Văn bản khác 83/KH-UBND

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 83/KH-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”; Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

1.2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của Sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra trong Đề án, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

2.2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng phải bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai hoạt động cung ứng chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

2. Đề xuất giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

2.1. Đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại Lạng Sơn kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, Sở Tư pháp tiến hành tra cứu , xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành để cấp phiếu Lý lịch Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc Gia; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015.

2.2. Đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài, người không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú, Sở Tư pháp áp dụng giải pháp “Kiềng ba chân” do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề xuất. Theo đó, Sở Tư pháp dùng máy scan tốc độ cao để truyền thông tin, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp qua mạng tới Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an. Với kết quả tra cứu từ Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ kiểm tra, đối chiếu, rà soát, tra cứu tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm và có công văn trả lời kết quả tra cứu, xác minh cho Sở Tư pháp thông qua đường truyền mạng. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an (Cục C53 ).

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015.

3. Đề xuất trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Công an tỉnh; Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016.

5. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

5.1. Giới thiệu, tuyên truyền phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên trang điện tử của Sở Tư pháp. Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

5.2. Xây dựng thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

6. Sơ kết việc thực hiện đề án

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm Đề án, định kỳ báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp .

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Đề án được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. Đối với các nội dung triển khai trong năm 2015, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho Sở Tư pháp trong năm 2015 để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; Lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán kinh phí trình UBND tỉnh quyết định.

3. Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp tra cứu xác minh thông tin Lý lịch Tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin phục vụ cho việc cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án

3. Bưu điện tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung của kế hoạch, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp kịp thời thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc báo cáo Bộ Tư pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Hùng Khoa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu83/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 83/KH-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 83/KH-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu83/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýTô Hùng Khoa
        Ngày ban hành20/08/2015
        Ngày hiệu lực20/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 83/KH-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 83/KH-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Lạng Sơn

           • 20/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực