Văn bản khác 76/KH-UBND

Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2016 triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thực hiện Công văn số 3552/BNV-TCBC ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền ở cơ sở.

2. Nguyên tắc phân cấp

Việc phân cấp phải cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở, ngành tỉnh với chính quyền cấp huyện.

Phù hp với khả năng quản lý điều hành của từng cấp và khả năng đảm bảo các nguồn lực cần thiết để thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các ngành, lĩnh vực.

Việc phân cấp phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và xử lý trách nhiệm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy dân chủ.

3. Các lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xác định các nội dung, lĩnh vực cần xem xét phân cấp quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

3.1. Lĩnh vực Quản lý công chức, viên chức:

Xem xét việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các nội dung: Chuyển công chức cấp xã thành viên chức; chuyển công chức từ cơ quan hành chính nhà nước sang cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan ngành dọc; tiếp nhận, điều động công chức giữa cơ quan nhà nước với cơ quan Đảng, đoàn th và cơ quan ngành dọc; xét chuyển công chức xã thành công chức cấp huyện, từ thẩm quyền thuộc Sở Nội vụ phân cấp thẩm quyền về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý tchức bộ máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ txây dựng văn bản: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.2. Lĩnh vực Quản lý đất đai:

- Xem xét việc phân cấp thẩm quyền ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường phân cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Xem xét việc phân cấp thẩm quyền quản lý Văn phòng đăng ký đất đai từ Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Văn bản pháp luật cn xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.3. Lĩnh vực Quản lý xây dựng:

Xem xét việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn từ Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện, phân cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Xây dựng.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.4. Lĩnh vực Giao thông vận tải:

Xem xét việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa có tải trọng trên 5CV đến dưới 15CV, từ Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp về cho Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực đường thủy nội địa áp dụng chung tại y ban nhân dân cp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Giao thông vận tải.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.5. Lĩnh vực Văn hóa:

Xem xét việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke của tổ chức, cá nhân từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3.6. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:

Xem xét việc phân cấp thẩm quyền ra quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội, từ Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Văn bản pháp luật cần xem xét điều chỉnh để triển khai thực hiện phân cấp: Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ trì xây dựng văn bản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ quan phối hp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Giải pháp chủ yếu:

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phải quán triệt các mục tiêu, nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ để xem xét phân cấp quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, tránh tình trạng tập trung quá nhiều chức năng, nhiệm vụ dẫn đến quá tải trong công việc hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ dẫn đến đùn đẩy nhiệm vụ lẫn nhau giữa các ngành và địa phương.

- Tiếp tục tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản của tỉnh để đề xuất loại bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung những văn bản chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phù hợp với nội dung đã phân cấp.

- Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đồng thời gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đ trin khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân cấp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công đđảm bảo hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý.

- Quy định rõ trách nhiệm báo cáo, giải trình của các cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý, đồng thời theo dõi xử lý các vi phạm theo chức năng, thm quyền, trách nhiệm được phân cấp.

5. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì theo các nội dung tại mục 3 của Kế hoạch này, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xem xét các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực của ngành mình phụ trách và tình hình thực tế đã qua, báo cáo đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh nội dung nào cần phân cấp, nội dung nào không phân cấp được (ngoài các nội dung ở mục 3, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị cần rà soát thêm, đề xuất các nội dung khác cần phân cấp - nếu có). Thời gian hoàn thành, báo cáo, đề xuất về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12/2016. Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12/2016.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- NC (N09);
- Lưu: VT, M
i65.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu76/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2016
Ngày hiệu lực03/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu76/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành03/11/2016
        Ngày hiệu lực03/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 76/KH-UBND triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau 2016

           • 03/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực