Văn bản khác 855/KH-BGDĐT

Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 của Chương trình phát triển giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 855/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008-2020 CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Căn cứ văn bản số 1586/TTg-QHQT ngày 04/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”(gọi tắt là Đề án ngoại ngữ), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ của Chương trình phát triển giáo dục trung học (CTGDTrH) để triển khai Đề án ngoại ngữ đối với giáo dục trung học ngay từ năm học 2011-2012.

I. MỤC TIÊU

Triển khai Đề án Ngoại ngữ đối với giáo dục trung học ngay từ năm học 2011-2012 cho các trường Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) đủ điều kiện thực hiện và mở rộng dần quy mô cho những năm tiếp theo để đến năm 2020, tất cả các trường THCS, THPT đều tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, trong đó tạo điều kiện cho học sinh học hai ngoại ngữ (học tự chọn ngoại ngữ 2).

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng chương trình tiếng Anh cấp THCS và cấp THPT để làm căn cứ biên soạn giáo trình, tài liệu, kế hoạch giảng dạy và xây dựng Tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học.

2. Xây dựng chương trình tiếng Anh là ngoại ngữ 2 cho những học sinh học ngoại ngữ không phải là tiếng Anh; Tài liệu dạy và học song ngữ cho trường THPT chuyên.

3. Triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh đối với giáo dục phổ thông để học sinh đạt các trình độ: tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2 theo Khung trình độ năng lực ngoại ngữ (KNLNN); tốt nghiệp THPT đạt trình độ bậc 3 theo KNLNN.

4. Xây dựng chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh trình độ Cao đẳng sư phạm và Đại học sư phạm.

5. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh trường THCS và THPT.

6. Cung cấp thiết bị dạy học cho phòng học bộ môn ngoại ngữ và phòng học thông thường đối với các trường THCS, THPT tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ.

7. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.

8. Tổ chức các đoàn tham quan, học tập ở nước ngoài về dạy học ngoại ngữ.

III. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

1. Xây dựng Chương trình tiếng Anh cho cấp THCS và THPT đảm bảo sự liên thông giữa các cấp học, tạo cơ sở để phân bổ lượng thời gian cho từng cấp học và Tài liệu dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) cho các trường THPT chuyên:

a) Chương trình tiếng Anh cấp THCS (lớp 6,7,8,9) được áp dụng từ lớp 6 với thời lượng 3 tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THCS là 420 tiết. Kết thúc cấp THCS, học sinh sẽ đạt trình độ bậc 2 theo KNLNN ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

b) Chương trình tiếng Anh cấp THPT (lớp 10,11,12) được áp dụng từ lớp 10 với thời lượng 3 tiết/tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THPT là 315 tiết. Kết thúc cấp THPT, học sinh sẽ đạt trình độ bậc 3 theo KNLNN ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

c) Tài liệu dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh (song ngữ) được áp dụng cho trường THPT chuyên từ lớp 10, trước mắt là môn Toán, Tin học.

2. Xây dựng Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh, giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học tiếng Anh và áp dụng từ năm học 2011-2012.

3. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh trường THCS và THPT và áp dụng để đánh giá giáo viên tiếng Anh từ năm học 2011-2012.

4. Các trường THCS, THPT tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ sẽ được cung cấp thiết bị dạy học phòng học bộ môn ngoại ngữ và phòng học thông thường đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ, trong đó chú trọng cung cấp cho các đơn vị thụ hưởng CTGDTrH gồm: 32 trường THCS, 41 trường THPT, 76 trường THPT chuyên và 06 trường thực hành sư phạm.

5. Tổ chức các Đoàn tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm về các nội dung: Công tác quản lý chỉ đạo; Chương trình, tài liệu; Khung trình độ năng lực ngoại ngữ; Phòng học bộ môn ngoại ngữ, môi trường dạy học ngoại ngữ; Tổ chức dạy học ngoại ngữ trong phòng học bộ môn; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngoại ngữ, đánh giá giáo viên; Đánh giá học sinh, hiệu quả đào tạo dạy học ngoại ngữ ở các nước dạy học ngoại ngữ có chất lượng cao, góp phần triển khai có hiệu quả Đề án ngoại ngữ.

6. Tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong nước và ngoài nước cho giáo viên dạy tiếng Anh (chú trọng đối với giáo viên tiếng Anh các đơn vị thụ hưởng CTGDTrH) và giáo viên dạy các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh (giai đoạn đầu, bồi dưỡng giáo viên dạy 02 môn Toán học và Tin học bằng tiếng Anh).

7. Năm học 2011-2012, triển khai thí điểm Chương trình, tài liệu tiếng Anh mới đối với các trường tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, trong đó có các trường thụ hưởng CTGDTrH; Quy mô các trường THCS, THPT tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ tăng dần hàng năm để đến năm 2020 triển khai đến toàn bộ các trường THCS, THPT trên toàn quốc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Điều kiện thực hiện

a) Chương trình tiếng Anh cấp THCS và cấp THPT phải bảo đảm đủ thời lượng theo thiết kế.

b) Có đủ số lượng giáo viên có trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh với trình độ năng lực tiếng Anh tương đương bậc 4 (B2, đối với THCS) và bậc 5 (C1, đối với THPT) trở lên của Khung Tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu.

c) Cán bộ quản lý và giáo viên phải được tham gia các khóa bồi dưỡng về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

d) Mỗi tỉnh/thành phố và mỗi quận/huyện phải có chuyên viên phụ trách dạy học tiếng Anh.

đ) Giáo viên phải được sinh hoạt chuyên môn theo trường/cụm trường và phải có giáo viên cốt cán bộ môn.

e) Các trường tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, trong đó có các trường thuộc đối tượng thụ hưởng của CTGDTrH sẽ lựa chọn học sinh để tham gia học tiếng Anh theo chương trình mới.

f) Có đủ thiết bị dạy học ngoại ngữ.

g) Có môi trường học tập để học sinh tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh (tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, thi hát bằng tiếng Anh …).

2. Các hoạt động cụ thể

a) Thành lập các đoàn nghiên cứu về tổ chức, quản lý, chỉ đạo dạy học tiếng Anh ở một số nước có kinh nghiệm.

Thời gian: bắt đầu từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2011.

b) Tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên dạy tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của học sinh. Khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn ngoại ngữ ở các trường THCS và THPT.

Thời gian: từ tháng 01/2011 đến tháng 9/2011 .

c) Xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 12 với tổng thời lượng 420 tiết cấp THCS và 315 tiết cấp THPT. Xây dựng tài liệu dạy và học song ngữ và chương trình giảng dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh cho trường THPT chuyên. Trước mắt tập trung xây dựng và hoàn thành thẩm định chương trình cho lớp 6 cấp THCS và lớp 10 cấp THPT sẽ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2011-2012.

Thời gian: từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011 .

d) Xây dựng tài liệu giảng dạy và tài liệu bồi dưỡng giáo viên cho lớp 6 và lớp 10.

Thời gian: từ tháng1/2011 đến tháng 8/2011.

đ) Xây dựng danh mục thiết bị phòng học bộ môn ngoại ngữphòng học thông thường (sử dụng dạy học ngoại ngữ) cho trường THCS, THPT.

Thời gian: từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2011.

e) Cung cấp thiết bị phòng học bộ môn ngoại ngữphòng học thông thường cho các trường THCS, THPT tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ; trong đó, chú trọng cung cấp cho 32 trường THCS, 41 trường THPT, 63 trường THPT chuyên và 06 trường thực hành sư phạm thuộc đối tượng thụ hưởng của CTGDTrH.

Thời gian: từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2011.

f) Đào tạo, bồi dưỡng trong nước cho giáo viên dạy tiếng Anh:

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh cho các trường tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, chú trọng giáo viên của các trường thuộc đối tượng thụ hưởng CTGDTrH.

Thời gian: từ tháng 4/2011 đến tháng 6/2012.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên môn Toán và Tin học để có thể dạy bằng tiếng Anh ở các trường THPT chuyên.

Thời gian: từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2012.

g) Đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước cho giáo viên dạy tiếng Anh:

- Đào tạo cho giáo viên dạy tiếng Anh và dạy môn khoa học bằng tiếng Anh.

Thời gian: từ tháng 3/2011 đến tháng 12/2011 .

- Tập huấn ngắn hạn cho một số cán bộ, giáo viên cốt cán tiếng Anh các trường ĐHSP và cán bộ quản lý Dự án các cấp.

Thời gian: từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2012.

h) Thực hiện dạy học tiếng Anh cho học sinh theo chương trình mới ở các trường tham gia Đề án ngoại ngữ, trong đó chú trọng các trường thụ hưởng CTGDTrH; dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh trường THPT chuyên.

Thời gian: từ tháng 9/2011

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục Trung học

- Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn cho các Sở GDĐT, các trường THCS, THPT và trường THPT chuyên chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học tiếng Anh theo chương trình mới.

- Rà soát, đánh giá thực trạng giáo viên, học sinh; nhu cầu và triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các cấp học để chuẩn bị triển khai chương trình, tài liệu mới từ năm học 2011-2012.

- Chủ trì tập huấn dạy học, kiểm tra, đánh giá có sử dụng thiết bị phòng học bộ môn ngoại ngữ.

- Tổ chức dạy học thí điểm chương trình và tài liệu tiếng Anh mới.

2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

Chủ trì xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu ở trường THCS, THPT, tài liệu dạy và học song ngữ cho trường THPT chuyên.

3. Vụ Giáo dục Đại học và trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình khung đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh trình độ Cao đẳng sư phạm và Đại học sư phạm.

- Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy tiếng Anh ở trường THCS, THPT.

4. Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và Đồ chơi trẻ em

- Chủ trì xây dựng danh mục thiết bị dạy học đối với phòng học bộ môn ngoại ngữphòng học thông thường (sử dụng dạy học ngoại ngữ) cho trường THCS, THPT thường và trường THPT chuyên.

- Rà soát thực trạng, nhu cầu về cơ sở vật chất dạy học ngoại ngữ, lập danh sách (có sắp xếp thứ tự đáp ứng yêu cầu) các trường THCS, THPT đủ điều kiện được cung cấp thiết bị dạy học ngoại ngữ.

5. Chương trình phát triển giáo dục trung học:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thuộc Bộ GDĐT xây dựng và tổ chức các hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ ở cấp THCS và THPT để triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ đối với cấp THCS và THPT ngay từ năm học 2011-2012 (các hoạt động cụ thể nêu trong Mục IV.2.).

- Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện tất cả các hoạt động cụ thể được nêu trong Mục IV. 2. Các họat động cụ thể.

6. Bộ phận thường trực Đề án dạy và học ngoại ngữ

Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, điều phối các hoạt động trên.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở GDĐT;
- Các trường CĐSP, ĐHSP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chỉ đạo Đề án 2020 (để phối hợp);
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 855/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu855/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2010
Ngày hiệu lực08/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 855/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu855/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành08/12/2010
        Ngày hiệu lực08/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 855/KH-BGDĐT tham gia thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ

            • 08/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực