Văn bản khác 89/KH-UBND

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Huế 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011-2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược và Chương trình phát triển thanh niên của tnh.

2. Cụ thể hóa nội dung các chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn TNCSHCM, Hội LHTN vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên trong tỉnh thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”; phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo và tiềm năng của tuổi trẻ góp sức xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, pháp luật, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, xung kích.

a) Nội dung:

- Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng, của đất nước và của địa phương; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Coi trọng giáo dục thanh niên trong hoạt động thực tin và các phong trào thi đua yêu nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, lấy việc “làm theo lời Bác” làm trọng tâm.

- Chủ động hơn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổ chức cho các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các nhà khoa học, các anh hùng, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu... tham gia đối thoại, tư vn, hỗ trợ thanh thiếu niên trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ cao đẹp.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục nhằm hình thành lớp thanh niên có đủ bản lĩnh và năng lực, có tri thức và kỹ năng vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa cho thanh niên.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức Đoàn. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử, tập san “Thanh niên” của Tỉnh Đoàn, chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Thừa Thiên Huế.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

- Phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyn hình tỉnh, Báo Tha Thiên Huế; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

2. Tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện; xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

a) Nội dung:

- Xây dựng cho thanh niên ý thức tự học, học tập suốt đời, phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống.

- Tham mưu cho lãnh đạo địa phương, đơn vị tạo mọi cơ hội cho thanh niên được hưởng thụ chính sách giáo dục, đặc biệt chú trọng nữ thanh niên, thanh niên dân tộc thiểu s, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật.

- Vận động thanh thiếu niên khắc phục tình trạng bỏ học, nhất là ở khu vực nông thôn, phấn đấu giữ vững phổ cập bậc trung học cơ sở tiến đến phổ cập bậc trung học phổ thông cho thanh niên. Động viên, khuyến khích và hỗ trợ cho thanh niên ngoài trường học tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vn, các kiến thức về khoa học kỹ thuật, dịch vụ... để vận dụng vào quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh... Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội ưu đãi cho thanh niên vay vốn để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ và tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng quê hương; các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại.

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng bảo đảm thiết thực, hiệu quả giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu của thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp: Đại học Huế, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho thanh niên

a) Nội dung:

- Tạo môi trường thuận lợi để mỗi thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, tay nghề; không ngừng sáng tạo, có tác phong công nghiệp trong lao động; có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng; vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trở thành những công dân hữu ích, thành viên tt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển đất nước. Quan tâm phát hiện, xây dựng và nhân điển hình thanh niên tiên tiến trong lao động sản xuất.

- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”; gặp gỡ, trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động. Xây dựng các chuyên mục hướng nghiệp, học nghề - lập nghiệp trên các báo, website của Tỉnh Đoàn. Củng cố, mrộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; xây dựng làng thanh niên, trang trại trẻ, hợp tác xã trong thanh niên, câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư, khuyến công, phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ” gn với giải quyết việc làm trong thanh niên nông thôn, dạy ngh cho quân nhân xuất ngũ. Biểu dương các gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Tăng cường huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách để đẩy mạnh công tác dạy nghề; thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề; tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay vốn tạo việc làm, lập nghiệp; khuyến khích thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kluật lao động cho thanh niên từng bưc hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên đào tạo và hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên thuộc các vùng nông thôn, diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, dân tộc thiểu số, khuyết tật, lao động nữ và vùng đô thị hóa.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ; Tỉnh Đoàn TNCSHCM; các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

a) Nội dung:

- Các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí... sáng tác và phổ biến những công trình, tác phẩm có giá trị nhân văn cao đgiáo dục định hướng thanh niên. Tăng cường công tác QLNN về văn hóa, thông tin và truyền thông; xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng internet, viễn thông, trò chơi trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tp trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phòng chng tội phạm và tệ nạn xã hội; triệt phá tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, buôn bán người, bạo lực học đường, xâm hại tình dục vị thành niên.... Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cniềm tin cho thanh niên.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá trong thanh niên.

- Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao trong nước, khu vực và thế giới.

- Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên.

- Tạo điều kiện để Tỉnh Đoàn và các tổ chức hội do Tỉnh Đoàn làm nòng ct động viên thanh niên xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

a) Nội dung:

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Tạo điều kiện để Tỉnh Đoàn, các tổ chức thanh niên do Tỉnh Đoàn làm nòng ct tham gia các hoạt động quốc tế, các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với các thanh niên kiều bào trong khuôn khổ “Trại hè Việt Nam”, các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xuất khẩu lao động và trao đổi chuyên gia trẻ; tăng cường phối hợp công tác thanh niên với các trường thuộc Đại học Huế; khuyến khích, động viên thanh niên, học sinh học thêm ngoại ngữ để nâng cao năng lực giao lưu quốc tế, làm tình nguyện viên trong các dịp festival Huế.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Ngoại vụ

- Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đại học Huế, Tnh Đoàn TNCSHCM, Hội LHTNVN tnh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tịnh; các sở, ban, ngành, đoàn thliên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên

a) Nội dung:

- Đầu tư ngân sách bảo đảm cho các hoạt động của thanh niên; khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Ưu tiên nguồn lực để đào tạo trí thức trẻ, từng bước hình thành ngun nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực mà tỉnh còn thiếu (khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công...). Có chính sách ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực trẻ ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nữ thanh niên.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quy hoạch đất để xây dựng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên, nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên; bố trí ngân sách của địa phương để thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển thanh niên.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên.

- Xây dựng chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê của tỉnh; lng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện và khuyến khích các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm của Đoàn thanh niên và các hội của thanh niên tham gia hướng nghiệp, chuyn giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, giải quyết việc làm cho thanh niên.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh, Tnh Đoàn TNCSHCM, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

a) Nội dung:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên các cấp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo và tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên hàng năm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

- Định kỳ hàng năm chính quyền các cấp có chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, dự báo tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; đồng thời tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp.

b) Cơ quan thực hiện:

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung công việc chủ yếu trong kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc trong phụ lục kèm theo cũng như những nhiệm vụ khác đã nêu trong kế hoạch bảo đảm chất lượng và tiến độ (ngoài các nội dung cụ thể trong phụ lục, tùy theo tình hình thực tế UBND tỉnh sẽ phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh niên theo yêu cầu và chỉ đạo của Thtướng Chính phủ).

2. UBND tỉnh phân công một đồng chí Phó Chủ tịch chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch này; hàng năm, UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình tốt, khen thưng, xử lý kịp thời các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan cụ thể hóa nhiệm vụ của kế hoạch này về thời gian, hình thức văn bản, cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đưa vào chương trình công tác hàng năm của tỉnh; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch.

5. Thtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, có điều gì vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của kế hoạch; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phn ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ CTNT-BNV;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP và CV: TC, GD, KH;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh)

STT

Cơ quan chủ trì

Nội dung công việc

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sng văn hóa, kiến thức pháp luật, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bo vệ Tổ quốc, quê hương.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở GD & ĐT, Sở VH, TT & DL, Đài PT-TH tỉnh, Báo TT-Huế, Đại học Huế, Công an tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; UBND cấp huyện.

Hàng năm

Xây dựng các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; xây dựng Làng thanh niên. Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khởi sự doanh nghiệp, trang trại trẻ, HTX nông nghiệp, Câu lạc bộ Khuyến công, Nông - Lâm - Ngư

Sở NN & PTNT; SKH & CN, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở LĐ-TB & XH; các cơ quan, đoàn thể liên quan; UBND cấp huyện.

2016-2020

Hoàn thiện và duy trì tốt hoạt động của hệ thống trang thông tin điện tử, tập san của Tỉnh Đoàn, chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thừa Thiên Huế.

Đài PT-TH tnh, Báo Thừa Thiên Huế, Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

2

Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng chương trình hỗ trợ thông tin, khai thác thông tin qua Internet cho thanh niên ở cơ sở

Tnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh, các UBND cấp huyện

Hàng năm

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về phát triển thanh niên và những vấn đề liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

Sở Tư pháp, Sở GD & ĐT; S VH, TT & DL Đài PT-TH tỉnh, Báo TT-Huế, Đại học Huế, Công an tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề án: “Lựa chọn những sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực đưa đi đào tạo tại nước ngoài”

Ban Tổ chức Tnh ủy, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn, Đại học Huế

Từ năm 2016 - 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách tín dụng cho thanh niên vay để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông

Ngân hàng CSXH, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

Đề án: “Xây dựng một số cơ sở giáo dục đào tạo đạt trình độ quốc tế và khuyến khích thành lập các cơ sở đào tạo nước ngoài trên địa bàn tỉnh”.

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn, Đại học Huế; Sở LĐTBXH

Từ năm 2016 - 2020

4

Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tnh bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Tnh Đoàn; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

5

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Huy động nhiều nguồn lực xã hội, đầu tư ngân sách để đẩy mạnh công tác dạy ngh; thực hiện chính sách đào tạo ngh, giải quyết việc làm.

Sở GD&ĐT; Sở VH, TT&DL, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Từ năm 2016 - 2020

Tăng cường đầu tư, đổi mới hoạt động thchất và phong trào thể dục thể thao đ thu hút thanh thiếu niên tích cực tham gia rèn luyện thể chất; lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng vận động viên là học sinh, sinh viên các trường trong tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 và 2020

Sở KH & ĐT, Sở Tài chính, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Từ năm 2016-2020

7

Sở Tư pháp

Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và tác động của Luật Thanh niên tại địa phương

Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh, Sở Nội vụ; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện

Năm 2017

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê của tỉnh, lng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong ch tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp tại địa phương

Cục Thống kê, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Tỉnh Đoàn; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện

Năm 2016 - 2020

9

Bộ chhuy Quân sự tỉnh

Xây dựng cơ chế, chính sách đối với thanh niên xuất ngũ, đặc biệt là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Tỉnh Đoàn

Hàng năm

Xây dựng và tổ chức thc hiện Đề án “Tuyn chọn những thanh niên xuất ngũ về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”.

Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Từ năm 2016 - 2020

10

Công an tnh

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công An và Trung ương Đoàn về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Tnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

11

Sở Ngoại vụ

Tổ chức các chương trình về nguồn cho thanh niên kiều bào; các hoạt động giao lưu gia thanh niên trong nước và thanh niên kiu bào và giữa thanh niên kiều bào với nhau nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phấn đấu thành đạt, giữ gìn bản sc dân tộc Việt, góp phn xây dựng cộng đồng vững mạnh và hướng về quê hương.

Sở VHTTDL, VPUBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

Xây dựng các cơ chế, chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài về công tác tại địa phương.

Sở GD&ĐT, Đại học Huế, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn

Năm 2016-2020

12

Sở Y tế

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; giáo dục sức khỏe sinh sản và kiến thức tiền hôn nhân cho thanh thiếu niên.

Sở GD & ĐT, Đài PT-TH tnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đại học Huế; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo cán bộ y tế theo chế độ cử tuyển cho thanh niên các vùng dân tộc thiểu số, thanh niên miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đại học Huế, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sở KH&ĐT, sở Tài chính, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn, Đại học Huế

Năm 2016 - 2017

14

Văn phòng UBND tnh

Phối hợp với các sở, ban ngành và cơ quan lên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tnh những vấn đề về công tác thanh niên và hoạt động của Đoàn thanh niên.

Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn, Hội LH TNVN tỉnh

Hàng năm

Phối hợp cùng với các sở, ban ngành liên quan, các địa phương chuẩn bị nội dung để Chủ tịch UBND tnh định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TNCSHCM và gp gỡ đối thoại với thanh niên, sinh viên.

Sở Nội vụ, Tnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở GD-ĐT, Đại học Huế; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

15

Sở Nội vụ

Xây dựng chương trình phát triển thanh niên, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tnh.

Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Năm 2016

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào to và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán b, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên giai đoạn 2016-2020

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Sở Tư pháp, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; Tỉnh Đoàn; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Từ năm 2016-2020

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình phi hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020.

Tnh Đoàn, Hội LHTNVN tnh; các cơ quan, đoàn thể liên quan; các UBND cấp huyện.

Từ năm 2016-2020

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh; các UBND cấp huyện.

Hàng năm

Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và Kế hoạch thực hiện Chiến lược hàng năm, sơ kết, tổng kết việc thc hiện của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh và các UBND cấp huyện

Hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu89/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Huế 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Huế 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu89/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Huế 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Huế 2016 2020

           • 09/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực