Văn bản khác 79/KH-UBND

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN"

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ; đề ra giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg và Kế hoạch này, xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn vốn, hạn chế “tín dụng đen”, không để tình hình liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 118/CT-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

2. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động nhân dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện chặt chẽ quy trình cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; xử lý, thu hồi hoặc không cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

4. Chủ động nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm, làm giảm một cách rõ rệt tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Công an huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập các tổ công tác liên ngành, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tội phạm “tín dụng đen” nhằm xử lý triệt để, tận gốc các đối tượng phạm tội, tránh bỏ lọt tội phạm, nhất là đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn cho người có thu nhập thấp, người nghèo không có tài sản giá trị để thế chấp; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, nắm bắt nhu cầu vốn của các hội viên, đoàn viên để kịp thời có biện pháp hỗ trợ; có giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực thi công vụ, không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nhất là “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp: Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc vay, mượn dân sự.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến "tín dụng đen", vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm hành vi quảng cáo cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định trên các cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng hoặc hành vi tán phát tờ rơi quảng cáo trái pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội theo quy định của pháp luật.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12169/VPCP-KTTH ngày 14/12/2018 về việc sửa đổi quy định về ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo rà soát kỹ việc cấp đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; trong trường hợp cần thiết, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

8. Sở Tài chính: Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến định giá tài sản.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, phòng ngừa sai phạm.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động nắm vững các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, gắn liền với công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý và bảo đảm quyền lợi, giúp người lao động có việc làm ổn định; hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động, chiêu trò của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; cảnh báo hệ lụy khi vướng vào cạm bẫy "tín dụng đen"... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa của người dân; kịp thời phản ánh các hoạt động đấu tranh, xử lý của các cấp, các ngành đối với hoạt động này để tuyên truyền, phòng ngừa chung.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự có liên quan đến vay mượn tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen” là án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn; vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; phối hợp giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm bảo đảm cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện, ngăn ngừa các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp; hướng dẫn các Quỹ xã hội, các chương trình, dự án tài chính vi mô đăng ký hoạt động với Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các quy định về tổ chức tài chính vi mô.

- Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm; phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm; thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Kịp thời xử lý bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

- Thành lập các Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý nghiêm (thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Chỉ đạo cấp đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo đúng quy định; kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an địa phương mở đợt tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh). Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- C02 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu79/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu79/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 79/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Thái Bình

           • 09/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực