Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dụng kinh phí


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

Căn cNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cNghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Thực hiện Quyết định s 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2012 của Thtướng Chính phphê duyệt Đán trợ giúp xã hội và phục hi chức năng cho người tâm thn, người ri nhiu tâm trí giai đoạn 2011 -2020;

Bộ trưng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tt là Đề án),

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động của Đ án.

2. Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ không hoàn lại thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ hướng dẫn riêng cho các nguồn vốn này.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dtoán chi ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, cụ th:

a) Ngân sách Trung ương:

- Bảo đm kinh phí thực hin các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan Trung ương;

- Hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương nâng cấp, mở rộng, nâng công suất và mua sm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ các hoạt động chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần; xây dựng thí điểm mô hình cơ sphòng và trị liệu cho người rối nhiu tâm trí theo Đề án được cp có thẩm quyền phê duyệt.

- Htrợ có mục tiêu đối với các địa phương nhận bổ sung; cân đối từ ngân sách trung ương đthực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

b) Ngân sách địa phương chđộng b trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện các hoạt động của Đề án quy định tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) cho các hoạt động của Đề án.

3. Đóng góp của gia đình người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Đối tượng thu, nội dung thu và mức thu do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương quy định cụ th.

Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án

1. Chi hỗ trợ cơ sở vt chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ nguồn vốn sự nghiệp đm bảo xã hội thuộc ngân sách trung ương:

a) y theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng, của ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) phê duyệt Dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở bo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần (sau khi có ý kiến thống nhất bng văn bn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định chuẩn trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở bo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thn.

c) Bảo đảm kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đmua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ cho hoạt động chăm sóc, trị liệu, phục hồi chức năng cho người tâm thần đối với Dự án xây dựng mới cơ sở bảo trợ xã hội khu vực đã hoàn thành.

d) Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để nâng cấp, mở rộng, nâng công sut và mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Mức htrợ như sau:

+ Tối đa 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án nâng cấp, mở rộng, nâng công suất cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ 300 lên 500 đối tượng.

+ Tối đa 5.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn và đồ dùng ban đầu cơ sở bo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần xây dựng mới đã hoàn thành.

+ Tối đa 2.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sm trang thiết bị chuyên môn cơ sở bo trợ xã hội chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần.

2. Chi phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng:

2.1. Chi đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo và tập huấn cho gia đình đối tượng; về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

a) Nội dung và mc chi đào tạo, tập huấn thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, qun lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức và các văn bn sửa đi, bsung (nếu có).

b) Chi biên soạn tài liệu tập huấn. Mức chi 70.000 đồng/trang chuẩn.

c) Cơ sở đào tạo hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mlớp đào tạo, tập huấn từ nguồn kinh phí của Đán được chi hỗ trợ cho cộng tác viên, gia đình đối tượng trong những ngày đào tạo, tp huấn tập trung. Nội dung hỗ trợ gm:

- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tp (một lượt đi và về);

- Chi hỗ trợ tiền thuê ch ngh(trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho học viên mà phải đi thuê);

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền giải khát gia giờ.

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nưc và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC).

2.2. Chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đng, Trung cp chuyên nghiệp.

3. Chi hỗ trợ xây dựng thí đim cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí từ nguồn vốn sự nghiệp đảm bo xã hội thuộc ngân sách trung ương:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế ban hành chuẩn trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.

b) Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách cơ sở bo trxã hội trực thuộc Bộ và danh sách cơ sở bảo trợ xã hội địa phương xây dựng Đề án thí điểm cơ sphòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Slượng mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ xây dựng thí đim giai đoạn 2011- 2015 tối thiểu là 10 mô hình.

c) Btrí kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện xây dựng thí đim đối với cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí:

- Chi nghiên cứu ban hành tiêu chí, điều kiện của mô hình đim cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Htrợ sửa chữa, cải tạo và mua sm trang thiết bị chuyên môn đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí thuộc Bộ.

đ) Htrợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sửa cha, cải tạo và mua sm trang thiết bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động của mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Mức htrợ tối đa 3.000 triệu đồng/cơ sở.

đ) Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ nhân rộng mô hình tới các qun, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đông đối tượng đcung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho những người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện mô hình đim cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011 -2015.

4. Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người ri nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng:

a) Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí); xây dựng, sản xut, nhân bản và phát hành các loại sản phẩm truyền thông theo dự toán được cấp có thm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyn, chương trình, sản phẩm truyền thông do Thủ trưng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyn thông quyết định trên cơ sdự toán được cấp có thm quyền giao và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước và các văn bn hướng dn.

b) Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiu và phbiến pháp luật về chăm sóc và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng do cấp có thm quyền phê duyệt. Nội dung và mức chi theo Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hưng dẫn việc lp, quản lý và sdụng kinh phí bảo đảm cho công tác phbiến, giáo dục pháp luật.

c) Chi xây dựng và vận hành trang website. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lp thông tin điện t; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn qun lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

5. Chi xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp  Văn phòng Chính phhướng dẫn lp dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bn quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

6. Chi nghiên cu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKH&CN ngày 04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKH&CN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bdự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sdụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ và các văn bn sa đổi, bsung (nếu có).

7. Chi điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng theo quyết định của cấp có thm quyền quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thng kê.

8. Chi cho công tác kim tra giám sát, sơ kết, tng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

9. Chi hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực đphát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người ri nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn nước ngoài do ngân sách nhà nước bo đảm kinh phí; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội tho quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đi bsung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).

10. Ngân sách nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên của cơ sở bo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và một snội dung chi đặc thù sau:

a) Chi mua tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí; chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

b) Chi lập hồ sơ đối tượng 30.000 đồng/hồ sơ (bao gồm cảnh).

c) Chi quản lý đối tượng do tính cht đặc thù là 30.000 đồng/đối tượng/tháng.

d) Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tư vn trị liệu tâm lý, hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí khi đi lưu động tại cộng đồng (ngoài chế độ công tác phí hiện hành) 100.000 đồng/ngày.

đ) Chi phí mua sm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết cho đối tượng; chi phí khám, chữa bệnh thông thường trong thời gian đi tượng lưu trú tại cơ sở: Cơ sở lập dự toán phù hợp với tình hình thực tế hàng năm trình cấp có thm quyền phê duyệt.

e) Chi phí vận chuyển đối tượng trong trường hợp phải chuyn tuyến điều trị; chi hỗ trợ tiền tàu xe cho các đối tượng thuộc hộ nghèo đã hồi phục trở về cộng đồng sau khi điều trị. Mức chi theo giá cước phương tiện công cộng áp dụng tại địa phương hoặc chi phí thực tế (nếu đơn vị tự bố trí phương tiện vận chuyn) hoặc hợp đồng thuê xe (nếu th ngoài).

g) Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng tâm thần lang thang trong thời gian lưu trú tại cơ sở. Mức hỗ trợ tiền ăn áp dụng theo mức quy định của đa phương đi với đối tượng nuôi dưng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 4. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

1. Việc lp, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện Đ án theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bn hướng dn Luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tnh phê duyệt, trong đó quy định rõ các chỉ tiêu, các hoạt động của Đề án và trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án; tổng hp báo cáo kết quthực hiện hàng năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí căn cứ nhiệm vụ được giao, nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này và số đối tượng người tâm thn, người rối nhiễu tâm trí chăm sóc, điều trị tại cơ sở, lập dự toán cùng với dự toán chi thường xuyên hàng năm gửi cơ quan chquản tng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thm quyền quyết định.

4. Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và địa phương, căn cứ nguồn kinh phí thực hiện Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, dự kiến phân bngân sách cho các Bộ, ngành và địa phương (phần kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách trung ương), tng hợp gửi Bộ Tài chính để xem xét, tng hợp vào dự toán ngân sách, báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bn hướng dẫn thực hiện.

5. Việc quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phuơng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2006/TT-BTC ngày 18/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc qun lý vốn bsung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

6. Việc qun lý và sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu: Thông tư số 86/2011/TT-BTC hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 9 năm 2012 và được áp dụng từ năm ngân sách 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website BTC- Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc BTC, Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT: Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực03/09/2012
Ngày công báo03/08/2012
Số công báoTừ số 471 đến số 472
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dụng kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dụng kinh phí
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
    Người kýNguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh
    Ngày ban hành18/07/2012
    Ngày hiệu lực03/09/2012
    Ngày công báo03/08/2012
    Số công báoTừ số 471 đến số 472
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật9 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dụng kinh phí

       Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dụng kinh phí