Văn bản khác 95/KH-UBND

Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại doanh nghiệp nhà nước theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 chống lãng phí tài nguyên vốn tài sản lao động Doanh nghiệp NN Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 95/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTG NGÀY 29/7/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, VỐN, TÀI SẢN VÀ LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước;

- Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp nhà nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp nhà nước: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời những bộ phận, đơn vị đang sử dụng lãng phí, không tiết kiệm;

Rà soát, kiểm tra các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định pháp luật; sử dụng đất sai qui hoạch, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm trái quy định, đề xuất UBND tỉnh cương quyết thu hồi, có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác nguyên liệu cát, vật liệu xây dựng... đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp gây lãng phí hoặc không đảm bảo đúng các yêu cầu về môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước:

- Rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất còn dôi dư, sử dụng không đúng mục đích theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước 30/9/2013.

- Rà soát các quyết định đầu tư, góp vốn mở rộng kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp; không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước; kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các dự án kém hiệu quả, không cần thiết, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện công khai quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước như: Công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, tiền lương, thưởng; công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, báo cáo kết quả giám sát về UBND tỉnh trước 30/9/2013

- Nghiên cứu các giải pháp và lộ trình để khẩn trương thoái vốn đã đầu tư vào các ngành nghề không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp (nếu có).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến công khai qui hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước 30/10/2013

c) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị; đơn giá tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

Hướng dẫn doanh nghiệp chưa xây dựng quy chế, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực này khẩn trương xây dựng để thực hiện.

3. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp nhà nước:

a) Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Nội vụ và các đơn vị liên quan chỉ đạo:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, tiêu chuẩn về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp. Hướng dẫn doanh nghiệp chưa ban hành qui chế, tiêu chuẩn trong lĩnh vực này, khẩn trương xây dựng để thực hiện.

- Rà soát, bổ sung định mức lao động, xác định vị trí, chức danh công việc trong doanh nghiệp làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả. Hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có định mức lao động, chưa xác định các vị trí, chức danh công việc khẩn trương xây dựng để thực hiện.

Các công việc nêu trên yêu cầu hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 30/10/2013.

b) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước:

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu cán bộ quản lý, chủ chốt trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo gọn nhẹ, có hiệu lực, hiệu quả và đúng số lượng theo quy định. Đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quy định của Nhà nước về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ, chỉ tuyển dụng thêm lao động, bổ nhiệm cán bộ khi thực sự có nhu cầu.

- Rà soát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, cán bộ quản lý hoặc cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và các yêu cầu khác được quy định tại Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với những cán bộ, lao động có hành vi không tiết kiệm, gây lãng phí; kiên quyết xử lý các trường hợp trả lương, thưởng không đúng đối tượng, không gắn với năng suất lao động và kết quả sản xuất kinh doanh.

4. Công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013: Giao trách nhiệm Sở Thông tin Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tin báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị.

5. Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 29/7/2013, Kế hoạch này và hướng dẫn của các sở, ngành khẩn trương xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động phải nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mức độ khen thưởng và trách nhiệm rõ ràng đối với từng cá nhân trong từng lĩnh vực.

Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở quản lý chuyên ngành, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10 của tháng cuối quý.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các doanh nghiệp, định kỳ hàng quí báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài TRT, HTV, Báo TTH;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP và CV;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu95/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 chống lãng phí tài nguyên vốn tài sản lao động Doanh nghiệp NN Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 chống lãng phí tài nguyên vốn tài sản lao động Doanh nghiệp NN Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu95/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành09/09/2013
        Ngày hiệu lực09/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 chống lãng phí tài nguyên vốn tài sản lao động Doanh nghiệp NN Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 95/KH-UBND 2013 chống lãng phí tài nguyên vốn tài sản lao động Doanh nghiệp NN Thừa Thiên Huế

         • 09/09/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/09/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực