Văn bản khác 920/KH-BCĐ

Kế hoạch 920/KH-BCĐ về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2017 do Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 920/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo


BỘ QUỐC PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”, NĂM 2017

- Căn cứ Công văn số 1016/VPCP-NC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Đồng ý tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013 - 2016”, đến hết năm 2021 (sau đây viết gọn là Đề án);

- Căn cứ Kế hoạch số 919/KH/BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”;

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Cơ quan Thường trực Đề án) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát vi các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân nơi thực hiện Đề án.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

A

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1.

Xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thực hiện đề án năm 2017

Tháng 3/2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

2.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Đề án

Tháng 3/2017

Bộ Quốc phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

3.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016 và triển khai Thông báo của Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài Đề án đến năm 2021

Tháng 3/2017

nt

nt

4.

Phân cấp kinh phí cho các đơn vị, (khi nhận được thông báo của trên)

Tháng 4/2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Cơ quan Thường trực Đề án cấp Bộ Quốc phòng

5.

Tổ chức hội rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm và hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cấp Trung ương

Tháng 7/2017

Bộ Quốc phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

6.

Tổ chức mua sắm thiết bị và biên soạn, in tài liệu, mua sách pháp luật cấp cho các đơn vị

Sau khi có kinh phí
(dự kiến tháng 7/2017)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan

7.

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018

Tháng 12/2017

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan

B

HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

8.

Tchức các hình thức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng các hình thức, theo các nhóm đối tượng sau:

- Cán bộ, nhân dân 3 tuyến biên giới đất liền: Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia;

- Cán bộ và nhân dân tuyến biên giới bin, hải đảo và ngư dân đi biển dài ngày

Mỗi tháng ít nhất một lần

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hội đồng PBGDPL địa phương, Bộ đội Biên phòng, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo, Bộ Tư lệnh các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

9.

Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác PBGDPL ra các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo

Từ tháng 01/2017 đến hết năm 2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Cơ quan chức năng của các Bộ Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và Bộ Tư lệnh các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

10.

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới, hải đảo

Mỗi tháng ít nhất một lần Từ tháng 01/2017 đến hết năm 2017 (Trọng tâm tháng 09/11/2017)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và Bộ Tư lệnh các vùng Hải quân, Cảnh sát biển.

11

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới, hải đảo (nếu có)

Khi có án

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp

Bộ đội Biên phòng, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố; Viện Kiểm sát quân sự Biên phòng, Hải Quân, Cảnh sát biển và các Quân khu 1,2,3,4,5,7,9

12

Nhân rộng các nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo để PBGDPL cho các đi tượng tham gia

Từ tháng 01/2017 đến hết năm 2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo (trực tiếp là các Sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội)

13.

Tiếp tục kiện toàn và nhân rộng nội dung, hình thức hoạt động của các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng để PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Từ tháng 01/2017 đến hết năm 2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

14.

PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã vùng biên giới, hải đảo

Thông qua các hoạt động công tác hàng ngày

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ đội Biên phòng, cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và các vùng hải quân, Cảnh Sát biển

15.

Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển đóng quân vùng biên giới, hải đảo củng cố tủ sách pháp luật:

Từ tháng 01 đến Tháng 6/2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Các Sở Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

 

- Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm và hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp địa phương

Tháng 7/2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển và các quân khu 1,2,3,4,5,7,9; các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển đóng quân vùng biên giới, hải đảo

 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL, bao gồm:

Trang bị cụm loa truyền thanh cho các thôn, xã biên giới, hải đảo và các Đồn Biên phòng, phục vụ triển khai PBGDPL;

Phát hành băng, đĩa hình; có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật, phát hành sách, tờ rơi, tờ gấp pháp luật

Triển khai xong trước tháng 9/2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tư pháp

16.

Tổ chức kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án năm 2017

Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017

BCĐ Đề án Các tỉnh, thành phố

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Sử dụng ba nguồn kinh phí gồm: Kinh phí trên cấp (có chỉ tiêu phân bổ riêng); kinh phí địa phương (hàng năm các đơn vị lập dự toán đề nghị) và nguồn xã hội hóa (các đơn vị tự liên hệ).

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; phối hợp với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Quốc phòng (qua Văn phòng Bộ Quốc phòng). Hàng năm căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đối với cấp tỉnh, thành phố là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố) triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này.

3. Các cơ quan, đơn vị quân đội được phân công thực hiện các nội dung trong kế hoạch này chủ động phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

4. Cục Tài chính/BQuốc phòng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đồng thời hưng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (để báo cáo);
- Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng BQP (để báo cáo)
;
- Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao, Bộ TN&MT;
- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị;
- UBND 44 tỉnh thành, phố biên giới;
- Các Quân khu 1,2,3,4,5,7,9;
- BTL Bộ đội Biên phòng, QC H
i quân, Cảnh sát biển;
- BĐBP 44 tỉnh thành biên giới;
- 04 Hải đoàn Biên phòng;
- Vụ pháp chế/ Văn phòng BQP ;
- Cục Tài chính/B
Quốc phòng;
- Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị;
- Lưu: VT, BTLBĐBP; C124.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

CHÍNH ỦY BĐBP
Trung tướng Phạm Huy Tập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 920/KH-BCĐ

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 920/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày hiệu lực 23/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 920/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 920/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 920/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 920/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021", Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến
Người ký ***, Phạm Huy Tập
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày hiệu lực 23/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 920/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 920/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo

  • 23/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực