Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần người rối nhiễu tâm trí 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020; Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và người dân về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Tổ chức khảo sát số người tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng Đề án thí điểm thành lập mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.

- Nâng cấp, mở rộng quy mô và đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội II.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát, mẫu phiếu, tập huấn, kiểm tra, tổng hợp số liệu và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm thành lập mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố theo hướng tổ chức lại nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần gửi Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội II xây dựng, hoàn thiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở; mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Theo Công văn số 793/BTXH-CTXH ngày 02/12/2014 của Cục Bảo trợ xã hội hướng dẫn thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 năm 2015).

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức khảo sát người tâm thần nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

a) Nội dung: Xây dựng Kế hoạch khảo sát người tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tổ chức khảo sát trên địa bàn Thành phố, kiểm tra, tổng hợp số liệu.

b) Đối tượng điều tra: Người tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố.

c) Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí xây dựng Kế hoạch khảo sát, in phiếu khảo sát, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, tổng hợp số liệu: ngân sách thành phố bố trí giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện.

- Kinh phí tổ chức khảo sát: UBND các quận, huyện, thị xã bố trí ngân sách hỗ trợ công tác khảo sát.

d) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã.

2. Xây dựng cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí

a) Nội dung: Xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.

Cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí là nơi cung cấp dịch vụ khám, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố, cơ sở có phòng chức năng để khám, trị liệu tâm lý và kết hợp điều trị y tế cho đối tượng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí gửi Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê quyệt trong năm 2015.

3. Truyền thông, nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

a) Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; tầm quan trọng của các hoạt động ngăn ngừa, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, hoạt động tâm lý trị liệu, can thiệp xã hội, phục hồi chức năng, điều trị y tế...

b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội II.

a) Nội dung: Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội II xây dựng, hoàn thiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở; mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

b) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ (Theo Công văn số 793/BTXH-CTXH ngày 02/12/2014 của Cục Bảo trợ xã hội hướng dẫn thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 năm 2015).

c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội II.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện trong năm 2015, các sở ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã lập dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hướng dẫn khảo sát, tổng hợp số liệu về người tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng, trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp thành phố;

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch và các chính sách của Nhà nước, của Thành phố đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

2. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn khảo sát người tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố;

- Sở Y tế chủ trì tổ chức Hội thảo chuyên ngành về phòng, trị liệu, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Xây dựng chương trình tư vấn trị liệu, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt;

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn trong việc bố trí nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách, triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán chi ngân sách năm 2015 của các sở, ban, ngành và địa phương.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Luật ngân sách.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên các báo Trung ương và Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

Vận động các tổ chức thành viên, Hội Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng

Các cơ quan báo, đài: Hà Nội mới, Kinh tế Đô Thị, Phụ nữ Thủ đô, Thông tấn xã Việt Nam (Phân xã Hà Nội); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, thực hiện tuyên truyền về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người khuyết tật, đặc biệt là Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác trợ giúp, chăm sóc phục hồi chức năng và phòng ngừa sự gia tăng số người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Bố trí kinh phí hỗ trợ công tác khảo sát, tổng hợp số liệu người tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền thường xuyên, liên tục về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động TB&XH.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng của thành phố Hà Nội năm 2015. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Đ/c CVP, PCVP Đ.Đ.Hồng, phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2015
Ngày hiệu lực08/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần người rối nhiễu tâm trí 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần người rối nhiễu tâm trí 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành08/04/2015
        Ngày hiệu lực08/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần người rối nhiễu tâm trí 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần người rối nhiễu tâm trí 2015

           • 08/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực