Văn bản khác 962/KH-UBND

Kế hoạch 962/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thc hiện Nghị quyết s35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trvà phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết s 35/NQ-CP); Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghquyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, toàn thành phố có trên 31.000 doanh nghiệp hot đng, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngun lực mạnh; khu vực tư nhân đóng góp khoảng 51 - 53% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

2. Khuyến khích doanh nghiệp luôn có hoạt động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân phải là đng lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế thành ph.

3. Doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp lut, thực hiện liêm chính trong kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP.

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

2. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

3. Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần tạo môi trường đu tư, kinh doanh thuận lợi, n định tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Bo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.

1. Nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đảm bảo duy trì thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp xuống dưới 03 ngày làm việc; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển.

- Chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Hi Phòng Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phvà đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phân công các Sở ngành xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Đề xuất tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tchức đối thoại công khai định kỳ hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp thành phố, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn thành ph; thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tiếp nhận phản ánh và hướng dn, giải đáp cho doanh nghiệp.

- Thành lập và công khai đường dây nóng về đầu tư nước ngoài; mở thêm chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến về đầu tư nước ngoài trên trang WEB vđu tư nước ngoài ca thành ph đ tiếp nhận phản ánh và hướng dn, gii đáp cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục cập nhật và công khai hóa các thông tin kinh tế xã hội, quy hoạch kế hoạch, cơ chế chính sách, thủ tục đu tư, đt đai, xây dựng, môi trường chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp, thuế .... nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng thuận lợi các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư như: nhà đầu tư có thể khai hồ sơ trực tuyến, mã số dự án được cấp tự động trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài...

1.2. Sở Nội vụ:

- Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23/5/2015 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2016 - 2020.

1.3. Sở Y tế:

Đảm bảo duy trì giải quyết thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh xuống dưới 05 ngày làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

1.4. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết s19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Kế hoạch s763/KH-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phvề triển khai thực hiện Nghị quyết s19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điu kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

- Mở một chuyên mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tc khi cần yêu cu sửa đổi bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đi với mỗi bộ hsơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bsung và lý do của việc yêu cu sửa đổi, bổ sung.

- Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và htrợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hsơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

1.5. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành ph, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội định kỳ hàng quý gửi Sở Kế hoạch và Đu tư (trước ngày 05 của tháng cuối quý).

- Tuyên truyền Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân thành phố tới các doanh nghiệp thành viên.

2. Nhiệm vụ tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xut thực hiện chương trình phát triển khởi nghiệp thành phố Hải Phòng khi Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn thực hiện được ban hành và có hiệu lực.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ:

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khai nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm và 5 năm của thành phố Hải Phòng theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Yêu cầu các trường đại học trên địa bàn thành phố chú trọng đưa nội dung khi nghiệp vào chương trình đào tạo.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phtiếp cận đất đai và sử dụng có hiệu quả đt đai nông nghiệp.

2.5. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chương trình phát triển khởi nghiệp thành phố Hải Phòng khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dn thực hin được ban hành và có hiệu lực.

3. Nhiệm vụ bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành ph, trong đó tăng cường các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

- Triển khai các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp theo chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phHải Phòng với sự hỗ trợ của Tình nguyện viên cao cấp của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

- Đào tạo tập huấn thực hiện cam kết, điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư và kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chp đu tư quc tế cho các đi tượng là cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong hai năm 2016-2017.

- Mở thêm chuyên mục kết ni đầu tư trên trang WEB v đu tư nước ngoài của thành phố để tạo ra diễn đàn chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước với các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 04 doanh nghiệp nhà nước chưa hoàn thành trong năm 2015; chủ trì, phi hợp với Sở Tài chính thực hiện thoái vn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển đổi sở hữu mà Nhà nước không cn nắm giữ theo lộ trình của Chính phủ phê duyệt.

3.2. Cục Thuế thành phố:

- Rà soát các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị ca doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuế để giải quyết thỏa đáng, rút ngắn thời gian trả lời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Thực hiện đúng quy định ca Luật Doanh nghiệp, đối với hộ kinh doanh lớn đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác chống thất thu ngân sách, rà soát, phát hiện và xử lý đối với các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận về thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

3.3. Sở Công Thương:

- Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM...) và các hiệp định kinh tế - thương mại, đặc biệt là các hiệp định - thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt là về AEC, TPP, RCEP...

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương được phê duyệt.

- Phối hợp các ngành, các cấp triển khai quyết liệt Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, bo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng.

3.4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đt.

- Rà soát các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động môi trường bắt buộc đi với các dự án đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm. Yêu cầu các doanh nghip trước khi đi vào hoạt động phải xây dựng hệ thống công trình xử lý chất thải.

3.5. Sở Khoa học và Công nghệ:

Đề xuất các biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả ngun vn t các Qu Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hi Phòng, Quỹ Sáng tạo khoa học và công nghệ và các chương trình hỗ trợ khác của Nhà nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.6. Bảo hiểm xã hội thành phố:

- Rà soát việc nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn thành ph, đề xut các biện pháp xử lý phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

- Thực hiện rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him tht nghiệp cho người lao động; có giải pháp phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, góp phn đảm bảo an sinh xã hội trên đa bàn thành ph.

3.7. Sở Xây dựng:

Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đu tư.

3.8. Sở Tư pháp:

- Bảo đảm thực hiện đúng tiến độ về thời gian và chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kết hợp chặt chẽ với việc rà soát thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kthuật có tay nghề cao trên địa bàn thành phố chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ, cao.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực đi với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thành phố.

3.10. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành phố:

- Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng gn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng. Chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v lãi sut, tỷ giá. Tiếp tục ưu tiên vn cho nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghip htrợ, ng dụng công nghệ cao... Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thành ph như: Chương trình cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định s 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, Chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, Cho vay đi tượng chính sách, Chương trình cho vay bình n giá ...

- Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

3.11. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố:

Tạo điều kiện để doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục phòng cháy chữa cháy cũng như doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

3.12. Cục Hải quan Hải Phòng:

Phối hợp các ngành, các cấp triển khai quyết liệt Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng.

3.13. Sở Tài chính:

Tiếp tục phối hợp với SKế hoạch và Đầu tư thực hiện cổ phần hóa 04 doanh nghiệp nhà nước chưa hoàn thành trong năm 2015; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển đổi shữu mà Nhà nước không cần nắm giữ theo lộ trình của Chính phủ phê duyệt.

3.14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Thực hiện nghiêm túc quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

4. Nhiệm vụ bảo vệ quyền và li ích hợp pháp của doanh nghiệp.

4.1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Công khai trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực về quản lý thuế.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kim tra đột xut khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Thanh tra thành phố là đầu mối phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra, kiểm tra ca các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; theo dõi tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan thanh tra để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Căn cứ Kế hoạch thanh tra của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra thành phố nghiên cu, trao đi, thỏa thuận, thống nhất với các cơ quan, đơn vị thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

4.2. Công an thành phố:

Xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật vmôi trường... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

4.3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố hoạt động đúng quy định, phản ánh đúng tình hình; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Thống kê, tổng hợp các tin, bài báo chí phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt đng của doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân thành phsâu rộng trong các ngành, các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Chủ trì, đề xuất tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Sở, ngành, đơn vị, địa phương việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh.

- Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, n định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

3. Các S, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này theo định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng cuối quý) và báo cáo năm trước ngày 05 tháng 12, gửi S Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Bí thư TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- VCCI H
i Phòng, LMHTX&DN TP, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành ph;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- CPVP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 962/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu962/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 962/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu962/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 962/KH-UBND thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hải Phòng 2016 2020

           • 28/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực