Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 phòng chống bệnh Cúm gia cầm Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025”. Để kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra và lây lan trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành “Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025”, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh CGC xảy ra và lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh CGC đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh lương thực và hoạt động thương mại của thành phố Cần Thơ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào thành phố Cần Thơ và lây lan trên diện rộng.

- Tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

- Vận động, hướng dẫn xây dựng các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm.

- Góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh Cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm (H5 và H7).

II. NHIỆM VỤ

- Phân vùng nguy cơ (cấp huyện) để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia cầm hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dịch bệnh và tình hình thực tế tại các địa phương.

- Tổ chức chủ động giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp cho công tác phòng dịch bệnh CGC.

- Xử lý ổ dịch CGC theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng; tiêm phòng bao vây khi xuất hiện ổ dịch bệnh CGC.

- Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt là kiểm soát vận chuyển ra, vào thành phố; tổ chức phòng, chống nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm vào thành phố; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

- Tập trung và đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi các cơ sở chăn nuôi gia cầm, sản xuất sản phẩm gia cầm an toàn bệnh CGC để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Tổ chức nghiên cứu xác định đặc điểm dịch tễ và các yếu tố nguy cơ và quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá lưu hành vi rút CGC tại các địa phương; đánh giá hiệu lực và lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp, hiệu quả với từng chủng, nhánh vi rút CGC.

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh CGC, giảm thiểu các hành vi làm dịch bệnh phát sinh và lây lan dịch bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và các biện pháp chủ động phòng bệnh.

- Phối hợp với Cơ quan Thú y Trung ương, các tổ chức quốc tế, các nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh CGC trong nghiên cứu đánh giá đặc điểm dịch tễ, đặc điểm vi rút CGC và đánh giá lựa chọn vắc xin phòng bệnh CGC tại địa phương.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Phân vùng để có cơ sở kiểm soát có hiệu quả phòng, chống dịch bệnh CGC

Nguyên tắc phân vùng nguy cơ (quận, huyện) dựa trên các tiêu chí sau:

- Số ổ dịch CGC xảy ra trên địa bàn quận, huyện trong 5 năm (2014 - 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại quận, huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Tỷ lệ lưu hành vi rút CGC có khả năng gây ra dịch bệnh ở gia cầm và ở người (H5, H7, H9) qua kết quả giám sát chủ động trong 5 năm (2014 - 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại quận, huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Cơ cấu, tổng đàn gia cầm (bao gồm cả tổng đàn vịt).

a) Vùng nguy cơ cao: có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

- Có từ 02 lần xuất hiện ổ dịch CGC trong 5 năm qua (2014 - 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại quận, huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có từ 02 lần phát hiện vi rút CGC (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm qua (2014 - 2018) hoặc 02 lần phát hiện vi rút trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng lớn, cụ thể huyện có: Trên 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, trên 100.000 con gia cầm, trên 100 hộ nuôi vịt, trên 11.000 con vịt.

Vùng nguy cơ cao tại thành phố Cần Thơ: có 8 quận, huyện (quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

b) Vùng nguy cơ thấp: có tối thiểu một trong những tiêu chí sau:

- Không có ổ dịch CGC xảy ra trong 5 năm qua (2014 - 2018) hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có không quá 01 lần phát hiện vi rút CGC (chủng A/H5N1, A/H5N6) trong 5 năm qua (2014 - 2018) hoặc trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Có tổng số hộ chăn nuôi gia cầm, số gia cầm, số hộ nuôi vịt và tổng đàn vịt có số lượng thấp, cụ thể huyện có: Dưới 3.000 hộ chăn nuôi gia cầm, dưới 100.000 con gia cầm, dưới 100 hộ nuôi vịt, dưới 11.000 con vịt.

- Có chuỗi chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn dịch bệnh.

- Các quận, huyện đã được công nhận vùng an toàn đối với bệnh CGC. Vùng nguy cơ thấp tại thành phố Cần Thơ: quận Ninh Kiều.

c) Chuyển đổi vùng nguy cơ

Hằng năm, căn cứ tiêu chí phân vùng quận, huyện nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quá trình thực hiện kế hoạch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định việc chuyển đổi giữa các vùng nguy cơ; lập danh sách các quận, huyện nguy cơ cao, nguy cơ thấp gửi Cục Thú y để theo dõi, giám sát; trường hợp thấy cần thiết, Cục Thú y quyết định việc phân vùng nguy cơ cho phù hợp với tình hình dịch bệnh chung của cả nước.

2. Giám sát dịch bệnh

a) Giám sát tại vùng nguy cơ cao

- Giám sát bị động:

+ Đàn gia cầm nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh CGC phải được lấy mẫu để xét nghiệm vi rút CGC và chẩn đoán phân biệt.

+ Đàn gia cầm nghi có tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh CGC phải được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm vi rút CGC.

+ Chim hoang dã, động vật mẫn cảm với bệnh CGC tại vườn thú, vườn quốc gia bị ốm, chết không rõ nguyên nhân phải được gửi bệnh phẩm xét nghiệm vi rút CGC.

+ Kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu, chẩn đoán xét nghiệm từ nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao theo dự toán hàng năm.

- Giám sát chủ động: Giám sát sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm

Kinh phí giám sát bị động và chủ động tại địa phương do ngân sách thành phố bảo đảm việc thực hiện hoạt động giám sát này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

b) Giám sát tại vùng nguy cơ thấp

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát ở tất cả các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh, nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Giám sát lưu hành vi rút CGC và giám sát sau tiêm phòng tại vùng an toàn dịch bệnh, vùng đệm của cơ sở an toàn dịch bệnh. Ngân sách thành phố bảo đảm việc thực hiện hoạt động giám sát này.

- Giám sát lưu hành vi rút CGC tại cơ sở an toàn dịch bệnh. Doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh chi trả kinh phí cho hoạt động giám sát này.

c) Tham gia thực hiện việc giám sát chủ động CGC theo chương trình quốc gia (nếu có).

3. Xử lý ổ dịch: thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

4. Tiêm vắc xin phòng bệnh

- Thực hiện tiêm phòng bao vây ổ dịch khi có dịch Cúm gia cầm xảy ra từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình theo Kế hoạch tiêm phòng hàng năm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền vắc xin tiêm phòng, người chăn nuôi chi trả tiền công tiêm phòng.

- Đối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại, cơ sở an toàn dịch bệnh và đàn gia cầm chăn nuôi quy mô trên 2.000 con, chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vắc xin.

Trong trường hợp dịch CGC xảy ra trên diện rộng trong khi thành phố không bố trí đủ số lượng vắc xin dự phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vắc xin CGC chống dịch.

5. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống

- Thực hiện việc kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra khỏi địa bàn thành phố theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, trong đó cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Công Thương, Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 thành phố, … kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông cũng như tại các địa bàn cơ sở có nguy cơ cao.

- Từng bước xây dựng hệ thống và cấp mã nhận dạng cho các trang trại chăn nuôi, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm.

- Tất cả các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ phải được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm CGC và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức công tác truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm gây ra.

6. Kiểm soát giết mổ gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

7. Kiểm soát ấp nở gia cầm

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm.

8. Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Đối với các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Đối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có vi rút CGC.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và các sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ gia cầm; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (khoảng 2 đến 3 đợt/năm). Ngoài ra, chủ động triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi khi dịch xảy ra.

9. Xây dựng vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh CGC

- Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng vùng, chuỗi cơ sở sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh; phấn đấu đến năm 2025, đạt ít nhất 10 cơ sở trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm góp phần đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tập huấn xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh cúm gia cầm.

- Tổ chức chủ động lấy mẫu giám sát theo tiêu chuẩn của OIE ở tất cả (100%) vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh bảo đảm không có mầm bệnh CGC để tạo điều kiện cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì trạng thái an toàn bệnh CGC đối với các cơ sở đã được công nhận.

10. Phối hợp nghiên cứu về bệnh CGC, đánh giá hiệu lực vắc xin (khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)

- Nghiên cứu xác định đặc điểm dịch tễ và các yếu tố nguy cơ và quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh; nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn các loại vắc xin phù hợp và có hiệu quả phòng bệnh tốt đối với các chủng vi rút cúm lưu hành tại địa phương.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống thu thập, phân tích thông tin và cảnh báo dịch bệnh CGC (hệ thống cũng có thể áp dụng cho các loại dịch bệnh khác ở động vật).

- Nghiên cứu biện pháp áp dụng khả thi đối với đàn gia cầm có kết quả dương tính với vi rút cúm (từ giám sát sự lưu hành vi rút cúm tại chợ, lò mổ) để tránh tình trạng người tiêu dùng phải sử dụng số gia cầm này.

11. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây truyền qua vận chuyển gia cầm ra vào thành phố; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không sử dụng giống gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh CGC, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh...

- Hình thức tuyên truyền trên truyền hình, phát thanh, tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thông điệp ngắn; xây dựng, in ấn tờ gấp, pano phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nhà thông tin khu vực, ấp, nơi hội họp ở ấp, xã, …).

III. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Ngân sách địa phương

Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động, gồm: Mua vắc xin CGC tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng chống dịch; mua sắm dụng cụ, trang bị bảo hộ dùng trong tiêm phòng, công tiêm vắc xin; chủ động giám sát lưu hành vi rút cúm, giám sát sau tiêm phòng; xây dựng các chuỗi chăn nuôi gia cầm, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; điều tra ổ dịch, lấy mẫu, xét nghiệm mẫu; các hoạt động chống dịch, bảo hộ cá nhân, tiêu hủy gia cầm, tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn chuyên môn; các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng chống CGC của địa phương ở cấp thành phố; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng do Trung ương phát động; kinh phí mua hóa chất dự phòng chống dịch.

2. Dự toán kinh phí:

Hàng năm, căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định bố trí kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương.

3. Kinh phí do người chăn nuôi chi trả

Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo chi trả cho tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm; kinh phí hóa chất, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại cơ sở, hộ chăn nuôi theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố khi được thành lập, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp;

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Phối hợp với các cơ quan trực thuộc các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận huyện và các đơn vị liên quan huy động lực lượng tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

+ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Công an, Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, kiểm lâm và các đơn vị liên quan,… kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm nhập vào thành phố Cần Thơ.

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi và áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP); hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

+Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh con giống gia cầm, đặc biệt đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm.

+ Tiếp tục thực hiện “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017- 2020” theo Kế hoạch 116/KH-UBND ngày 09/8/2017 của UBND thành phố Cần Thơ, trong đó, phát triển vùng chăn nuôi liên kết đảm bảo an toàn sinh học.

+ Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố; phối hợp nghiên cứu về bệnh Cúm gia cầm, đánh giá hiệu lực vắc xin, lựa chọn các loại vắc xin phù hợp và có hiệu quả phòng bệnh tốt đối với các chủng vi rút cúm lưu hành tại địa phương; phân loại vùng nguy cơ CGC để có căn cứ điều chỉnh và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch CGC cho năm kế tiếp.

+ Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; tổ chức tập huấn về xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; hướng dẫn xây dựng các chuỗi các vùng sản xuất các sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh; thực hiện việc duy trì trạng thái an toàn bệnh CGC đối với các cơ sở đã được công nhận.

+ Chuẩn bị cung ứng đầy đủ vật tư, vắc xin, thuốc sát trùng, chuẩn bị trang thiết bị, lực lượng sẵn sàng; thành lập tổ chỉ đạo tiêm phòng, phân công trực ngày nghỉ lễ, tết để tiếp nhận thông tin từ cơ sở và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch bệnh xảy ra.

+ Tổng hợp kết quả, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC và thủy sản, công tác tiêm phòng trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông: tham gia công tác truyền thông, xây dựng các chuỗi cơ sở, các vùng sản xuất sản phẩm gia cầm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm và phòng trị bệnh cho vật nuôi.

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: tái tạo đàn gia cầm giống của thành phố, phối hợp với các quận, huyện thực hiện việc chuyển giao gia cầm giống và nhân rộng mô hình sản xuất con giống đảm bảo chất lượng và an toàn dịch bệnh.

Chi cục Phát triển nông thôn: phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong chăn nuôi gia cầm cho người lao động nông thôn.

2. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A (H5N1) trên người.

3. Sở Công Thương: Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến thị trường các sản phẩm chăn nuôi để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường tại thành phố Cần Thơ.

4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các phương tiện vận tải vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tại các Trạm đầu mối giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Cục Quản lý thị trường Cần Thơ: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn và phát hiện kịp thời việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh lây lan.

6. Công an thành phố: Phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải,... thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; tổ chức dừng phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, sát trùng tiêu độc.

7. Sở Tài chính: Chủ động tiếp nhận nguồn kinh phí Trung ương phân phối (nếu có). Căn cứ nội dung Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm, đảm bảo thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và báo cáo UBND thành phố nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch CGC.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài địa phương, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài truyền thanh quận, huyện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên đến người dân về tác hại, nguy cơ của dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống dịch CGC và phối hợp với UBND quận, huyện xây dựng phương án thực hiện tiêu hủy gia cầm bệnh, chết để đảm bảo vệ sinh môi trường và lây lan dịch bệnh.

10. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn, Đoàn thể cùng cấp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức giám sát dịch bệnh, khi phát hiện dịch bệnh, phối hợp với cơ quan thú y xử lý ổ dịch; giám sát tiêm phòng vắc xin, thực hiện công tác vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; phối hợp tổ chức hướng dẫn xây dựng các chuôi cơ sở, các vùng sản xuất các sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành Luật Thú y, đặc biệt là hợp tác với ngành thú y trong việc tiêm phòng cúm gia cầm và phòng, chống bệnh CGC trên địa bàn thành phố.

12. Trách nhiệm của người chăn nuôi

- Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y, phòng, chống dịch bệnh.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương;

- Áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng các bệnh cho vật nuôi theo quy định và định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan thú y; chủ động xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố và hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

Kế hoạch này được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời tùy theo diễn biến của tình hình dịch trên thế giới, trong nước, những thông tin khoa học cập nhật về bệnh CGC và thực tiễn quá trình triển khai công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

Để công tác phòng, chống bệnh CGC giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này; đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố (1ABE);
- UBMTTQ Việt Nam TP và các Đoàn thể;
- Công an thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Cục Quản lý thị trường Cần Thơ;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND thành phố (2C,3B);
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 phòng chống bệnh Cúm gia cầm Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 phòng chống bệnh Cúm gia cầm Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Dũng
        Ngày ban hành03/05/2019
        Ngày hiệu lực03/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 phòng chống bệnh Cúm gia cầm Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 phòng chống bệnh Cúm gia cầm Cần Thơ

         • 03/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực