lao động; bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có hành vi chiếm dụng tiền lương trích đóng BHXH, BHYT của người lao động mà không nộp vào Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thụ hưởng các chế độ BHXH, mức đóng BHXH phải phù hợp với thu nhập thực tế để người lao động khi về hưu bảo đảm được cuộc sống.

- Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đúng với mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngăn ngừa hành vi trục lợi.

- Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.

- Sửa đổi chính sách điều tiết nguồn thu BHYT kết dư từ địa phương về Trung ương, trích lại tỷ lệ thích hợp cho địa phương để đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

- Mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng miền núi, khó khăn; chính sách khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập thấp dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Sửa đổi, bổ sung về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; về cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và tổ chức thực hiện BHYT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung cụ thể thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trong tháng 9/2014.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; dự trù kinh phí thực hiện đến năm 2020 và hàng năm; tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ hàng năm; tham mưu UBND tỉnh công tác sơ kết giai đoạn 2012 - 2015 vào quý III năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 vào quý III năm 2018 và tổng kết vào quý I năm 2021.

3. Các đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung được phân công có trách nhiệm thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm trước ngày 05/01 năm sau báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/01 năm sau theo quy định.

Trên đây là kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7568/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7568/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7568/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7568/KH-UBND 2014 thực hiện 21-NQ/TW Tăng cường lãnh đạo Đảng bảo hiểm 2012 2020 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7568/KH-UBND 2014 thực hiện 21-NQ/TW Tăng cường lãnh đạo Đảng bảo hiểm 2012 2020 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7568/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 7568/KH-UBND 2014 thực hiện 21-NQ/TW Tăng cường lãnh đạo Đảng bảo hiểm 2012 2020 Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7568/KH-UBND 2014 thực hiện 21-NQ/TW Tăng cường lãnh đạo Đảng bảo hiểm 2012 2020 Đồng Nai

           • 15/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực