Văn bản khác 814/KH-UBND

Kế hoạch 814/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 814/KH-UBND 2018 triển khai công tác bồi thường Nhà nước An Giang 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/KH-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017; Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công văn số 4264/BTP-BTNN ngày 06/11/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của công chức về pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

2. Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

3. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật TNBTCNN phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật

1.1. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện).

1.2. Hình thức thực hiện: Tùy tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương việc tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN được triển khai bằng hình thức phù hợp như: Tổ chức tập huấn, phát hành tờ bướm, đăng trên Cổng thông tin điện tử ngành, địa phương, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt pháp luật, tư vấn pháp luật …

1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh

2.1. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

2.2. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBND cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

2.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

3. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

3.1. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

3.2. Hình thức thực hiện: Lồng ghép kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 với kiểm tra công tác tư pháp, công tác pháp chế năm 2019 tại một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.3. Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2019.

4. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề nghị ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017

4.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề nghị ban hành, liên tịch ban hành văn bản theo thẩm quyền cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.

4.2. Thời gian thực hiện: Quý III Năm 2019.

5. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định Luật TNBTCNN năm 2017

5.1. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5.2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra

6.1. Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

6.2. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

6.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

7.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

7.2. Cơ quan phối hợp thực hiện báo cáo: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

7.3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 lồng ghép vào kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành, kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn cấp huyện.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2019.

3. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Đã ký)
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 814/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu814/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 814/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 814/KH-UBND 2018 triển khai công tác bồi thường Nhà nước An Giang 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 814/KH-UBND 2018 triển khai công tác bồi thường Nhà nước An Giang 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu814/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 814/KH-UBND 2018 triển khai công tác bồi thường Nhà nước An Giang 2019

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 814/KH-UBND 2018 triển khai công tác bồi thường Nhà nước An Giang 2019

            • 20/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực