Văn bản khác 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện CT 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 78/KH-UBND  

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2007/CT-TTG NGÀY 02/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ giai đoạn 2007 - 2010; UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ an toàn tài liệu và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2010 với những mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đến các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện trong Thành phố; Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác lưu trữ; Bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ đáp ứng yêu cầu phục vụ khai thác sử dụng góp phần phát triển Thủ đô Hà Nội.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém và phát huy kết quả đã làm được trong những năm qua nhanh chóng đưa công tác lưu trữ ở các cấp, các ngành trong toàn Thành phố đi vào nề nếp.

3. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia, Quyết định số 249 QĐ-BNV ngày 26/3/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 219/VTLTNN-NNĐP ngày 05/4/2007 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện; Nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém để làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

4. Nghiêm túc thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất theo quy định của Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước về công tác lưu trữ cho UBND thành phố Hà Nội (qua Trung tâm lưu trữ Thành phố) để tổng hợp.

5. Nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học mới đặc biệt là công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ, lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý khai thác, tra tìm tài liệu lưu trữ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với các sở, ban, ngành

- Tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, chuyên viên làm công tác lưu trữ ở sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đơn vị mình quản lý trong quý IV năm 2007.

- Kết hợp với tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư - lưu trữ. Đặc biệt chú trọng công tác nghiệp vụ: lập hồ sơ hiện hành, lập hồ sơ lưu trữ, làm tốt công tác chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê tài liệu lưu trữ.

- Bố trí đủ diện tích làm kho để thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ hiện hành; Kho phải có các trang thiết bị cần thiết để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

- Bố trí đủ biên chế đúng tiêu chuẩn cán bộ làm nghiệp vụ lưu trữ.

2. Đối với UBND các quận, huyện

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố đến cán bộ chủ chốt, các phòng, ban, cơ quan xã, phường, thị trấn thực hiện trong quý IV năm 2007.

- Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản tài liệu lâu dài và vĩnh viễn; Các quận, huyện chưa có kho lưu trữ phải lập dự án xây dựng kho lưu trữ hoàn thành vào năm 2008; Các xã, phường, thị trấn phải bố trí diện tích thỏa đáng trong trụ sở làm việc của UBND để tập trung bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ có giá trị của địa phương mình theo Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Nội vụ và Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước.

- Các quận, huyện phải chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí đủ diện tích kho lưu trữ ít nhất 20m2 có đủ giá tủ, hộp, cặp, sổ sách quản lý thống kê theo quy định của Nhà nước.

- Lập Kế hoạch đến năm 2009 bố trí đủ biên chế cán bộ làm lưu trữ.

- Dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động lưu trữ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định.

3. Văn phòng UBND Thành phố

- Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng và Kế hoạch của UBND Thành phố đến các cán bộ chủ chốt trong toàn Thành phố gắn với việc tập huấn công tác văn thư - lưu trữ cho cán bộ, Lãnh đạo Văn phòng, phòng Hành chính - Tổng hợp và cán bộ chuyên viên làm công tác văn thư - lưu trữ của các sở, ban, ngành UBND các quận, huyện thuộc Thành phố thực hiện xong trong quý IV năm 2007.

- Đến năm 2008 tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 19/5/2003 của UBND Thành phố về việc tăng cường tổ chức chỉ đạo, quản lý công tác lưu trữ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

- Lập kế hoạch hàng năm vào quý I thu tài liệu đến hạn nộp lưu của các sở, ban, ngành, Thành phố vào Trung tâm lưu trữ Thành phố theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chỉ đạo về nguồn, thành phần tài liệu nộp lưu, bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trình UBND Thành phố ban hành để thực hiện.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm lưu trữ Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố trong năm 2008.

- Hàng năm lập kế hoạch hướng dẫn kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ của các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc Thành phố; Tập trung kiểm tra lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ lịch sử của Trung tâm lưu trữ Thành phố.

- Tổ chức kiểm tra chéo thi đua về công tác văn thư - lưu trữ giữa các quận, huyện, các sở, ban, ngành, tổng công ty và công ty TNHH Nhà nước một thành viên trong toàn Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính: Hàng năm, có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, Trung tâm lưu trữ Thành phố để xây dựng, củng cố hoàn thiện kho tàng, trang thiết bị và chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng giải quyết dứt điểm từ nay đến năm 2009.

2. Sở Nội vụ: Lập kế hoạch từ nay đến năm 2009 bố trí đủ biên chế công tác lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ tại các sở, ban, ngành, quận, huyện (không bố trí kiêm nhiệm).

3. Các sở, ban, ngành, quận, huyện:

- Căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ các sở, ban, ngành, quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, chuyên viên làm công tác văn thư - lưu trữ thuộc cấp mình, ngành mình quản lý.

- Chậm nhất ngày 30/01/2008 Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về UBND Thành phố.

4. Văn phòng UBND Thành phố

- Giao cho Văn phòng UBND Thành phố chủ trì với Trung tâm lưu trữ Thành phố; Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất định kỳ 6 tháng và quý IV hàng năm đối với các sở, ngành, quận, huyện về công tác văn thư - lưu trữ; Quản lý tài liệu lưu trữ và báo cáo UBND Thành phố xem xét.

- Chánh Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình Kế hoạch triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trình UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ: (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Cục VT-LT Nhà nước; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện; TP
- Văn phòng UBND TP;
- Trung tâm Lưu trữ TP;
- Phòng HC - TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu78/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện CT 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện CT 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu78/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện CT 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện CT 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

           • 30/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực