Văn bản khác 774/KH-UBND

Kế hoạch 774/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 774/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Văn bản số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển TTĐN của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020, tạo cơ sở để các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại các năm 2019, 2020.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN trong thời kỳ hội nhập; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa; những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và đất nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đối nội, đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân. Thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời; định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tỉnh. Đảm bảo tính bảo mật thông tin, bí mật quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ công tác hằng năm của các đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Ban hành Quyết định kèm theo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Đầu năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động TTĐN theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản quản lý nhà nước về TTĐN; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

- Đối tượng: Lãnh đạo, người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác TTĐN của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành, thị; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Thực hiện công tác đối ngoại, tuyên truyền quảng bá về tỉnh

3.1. Khai thác tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình đối ngoại Trung ương và nước ngoài; tranh thủ các đoàn phóng viên nước ngoài để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh của Phú Thọ ra thế giới.

3.2. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, vai trò của mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

3.3. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.

3.4. Xây dựng các sản phẩm, quà tặng mang đặc trưng của tỉnh Phú Thọ. Tập trung xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Phú Thọ và thu hút đầu tư nước ngoài. Ưu tiên phát triển ấn phẩm điện tử.

3.5. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương với các nước.

3.6. Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch; các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thế mạnh của tỉnh trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu, thu hút sự quan tâm của để thu hút đầu tư.

3.7. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, các đoàn ra, đoàn vào, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Định hướng, cung cấp TTĐN; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, dư luận trái chiều

4.1. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần chủ động nắm bắt thông tin, dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước; trao đổi cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội; vấn đề xuất hiện dư luận trái chiều. Chủ động trong việc tiếp xúc, thông báo với các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại tỉnh, giúp họ hiểu rõ thực chất tình hình, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề nghị cải chính thông tin và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị…

4.2. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường số lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng tin bài tuyên truyền về TTĐN; phân tích dự báo, tình hình; chủ động hơn trong việc thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật.

4.3. Xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là những thông tin, tư liệu cần thiết về lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020; Kế hoạch số 5315/KH-UBND ngày 22/11/2018 triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề nảy sinh thu hút sự quan tâm của dư luận bằng các hình thức sinh động, hấp dẫn.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D (sau khi có Kế hoạch cụ thể).

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TTĐN giai đoạn 2013 - 2020

Đánh giá công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển TTĐN giai đoạn 2013 - 2020 của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác TTĐN của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách của tỉnh chi cho hoạt động TTĐN hằng năm và ngân sách huy động từ các nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và dự toán kinh phí chi tiết, đảm bảo tính khả thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND xem xét quyết định; đồng thời, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

Tham mưu ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ căn cứ theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ TTTT.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ. Xuất bản đặc san, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.

Tăng cường thông tin tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại của đất nước và của tỉnh; quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ đến người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trên các cơ quan báo chí, kênh phát thanh - truyền hình đối ngoại Quốc gia: VTV4, VTC10, VOV5, các kênh thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và các tổ chức có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tổ chức tuyên truyền lưu động biển đảo và các hoạt động khác; phối hợp Bộ TT&TT tổ chức Triển lãm Bản đồ và Trưng bày tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam; Triển lãm số 3D tuyên truyền về biển, đảo tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá triển khai thực hiện Đề án phát triển công tác TTĐN giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ, cung cấp thông tin chính thống về tỉnh cho các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động TTĐN.

3. Sở Ngoại vụ

Tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền về tỉnh thông qua các hoạt động và sự kiện đối ngoại của tỉnh.

4. Sở Tài Chính

Căn cứ quy định hiện hành, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Công an tỉnh: Chủ trì thực hiện hướng dẫn và quản lý việc thực hiện bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động TTĐN. Phối hợp, quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

6. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ

Tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông tin của tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến với nhân dân Phú Thọ và bạn bè quốc tế. Tăng cường các thông tin mang tính đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo Phú Thọ: Nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường nội dung thông tin phiên bản tiếng Anh trên Báo Phú Thọ điện tử, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, quảng bá văn hóa tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ: Tiếp tục duy trì các chuyên mục quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa đặc sắc vùng đất Tổ; xây dựng các chương trình tọa đàm giới thiệu về cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.

Tạp chí Văn nghệ đất Tổ tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tỉnh; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc thông qua các sáng tác văn học nghệ thuật.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị

Căn cứ vào kế hoạch này của tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh (nếu có).

Chú trọng phát huy vai trò của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị; phản hồi các thông tin sai sự thật.

Kịp thời cập nhật thông tin về đơn vị trên trang thông tin điện tử; tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để nâng cao hiệu quả quảng bá về tỉnh. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh tăng cường xây dựng các chương trình phát thanh giới thiệu, quảng bá về địa phương.

Bố trí cán bộ theo dõi phụ trách, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và tổng hợp kết quả hoạt động trên lĩnh vực đơn vị quản lý.

- Định kỳ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 6 tháng và 01 năm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/5 và 01/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và và Truyền thông theo quy định.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho báo chí phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục TTĐN - Bộ TTTT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo PT, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí VNĐT,
Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VX1,2.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đại Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 774/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu774/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 774/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 774/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 774/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu774/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHồ Đại Dũng
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 774/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 774/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Phú Thọ

            • 28/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực