Nghị quyết 23/NQ-CP

Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2019

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019, tổ chức vào ngày 02 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2019 đạt kết quả khả quan trong điều kiện thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2019 ước tăng 6,79%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tổng cầu tiếp tục tăng cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12%; khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 4,5 triệu lượt người, tăng 7%. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,63% so với cùng kỳ; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng; thị trường chứng khoán phát triển tích cực. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khá, tăng 13,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,8%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2%, đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong 3 năm qua, trong đó vốn góp, mua cổ phần đạt 5,68 tỷ USD. Xuất khẩu duy trì tc độ tăng trưởng và tiếp tục xuất siêu. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 6,2%, số vốn đăng ký tăng 34,8%; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 78,1%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thể dục thể thao, dân tộc, thông tin truyền thông được quan tâm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, còn khoảng 2%. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được chú trọng, triển khai hiệu quả, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cnh những kết quả tích cực, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những khó khăn, thách thức từ cả quốc tế và trong nước, tác động bất lợi đi với phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Kinh tế toàn cầu được dự báo hạ mức tăng trưởng, căng thẳng thương mại còn hiện hữu, tiến trình Brexit phức tạp, giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, thương mại toàn cầu có dấu hiệu sụt giảm rõ nét... Trong nước, ngành nông nghiệp đang phải đi mặt với dịch bệnh, thời tiết bất lợi, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi và nắng nóng, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng chậm lại. Lạm phát đang chịu áp lực lớn; giải ngân vn đầu tư công còn chậm; môi trường kinh doanh còn nhiu rào cản; doanh nghiệp còn chịu nhiều chi phí không chính thức; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Một số quy định pháp luật chưa sát thực tế, khó thực hiện, vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản. Một số cán bộ, công chức làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, công việc còn chậm trễ, trì trệ; nhiều bộ, cơ quan chưa thực hiện quyết liệt, chưa có giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP của Chính phủ; công tác phối hợp xử lý công việc giữa một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị còn yếu. Chưa có biện pháp mạnh mẽ ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tai nạn giao thông, cháy nổ, thông tin giả và một số vụ việc nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục gây bức xúc trong nhân dân.

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiên định mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đề ra; đồng thời quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, đặc biệt là văn hóa ứng xử, đạo đức; chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 01 năm 2019; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2019; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, tập trung vào: (1) Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; (2) Tăng cường tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu; (3) Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án lớn đtháo gỡ kịp thời các vướng mc; (4) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng; (5) Đy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; (6) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, góp phần hạn chế tín dụng đen. Đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém. Hoàn thiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

- Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, NSNN, cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Đánh giá cụ thể các chính sách thuế, xem xét khả năng mở rộng cơ sở thuế phù hợp với yêu cầu thực tế; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách thuế, tạo đồng thuận; tích cực triển khai hóa đơn điện tử; quản lý, chống thất thu thuế, nhất là trong khu vực kinh tế phi chính thức. Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện, trình các dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định về xử lý tài sn công thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT; Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 để các bộ, ngành, địa phương có giải pháp điều hành phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện Đề án Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030; dự thảo Nghị định hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chậm trễ của các dự án đầu tư công, đề xuất biện pháp xử lý. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, báo cáo Thtướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

- Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa để đóng góp cho tăng trưởng. Các bộ, cơ quan lập danh mục dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý, phân công lãnh đạo bộ, cơ quan phụ trách đôn đốc triển khai dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý. Các địa phương phân công Bí thư, Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, kể cả đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh cơ cấu lại nội ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và ứng dụng công nghệ cao; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chng dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngăn chặn, không để phát sinh trên diện rộng; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có giải pháp khôi phục chăn nuôi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ đời sống người dân.

- Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, nhất là ở các thị trường lớn; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò động lực tăng trưởng; tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án thua lỗ, yếu kém đi vào hoạt động; tuyên truyền, phổ biến cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cơ hội, thách thức của Hiệp định CPTPP.

- Bộ Giao thông vận tải rà soát lại công việc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông quan trọng để sớm đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thu phí không dừng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện báo cáo phục vụ giám sát của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống rác thải nhựa; phát động phong trào, vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng, đặc biệt là thế hệ trẻ; xây dựng quy hoạch và định hướng công nghệ xử lý rác thải, lựa chọn nhân rộng mô hình hiệu quả; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia các phong trào, chương trình giảm thiểu rác thải, nhất là rác thải nhựa. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thuế đối với sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường sống.

- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng cán bộ, triển khai tích cực các chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, xử lý các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; tập trung cơ cấu lại toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho lao động; phân luồng liên thông dạy văn hóa cho học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đẩy nhanh quy mô đào tạo và số lao động có chứng chỉ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; khẩn trương hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em cấp cơ sở và các giải pháp đã được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em kết luận tại cuộc họp của Ủy ban ngày 22 tháng 3 năm 2019.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, thống kê số lượng giáo viên, xác định lại định mức số học sinh/lớp, bố trí biên chế giáo viên phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của địa phương, vùng miền; xây dựng đề án, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, bảo đảm nơi nào có học sinh phải có giáo viên đứng lớp. Chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa mới theo đúng lộ trình Quốc hội đã thông qua; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để tái diễn tiêu cực. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, kỹ năng cho học sinh; ban hành quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học. Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường, sắp xếp lại các trường sư phạm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Các địa phương theo phân cấp quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường tại địa phương; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra phạm.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, bảo đảm mục tiêu tăng lượng khách du lịch đã đề ra. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể để phát huy giá trị đạo đức, văn hóa trong xã hội, trong đó chú ý về nếp sng văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử nơi công cộng, khi ra nước ngoài. Khẩn trương đề xuất cơ chế phát triển đồng bộ nền bóng đá Việt Nam, trong đó lưu ý cơ chế để các câu lạc bộ chuyên nghiệp được tạo điều kiện có sân vận động, tiệm cận mô hình ở các nước có nền bóng đá phát triển.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh theo chu kỳ. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh kinh doanh phân phối thuốc, kết nối các nhà thuốc, gắn với bán thuốc theo đơn bác sĩ. Tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, lập hồ sơ sức khỏe, phổ biến kiến thức y học trên Hệ tri thức Việt số hóa.

- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện, đẩy mạnh triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa. Phát huy vai trò Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Bộ Nội vụ thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy thực chất, hiệu quả; đổi mới cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, cơ chế lương theo vị trí chức danh, việc làm, đánh giá cán bộ. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các địa phương sắp xếp phù hợp biên chế sự nghiệp giáo dục và cán bộ y tế.

- Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động có giải pháp cụ thể bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đng thời theo dõi, cung cấp, cập nhật thông tin cho các tổ chức quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư của các công ty công nghệ hàng đầu. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; xây dựng chính quyền điện tử. Giải quyết dứt điểm tình trạng các doanh nghiệp viễn thông cố tình gây khó khăn trong việc thuê bao chuyển mạng giữ nguyên số; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng phương án cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán điện tử không qua tài khoản ngân hàng; tổ chức đấu giá cấp phép băng tần 2.6 GHz; hoàn thiện Đề án chuyển đổi số quốc gia; Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); tổ chức tốt Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019.

- Các bộ, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, bảo đảm phát triển báo chí đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các cơ quan quản lý báo chí tích cực chỉ đạo thông tin tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, niềm tự hào dân tộc, giá trị truyền thống, đạo lý, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, nâng cao dân trí, khơi gợi niềm tin, khuyến khích lao động; đấu tranh, phản bác những thông tin độc hại, ngăn chặn lan truyền thông tin mang tính bạo lực, lối sống lệch lạc, thiếu văn hóa; nghiên cứu, có biện pháp xử lý thông tin giả trên mạng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 8 năm 2019.

- Các bộ, cơ quan theo phân công tích cực chuẩn bị các đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 10 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, khẩn trương xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

2. Về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

3. Về Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyn Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

4. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

5. Về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng

Yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Về việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP02/NQ-CP của Chính phủ

- Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.

- Các bộ quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đẩy mạnh thực hiện cải cách một cách thực chất, toàn diện và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; chỉ giao một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa.

- VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng theo dõi, đánh giá, có ý kiến độc lập và báo cáo, kiến nghị kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP của Chính phủ.

b) Về tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết

- Các bộ, cơ quan khắc phục ngay việc chậm trễ, đặc biệt là do nguyên nhân chủ quan; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ trong phối hợp, xử lý các công việc có tính chất liên ngành. Khi được hỏi ý kiến phải trả lời đúng hạn, trúng vấn đề, rõ quan điểm, không trả lời chung chung. Tuyệt đối không đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Về những vướng mắc đối với sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khn tơng ban hành quy định về ngưỡng MRPL (giới hạn hiệu năng phân tích ti thiu) của các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

- Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa, hoàn thành trong quý II năm 2019.

d) Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bố trí nguồn lực, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thng quản lý văn bản, tích hợp giải pháp dịch vụ ký scủa Ban Cơ yếu Chính phủ, phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước); thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 03 tháng 4 năm 2019 đến ngày 03 năm 5 năm 2019; báo cáo đánh giá tình hình triển khai, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp.

- Bộ Nội vụ tập huấn, triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV02/2019/TT-BNV trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

- Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký s, không gửi văn bản giy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2019.

6. Về việc lựa chọn phương án hoàn thiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An

Chính phủ thống nhất:

- Giao UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện về việc đã đầu tư Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An và việc quyết định lựa chọn phương án hoàn thiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An theo hình thức cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng.

- Giao Chủ tịch UBND tỉnh Long An phê duyệt, chịu trách nhiệm về việc phê duyệt và thực hiện Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản là kết cấu hạ tầng y tế đối với công trình Bệnh viện Sản Nhi Long An. Tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án. Trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch (bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư và xác định giá khởi điểm); bảo đảm quyn lợi của nhân dân trong khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí hợp lý và thuận tiện nhất như mục tiêu của Dự án; bảo toàn vốn, tài sản, quyền sở hữu của nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên y tế tự nguyện chuyển từ khoa Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện mới.

- Giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Long An trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án. Chtrì, phối hp vi Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ xây dựng văn bản quy định pháp luật về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế.

- Giao các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hướng dẫn tỉnh Long An và xử lý những vn đvướng mắc phát sinh trong quá trình phê duyệt, thực hiện Đề án.

7. Về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, khắc phục những vướng mắc, bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật. Giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định này, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2019.

8. Về việc thuê đất có mặt nước ven biển của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan để cho thuê đất, đất có mặt nước ven biển đối với diện tích khu vực biển của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai, bảo đảm dự án khi thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

9. Về dự thảoo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2018. Giao bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định.

10. Về Thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc và dầu tái sinh

Chính phủ thống nhất: Than cốc, dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Luật thuế bảo vệ môi trường; số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với than cốc, dầu tái sinh (nếu có) kể từ thời điểm Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá toàn diện và kiến nghị cụ thể việc bổ sung các hàng hóa khi sử dụng, thải bỏ gây ô nhiễm môi trường vào đối tượng chịu thuế khi sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Bảo vệ môi trường, trong đó có việc xem xét, nghiên cứu đối với than cốc và dầu tái sinh.

11. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; công tác cải cách hành chính quý I năm 2019.

Giao các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Báo cáo: Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Tư pháp, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo, ban hành theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

12. Về dự án Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội dự án Luật này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát
triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,

TGĐ Cng TTĐT CP;
- Lư
u: Văn thư, TH (2b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2019
Ngày hiệu lực10/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/04/2019
        Ngày hiệu lực10/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

           • 10/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực