Văn bản khác 962/KH-UBND

Kế hoạch 962/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 962/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp...; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo đảm được bồi thường khi cơ quan nhà nước gây thiệt hại.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1.1. Cấp tỉnh:

Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức được phân công làm công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện; Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

1.2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã:

- Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương đtổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Cử Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự Hội nghị tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật do Bộ Tư pháp tổ chức

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện đại chúng.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh, Đài PT-TH các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường của nhà nước

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

3.2. Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

3.3. Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4. Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực bồi thường nhà nước

4.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

4.2. Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện.

2. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch này.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang, tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vtrách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bi thường Nhà nước và giải quyết bồi thường Nhà nước.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn trong triển khai thực hiện và báo cáo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PC
T UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; Công an tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Liêm

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 962/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu962/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 962/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 962/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 962/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu962/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành12/02/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 962/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 962/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Lâm Đồng

           • 12/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực