Văn bản khác 809/KH-UBND

Kế hoạch 809/KH-UBND năm 2019 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 809/KH-UBND 2019 sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển báo chí An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/KH-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025,

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai sắp xếp phải đảm bảo đúng với quan điểm, định hướng phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

- Các cơ quan chủ quản báo chí quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QĐ-TTg và Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, đảm bảo phát triển báo chí đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp.

II. HIỆN TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG TỈNH

1. Hiện trạng của các cơ quan báo chí

Hiện nay, tỉnh An Giang có 05 cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động, cụ thể như sau:

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thuộc UBND tỉnh An Giang.

- Báo An Giang thuộc Tỉnh ủy An Giang;

- Tạp chí Thất Sơn thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang;

- Tạp chí Khoa học quốc tế AGU thuộc Trường Đại học An Giang;

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

2. Tình hình hoạt động các cơ quan báo chí a. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

- Thời lượng phát sóng 24 giờ/ngày, thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình 07 giờ/ngày (trung bình 25% - 30%);

- Nội dung thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

- Kinh phí hoạt động: chủ yếu từ nguồn thu quảng cáo.

b. Báo An Giang

- Báo in xuất bản 22 kỳ/tháng, số lượng phát hành 10.000 bản/kỳ, số trang 12 trang/kỳ.

- Báo điện tử có 01 trang báo điện tử An Giang Online (www.baoangiang.com.vn) và 01 chuyên trang tin tức miền Tây (www.tintucmientay.com.vn).

- Nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tốt, cổ vũ nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

- Kinh phí hoạt động: từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ phát hành báo chí và quảng cáo.

c. Tạp chí Thất Sơn

- Hoạt động xuất bản 01 kỳ/tháng, số lượng xuất bản 500 - 700 bản/kỳ, số trang 100 trang/kỳ.

- Nội dung tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng hình thức văn học nghệ thuật; đưa các sáng tác văn học nghệ thuật đến rộng rãi quần chúng, nhân dân, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của công chúng, góp phần phục vụ đời sống tinh thần của mọi người; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Kinh phí hoạt động: từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ việc phát hành tạp chí.

d. Tạp chí Khoa học quốc tế AGU

- Hoạt động xuất bản 10 kỳ/năm, trong đó có 04 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh, số lượng xuất bản 500 bản/kỳ, số trang 200 trang/kỳ.

- Nội dung hoạt động giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.

- Kinh phí hoạt động: từ nguồn ngân sách Nhà nước.

đ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ

- Hoạt động xuất bản 01 kỳ/2 tháng, số lượng xuất bản 500 bản/kỳ, số trang 40 trang/kỳ.

- Nội dung hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật mới, các công nghệ tiên tiến ứng dụng cho sản xuất và đời sống, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng sản phẩm và hàng hóa dịch vụ, an toàn bức xạ… góp phần nâng cao dân trí và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Kinh phí hoạt động: từ nguồn ngân sách Nhà nước.

III. PHƯƠNG ÁN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

1. Đối với báo và tạp chí in

- Sắp xếp các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

- Phương án sắp xếp như sau:

+ 01 cơ quan báo chí thuộc Đảng bộ Tỉnh An Giang: có Báo An Giang.

+ 01 cơ quan tạp chí thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang: có Tạp chí Thất Sơn.

+ 01 cơ quan tạp chí chuyên ngành: có Tạp chí Khoa học quốc tế AGU thuộc Trường Đại học An Giang.

+ Các cơ quan cấp sở, ngành thuộc tỉnh không có cơ quan báo chí.

- Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các cơ quan báo chí hoàn thành sắp xếp theo đúng quy hoạch.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

Hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó. Đài phát thanh, truyền hình tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu.

- Phương án sắp xếp:

Tỉnh có 01 Đài phát thanh và truyền hình: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, có 01 kênh phát thanh và 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

- Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang hoàn thành sắp xếp theo đúng quy hoạch.

3. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử

- Phương án sắp xếp báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức có cơ quan báo, tạp chí in như quy hoạch thì được phép có báo, tạp chí điện tử. Tạp chí điện tử phải thể hiện tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

- Lộ trình thực hiện: sắp xếp theo lộ trình như đối với báo, tạp chí in.

IV. THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

- Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí, các quy định của pháp luật và tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí.

- Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động báo chí thực hiện theo quy định tại Luật Báo chí năm 2016; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san và Thông tư số 36/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ quan chủ quản báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, thu hồi giấy phép theo quy định, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch này và các quy định của pháp luật.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan chủ quản báo chí

- Triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch theo phương án, lộ trình của Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm những cán bộ, nhân viên, người làm báo của cơ quan báo chí trực thuộc có vi phạm theo thẩm quyền.

- Các cơ quan chủ quản báo chí có cơ quan báo chí thuộc diện phải sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

- Chậm nhất đến ngày 30/6/2020, các cơ quan chủ quản báo chí thuộc diện sắp xếp phải thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép theo quy định.

4. Hội nhà Báo tỉnh An Giang

Phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Hội nhà báo tỉnh;
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang;
- LH các Hội VHNT tỉnh;
- Trường ĐHAG;
- CVP, PCVP Mã Lan Xuân;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 809/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu809/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2019
Ngày hiệu lực09/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 809/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 809/KH-UBND 2019 sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển báo chí An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 809/KH-UBND 2019 sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển báo chí An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu809/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành09/12/2019
        Ngày hiệu lực09/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 809/KH-UBND 2019 sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển báo chí An Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 809/KH-UBND 2019 sắp xếp cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển báo chí An Giang

         • 09/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực