Văn bản khác 782/KH-UBND

Kế hoạch 782/KH-UBND năm 2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quy ước khóm, ấp và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/KH-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; QUY ƯỚC KHÓM, ẤP VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp. Trên cơ sở đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

2. Yêu cầu

Tập trung phổ biến giáo dục phát luật cho người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp.

Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng chú trọng đến đối tượng đặc thù, trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp với Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Gắn công tác PBGDPL với các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về công tác PBGDPL; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018, các chương trình, đề án về PBGDPL; nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân thông qua các cơ quan truyền thông và các hình thức phù hợp khác

a) Chuyên mục “câu chuyện pháp luật”

- Nội dung: Các chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân.

- Hình thức: Phát hình các câu chuyện pháp luật dưới dạng tiểu phẩm; hỏi -đáp xử lý các tình huống pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh An Giang.

b) Chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”

- Nội dung: Hỏi đáp pháp luật; Thông tin kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân.

- Hình thức: Hỏi đáp, bài viết.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Báo An Giang.

c) Tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân

- Nội dung: Các chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân.

- Tùy điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan có thẩm quyền tổ chức truyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân bằng các hình thức sau:

+ Tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật;

+ Thông qua hòa giải ở cơ sở;

+ Các hình thức phù hợp khác.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh An Giang.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức

a) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

- Nội dung: Hiến pháp năm 2013; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành; Các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua và các văn bản pháp luật quan trọng khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức: Bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh.

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật đoàn viên, thanh niên

- Nội dung: Luật thanh niên; Bộ luật hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành; pháp luật về dân sự; Pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp luật Bảo vệ môi trường; một số nội dung khác phù hợp.

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên, đoàn viên thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Hình thức: Tổ chức các lớp tuyên truyền, các Hội thi, cuộc thi phù hợp với khả năng tham gia của từng đối tượng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang.

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Nội dung: Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

- Đối tượng: Công chức, viên chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

- Hình thức: Tổ chức các lớp tập huấn.

- Cơ quan thực hiện:

+ Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

+ Mời Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tham gia.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp cho các đối tượng đặc thù

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Nội dung: Pháp luật về quyền dân sự chính trị của công dân; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật biên giới quốc gia; Pháp luật về an toàn giao thông; Luật bảo vệ môi trường; Bộ luật hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành.

- Hình thức:

+ Tổ chức các lớp phổ biến kiến thức pháp luật.

+ Tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn.

+ Phát tờ bướm, tờ rơi pháp luật.

- Đối tượng: Trưởng ấp, Bí thư chi bộ ấp, các chức sắc, chức việc, người có uy tín, đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện; Trưởng ban công tác Mặt trận ở khóm, ấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp

- Nội dung: Bộ luật lao động; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Luật Phòng cháy, chữa cháy.

- Hình thức:

+ Phối hợp với tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp tổ chức các lớp phổ biến kiến thức pháp luật.

+ Phát tờ bướm, tờ rơi.

- Đối tượng: Người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh.

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình

- Nội dung: Luật trẻ em; Luật giáo dục; Luật hôn nhân và gia đình; Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ luật hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành.

- Đối tượng: Hội viên Hội phụ nữ, Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện, cấp xã; nạn nhận bạo lực gia đình.

- Hình thức:

+ Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật Hội viên các Hội phụ nữ, Đoàn viên Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh cấp huyện, cấp xã.

+ Các Hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã tổ chức các buổi tiếp xúc trực tiếp và phát tờ bướm, tờ rơi cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

d) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật

- Nội dung: Luật Người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

- Đối tượng: Người khuyết tật tại các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật.

- Hình thức: Tổ chức các lớp tuyên truyền cho người khuyết tật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan.

đ) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Nội dung: Hiến pháp năm 2013 (các quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân); Bộ Luật hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn triển khai thi hành; Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ Luật dân sự năm 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đối tượng: Người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Hình thức:

+ Tổ chức các lớp tuyên truyền, tiếp xúc trực tiếp.

+ Phát tờ bướm, tờ rơi.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan.

e) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo

- Nội dung: Hiến pháp năm 2013 (các quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân); Bộ Luật hình sự năm 2015; Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đối tượng: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

- Hình thức:

+ Tổ chức các lớp tuyên truyền, tiếp xúc trực tiếp.

+ Phát tờ bướm, tờ rơi.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan.

4. Triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Nội dung: Thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg.

- Hình thức: Tổ chức tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Văn phòng Điều phối tỉnh); UBND cấp huyện.

+ Mời Ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia

5. Công tác hòa giải ở cơ sở

a) Đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Biên soạn tài liệu, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Công tác xây dựng và thực hiện quy ước của khóm, ấp

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh; rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

7. Rà soát, kiểm tra tình hình xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật; hướng dẫn trang bị, bổ sung, hỗ trợ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện xét thi đua, khen thưởng cho công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia.

c) Thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vu (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh).

III- TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung, cơ sở thực hiện

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” được phê duyệt theo Quyết số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

2. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan chủ trì: các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân công theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 – 2021.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

a) Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tùy tình hình thực tế, nếu có đủ điều kiện, cơ quan chủ trì công tác phổ biến giáo dục pháp luật huy động nguồn nhân lực, sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, nhất là các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý... tham gia công tác PBGDPL.

b) Tăng cường PBGDPL thông qua hình thức tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Khuyến khích các Sở, Ban, ngành phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với ngành đơn vị. Trong nó nêu rõ nội dung, cách thức, đối tượng, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện.

2. Phân công thực hiện

a) Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)

Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; biên soạn tài liệu PBGDPL; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng cán bộ làm công tác PBGDPL; dự trù kinh phí cho hoạt động PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tổng hợp báo cáo, định kỳ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng lưới thông tin và truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; gắn công tác PBGDPL với công tác xây dựng nông thôn mới, cơ quan văn hóa, khóm, ấp, gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

c) Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí dành cho công tác PBGDPL và kinh phí triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL theo khả năng cân đối ngân sách. Chỉ đạo cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu UBND cùng cấp cân đối, phân bổ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong cộng đồng dân cư và các hội viên.

- Sở Tư pháp và UBND các cấp tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

đ) Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành và chủ động thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở từ nguồn dự toán được UBND tỉnh giao và khả năng ngân sách cân đối.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên; kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL.

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Định kỳ 6 tháng, 1 năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL về UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6, báo cáo năm gửi trước ngày 30/11 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Hội đồng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật tỉnh đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

4. Kinh phí

a) Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018 được bố trí trong dtoán chi năm 2018 của Sở Tư pháp. Giao Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

b) Kinh phí thực hiện Kế hoạch đối với các mục thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được lồng ghép vào kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được giao và được bố trí theo khả năng cân đối của từng cấp ngân sách.

c) Trong quá trình sử dụng kinh phí, việc điều chuyển kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Vụ Phổ biến
, giáp dục pháp luật - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh
(qua email);
- UBND huyện, thị xã, thành phố
(qua email);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu:
VT, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 782/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu782/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 782/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu782/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực