Văn bản khác 78/KH-UBND

Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2013 – 2015 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 phòng chống ma túy giai đoạn 2013 2015 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) gồm các nội dung sau:

Phần I

MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2013 -2015, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Kiềm chế sự gia tăng hoạt động của tội phạm ma tuý; giảm số người nghiện ma tuý; giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm về ma tuý; hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Hàng năm phấn đấu giảm 5% số người nghiện ma tuý hiện có; giảm 10% xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý. Nâng tổng số xã, phường, thị trấn không ma túy lên 50%.

- Nâng cao hiệu quả ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh. Hàng năm số vụ phạm tội về ma tuý được phát hiện, bắt giữ tăng từ 10% trở lên so với năm trước; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, phấn đấu không để xảy ra hoạt động sản xuất ma tuý tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Triệt xoá dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma tuý, kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma tuý và người nghin ma tuý hoạt động công khai, trắng trợn gây bức xúc trong nhân dân. Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh không còn tụ điểm phức tạp về ma tuý.

- Ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ triệt để tình trạng trồng cây có chứa chất ma tuý. 100% người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý được cai nghiện ma tuý dưới các hình thức, 100% người đã cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao đều được quản lý sau cai. Sử dụng có hiệu quả các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn và phương pháp điều trị mới trong hoạt động cai nghiện, phục hồi.

II- YÊU CẦU:

Gắn việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và các chương trình mục tiêu quốc gia khác..., góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phần II

CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-Ctr/TU ngày 07/7/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Chthị số 21- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện; trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm; xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương gắn với kế hoạch phát triển kinh, tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; trong đó có trách nhiệm lãnh đạo cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tồn tại tình hình phức tạp về tệ nạn ma tuý trên địa bàn quản lý.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”.

Xây dựng quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ma túy, kiên quyết không để thất thoát tiền chất ma túy cho tội phạm lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện;

2. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và được triển khai sâu rộng đến từng người, từng gia đình, cơ quan, đoàn thể, khóm, ấp, đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy và sự tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người và đời sống xã hội.

3. Nâng cao năng lực phòng, chống ma túy:

Tăng cường năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý và cán bộ làm nhiệm vụ quản lý về phòng, chống ma tuý.

Tăng cường lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc ngành Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng; lực lượng kiêm nhiệm của các ngành trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai; lực lượng thường trực, tham mưu phòng, chống ma tuý của các ngành, các cấp.

Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, tổ chức cho tất cả người nghiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục người nghiện ma túy và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện; nghiên cứu nhân rộng các mô hình cai nghiện dựa vào gia đình và cộng đồng.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xóa việc trồng cây có chứa chất ma túy, kết hợp đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để phòng ngừa có hiệu quả sự lợi dụng việc sử dụng hợp pháp các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào các hoạt động phạm tội về ma túy. Kiên quyết không để đối tượng sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tnh.

Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh và triệt xóa cơ bản các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy; đặc biệt chú trọng hợp tác với 2 tnh Kandal và TaKeo - Vương quốc Campuchia trong phòng, chống ma túy.

Chú trọng việc đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

Tranh thủ nguồn tài trợ của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước cho công tác phòng chống ma túy.

4. Xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý:

Xác định công tác phòng, chống ma tuý là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma tuý.

Đa dạng hoá các hình thức cai nghiện, phục hồi, dạy nghề, giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, phòng chống tái nghiện; chú trọng và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện tại trung tâm, gia đình và cộng đồng.

Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân tham gia tài trợ cho hoạt động phòng, chống ma tuý.

5. Huy động nguồn vốn:

Tranh thủ nguồn kinh phí do Trung ương cấp thông qua các chương trình, dự án; đồng thời, bố trí nguồn kinh phí địa phương và huy động các nguồn tài trợ khác phục vụ công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả.

6. Về tổ chc:

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở theo hướng phát huy vai trò điều hành, chỉ đạo và quản lý các hoạt động phòng, chống ma tuý thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Củng cố, nâng cao trách nhiệm về phòng, chống ma tuý của các ngành, các cấp và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời nâng cao trách nhiệm của UBND, nhất là cấp xã, phường, thị trấn về chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống ma tuý ở địa bàn cơ sở.

Bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý ở cấp tỉnh và các huyện trọng điểm, phức tạp về ma tuý. Củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và lực lượng làm công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

7. Hợp tác quốc tế:

Thực hiện đầy đủ các cam kết giữa Việt Nam và các nước trong phòng, chống và kiểm soát ma túy theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Phần III

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

I. Dự án 1: “Trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma tuý của lực lượng Công an nhân dân”.

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thông qua việc đnghị trang bị các phương tiện kỹ thuật phù hợp và hiện đại; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý lên 30%, đặc biệt là các xã biên giới.

Đề nghị cấp có thẩm quyền trang bị các phương tiện, cung cấp mẫu so sánh để nâng cao năng lực giám định phát hiện các chất ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp và tiền chất.

2. Nội dung chủ yếu:

Tiểu Dự án 1: “Mua sắm trang bị phương tiện chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý”.

Trang bị, nâng cấp các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng và các loại phương tiện, trang bị đặc thù sử dụng cho trinh sát, điều tra viên nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Tiểu Dự án 2: Mua sắm, trang bị phương tiện, nâng cao năng lực giám định chất ma tuý cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

Trong đó, tập trung trang bị các phương tiện phân tích giám định các chất ma tuý, các mẫu chuẩn phục vụ công tác giám định cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về giám định cho lực lượng chức năng làm công tác giám định các chất ma tuý.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Công an tỉnh.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

II. Dự án 2: “Trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma tuý của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng”.

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý của Bộ đội Biên phòng tỉnh; trang bị các phương tiện, thiết bị phù hp nhằm nâng cao tỷ lệ ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý.

2. Nội dung chủ yếu:

Tiểu Dự án 1: “Mua sắm trang bị, phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma tuý của Bộ đội Biên phòng”.

Trang bị các phương tiện, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý của lực lượng chuyên trách phòng, chng ma tuý thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

III. Dự án 3: “Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của lực lượng Hải quan”.

1. Mục tiêu: Tập trung phát hiện, ngăn chặn nguồn ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước; quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu và vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.

2. Nội dung chủ yếu: Trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng; hỗ trợ, nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống ma tuý của lực lượng Hải quan.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

IV. Dự án 4: “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý”.

1. Mục tiêu: Kiềm chế sự gia tăng tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý; duy trì số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý hiện có, từng bước nâng dần số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; kiềm chế, không để gia tăng, tiến tới triệt xóa không còn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ma tuý. Đến năm 2015, nâng tỷ lệ số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh lên 50%.

2. Nội dung chủ yếu:

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ trực tiếp và tham gia công tác phòng, chống ma tuý.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma tuý, không đngười thân tham gia tệ nạn ma túy; tích cực thực hiện và tố giác tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý, người nghiện ma túy; lấy tiêu chí hộ gia đình không có người nghiện ma túy, liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy làm một trong các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, xã phường văn hóa, xã đạt chun nông thôn mới.

Tổ chức đăng ký và quản lý người nghiện ma tuý; cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt những người đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng; áp dụng các biện pháp phòng, chống tái nghiện.

Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma tuý ở xã, phường, thị trấn.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Công an tỉnh.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

V. Dự án 5: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý”.

1. Mc tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại trung tâm, gia đình và cộng đồng. Nghiên cứu, triển khai, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý có hiệu quả.

2. Nội dung chủ yếu:

a. Tiểu D án 1: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý ; sau cai nghiện”:

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm . Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và tại cộng đng.

- Đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

- Triển khai và tiến hành điều trị nghiên ma tuý tại gia đình và cộng đồng; hỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện tại trung tâm và tại nơi cư trú; thí điểm và nhân rộng mô hình cai nghiện ở cộng đồng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Khuyến khích việc xã hội hóa công tác cai nghiện, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cai nghiện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

b. Tiểu Dự án 2: “Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghin ma tuý”:

- Nghiên cứu ứng dụng các loại thuốc, phương pháp y học mi trong cai nghiện ma tuý theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Đánh giá, theo dõi các tác dụng và hiệu quả của các loại thuốc và phương pháp y học khác đã được cho phép áp dụng trong công tác cai nghiện, phục hồi.

- Nghiên cứu ứng dụng quy trình cai nghiện có hiệu quả đối với từng loại ma tuý và người nghiện ma tuý.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

VI. Dự án 6: “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý và giám sát thực hiện Chương trình”.

1. Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma tuý và tác hại của ma tuý để tự phòng ngừa và tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma tuý trong đời sống xã hội.

Kiềm chế, không để phát sinh người nghiện ma tuý là học sinh, sinh viên và cán bộ, công nhân, viên chức.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại các địa bàn trọng điểm bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.

Thực hiện có hiệu quả hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình và từng Dự án; bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả, chất lượng, hiệu quả và tác động của Chương trình, Dự án.

2. Nội dung chủ yếu:

a. Tiểu Dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma tuý”

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý.

- Xây dựng các hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và đối tượng.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng phóng viên, báo chí, báo cáo viên pháp luật, mạng lưới tuyên truyền viên thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống và giảm tác hại của ma tuý trong xã hội.

- Biên soạn các tài liệu, bản tin, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống ma tuý; xây dựng các phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma tuý và cai nghiện ma tuý.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình tư vấn cho thanh niên, mô hình truyền thông của các trường học và của Tỉnh, đoàn về phòng, chống ma túy, câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua các thiết chế văn hoá, các buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác. Chú trọng biên tập các tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong các vùng dân tộc.

b. Tiểu Dự án 2: “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý tại các địa bàn trọng điểm về ma tuý”:

- Sáng tác, sản xuất các chương trình tuyên truyền, phổ biến những tác phẩm, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma tuý tại các địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ, tuyên truyền lưu động chuyên đề về phòng, chống ma tuý.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm phòng, chống ma tuý.

c. Tiểu Dự án 3: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tuý”.

- Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học.

- Cung cấp các trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền và xây dựng, duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý” tại các trường học.

- Triển khai việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khoá về phòng, chống ma tuý cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma tuý cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội và giáo viên cốt cán.

d. Tiểu Dự án 4: “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

Thực hiện hệ thống theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Dự án của Chương trình được giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan; bộ chỉ số. nhằm cung cấp thông tin định tính và định lượng đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và tác động của Chương trình và từng Dự án.

3-Cơ quan chủ trì thực hiện Dự án: Công an tỉnh

4-Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an tỉnh:

Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh là cơ quan quản lý việc thực hiện Chương trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, ththành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan liên quan:

Chủ trì triển khai việc thực hiện các Dự án, Tiểu dự án theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Tham gia triển khai các nội dung của Chương trình trong phạm vi và nội dung, nhiệm vụ được giao hoặc có liên quan đến lĩnh vực do mình quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Trên cơ sở mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Giao Công an tỉnh chủ trì lập dự toán để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho địa phương thực hiện các nội dung đã nêu trong kế hoạch.

- Hàng năm, Công an các cấp lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh và các sở, ngành, liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn việc thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

III. PHẠM VI; THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu tiên tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý.

2. Thi gian thực hiện: Từ nay đến hết năm 2015.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ - báo cáo;
- Các Bộ CA, Y tế, LĐTBXH - báo cáo;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh - báo cáo;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND 11 huyện, thị xã, TP;
- VP UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, NC, TH;
- Lưu HC-TC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu78/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 phòng chống ma túy giai đoạn 2013 2015 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 phòng chống ma túy giai đoạn 2013 2015 An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu78/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 phòng chống ma túy giai đoạn 2013 2015 An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2014 phòng chống ma túy giai đoạn 2013 2015 An Giang

           • 01/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực