Văn bản khác 98/KH-UBND

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2015 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 98/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Cải cách thể chế

a) Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, theo đúng trình tự, đúng pháp luật; Quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các thể chế được ban hành.

b) Tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng công tác rà soát, rà soát thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đặc biệt chú trọng tới việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

b) Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp xã; mở rộng lĩnh vực và số lượng các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Đi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo trong quy định về chức năng, nhiệm vụ.

c) Rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức, đảm bảo tiết kiệm biên chế, nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ công chức, viên chức.

b) Triển khai có hiệu quả chế độ đãi ngộ, đẩy mạnh thu hút những người có trình độ cao về công tác tại tỉnh;

c) Thực hiện nghiêm túc quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức. Thực hiện tốt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

d) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; cải tiến nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, gắn với vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ, theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

5. Cải cách tài chính công

a) Tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời rà soát đánh giá lại chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

b) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đđảm bảo đủ nguồn, đáp ứng nhu cầu chi của tỉnh;

c) Đy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh.

6. Hiện đại hóa hành chính nhà nước

a) Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành, phần mềm văn phòng điện tử eOfice, phần mềm một cửa điện tử..., tại các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian giao dịch, lưu chuyển văn bản, tài liệu.

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Phấn đấu hết năm 2016, hầu hết các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2; 20% cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

b) Mở rộng, nâng cao chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan nhà nước, ưu tiên đầu tư đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiều giao dịch hành chính.

7. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

a) Đy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng, đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

b) Tổ chức đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, nhằm đánh giá thực chất, khách quan, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

c) Đa dạng hóa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, kết hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể. Đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.

(Nội dung chi tiết các nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm của kế hoạch theo biểu đính kèm Kế hoạch này)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán ngân sách năm 2016 là: 932.000.000 đồng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SNội vụ có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định;

b) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ scải cách hành chính của các sở, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Hằng quý, 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

2. STài chính có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nội dung, định mức chi, phương thức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí về công tác cải cách hành chính năm 2016.

b) Chủ trì, tổ chức thực hiện cải cách hành chính lĩnh vực tài chính công với các nhiệm vụ quy định tại phụ lục đính kèm.

3. Các s, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả những nhiệm vụ cải cách hành chính đã được giao tại kế hoạch;

b) Định kỳ hằng quý, 6 tháng, cuối năm báo cáo y ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện (qua Sở Nội vụ).

4. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

a) Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phản hồi ý kiến của tổ chức, công dân, đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b) Phi hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2016 ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường vụ Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Trung tâm Tin học, công báo;
- Lưu VT, VP5,VP7.

MT02/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Tên cơ quan

Dự toán năm 2015

Ghi chú

 

1

Sở Nội vụ

287

 

2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

20

 

3

Thanh Tra tỉnh

10

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

 

5

Ban Quản lý các khu công nghiệp

10

 

6

SY tế

15

 

7

Sở Giao thông vận tải

20

 

8

Sở Kế hoạchĐầu tư

25

 

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

 

10

Đài Phát thanh và Truyền hình

10

 

11

Sở Xây dựng

10

 

12

Sở Tài chính

150

 

13

Sở Công thương

25

 

14

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

10

 

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

20

 

16

Sở Tư pháp

300

 

 

Tổng cộng

932

 

(Ghi chú: UBND cấp huyện cân đối, bố trí kinh phí chi cho nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, các văn bản khác có liên quan và theo phân cấp ngân sách nhà nước)

 

BIỂU KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. Cải cách biên chế

1. Xây dựng, ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2016

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành

Quý I, năm 2016

 

1.2. Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

 

2. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành

Quý I, năm 2016

 

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

Sở Tư pháp

 

Thường xuyên

 

2.3. Báo cáo kết quả định kỳ rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Sở Tư pháp

 

Hằng quý

 

2.4. Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành được đăng công báo

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

 

3. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành

3.1. Dự tho các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

 

Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh

 

3.2. Các báo cáo kết quả thẩm định dự thảo VBQPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành và kết quả kiểm tra VBQPPL do HĐND và UBND cấp huyện ban hành, các văn bản góp ý khi có đnghị

Sở Tư pháp

 

Thường xuyên

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

1. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

1.1. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; HĐND cấp huyện

Quý I, năm 2016

 

1.2. Duy trì việc nhập dữ liệu, công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tạo đường kết nối giữa cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

 

Thường xuyên

 

1.3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Tư pháp

Quý I, năm 2016

 

1.4. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai các thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành,UBND cấp huyện UBND cấp xã

Thường xuyên

 

1.5. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Sở Tư pháp

 

Định kỳ hằng quý

 

2. Xây dựng cơ chế phối hợp trong rà soát, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, công bố thủ tục hành chính để giải quyết tốt hơn thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân

Quyết định ban hành quy chế phối hợp hoặc văn bản hướng dẫn liên ngành

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ

Quý III, năm 2016

 

3. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3.1. Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Thường xuyên

 

3.2.

a. Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

b. Quyết định của UBND cấp huyện quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ

Khi có thay đổi về thủ tục hành chính

 

3.3. Quyết định của cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa, quy định về thủ tục, hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Quý I, năm 2016

 

3.4. Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo đúng quy định của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tài chính

Năm 2016

 

4. Đa dạng hóa các kênh thông tin về giải quyết thủ tục hành chính

4.1. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện đăng tải kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên trang website của đơn vị

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Thường xuyên

 

4.2. Thực hiện chuyển, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Khi tổ chức, công dân có nhu cu

 

4.3. Kế hoạch thí điểm áp dụng mô hình tổng đài hành chính công để giải đáp thắc mắc của tổ chức, công dân trong thực hiện thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

 

Năm 2016

 

5. Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của tổ chức, công dân giám sát hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị

5.1. Phiếu điều tra, lấy ý kiến của tổ chức, công dân đối với hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý III, IV năm 2016

 

5.2. Niêm yết công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, các biểu mẫu, phí, lệ phí, lịch trực; Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, hòm thư góp ý theo quy định trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp

Thường xuyên

 

5.3. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và kết quả

Sở Nội vụ

 

Quý II, III năm 2016

 

6. Duy trì tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định (Trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật ) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân

6.1. Thực hiện nghiêm túc quy định làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân

Các sở: Kế hoạchĐầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông Vận tải; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Thường xuyên

 

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định

Sở Nội vụ

Định kỳ hàng quý

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ chế tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

1.1. Quyết định của HĐND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương

Các s, ban, ngành, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Khi có thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành

 

1.2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Khi có văn bản quy định, hướng dẫn mới của TW

 

1.3. Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2 Bộ Nội vụ phê duyệt

Sở Nội vụ

 

Quý II, III năm 2016

 

2. Kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

2.1.

a. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của một số sở, ngành và UBND cấp huyện

b. Thông báo, kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Quý II-llI năm 2016

 

2.2.

a. Thông báo của Sở Nội vụ về kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 08 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã.

b. Kết luận của Sở Nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện UBND cấp xã

Quý II, năm 2016

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Quý IV, năm 2016

 

1.2. Quyết định của UBND tỉnh giao biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động cho các cơ quan, đơn vị năm 2016

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Quý I, năm 2016

 

1.3. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Sở Nội vụ

Quý II, năm 2016

 

1.4. Xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Sở Nội vụ

QIII, IV, năm 2016

 

2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức nhà nước ở tỉnh

2.1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Quý IV, năm 2016

 

2.2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2016

Các sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Sở Nội vụ

Quý IV, năm 2016

 

V. Cải cách tài chính công

1. Thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính Nhà nước; Cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

 

Quý II, năm 2016

 

1.2. Thông báo thẩm định dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Tài chính

 

QI-IV, năm 2016

 

1.3. Các biên bản xét duyệt quyết toán, các thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Tài chính

 

Quý II, quý III năm 2016

 

1.4. Các báo cáo kiểm tra việc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ và tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán khối tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Tài chính

 

Quý I- quý III, năm 2016

 

2. Triển khai thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính, cơ chế cấp phát ngân sách phù hợp với tình hình mới

2.1. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Sở Tài chính

 

Quý I, năm 2016

 

2.2. Thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 đối với khối huyện

Sở Tài chính

UBND huyện, thị xã, thành phố

Quý II, năm 2016

 

2.3. Thông báo kết quả thẩm định giá mua sắm, sửa chữa Tài sản cố định theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị

Sở Tài chính

 

Năm 2016

 

2.4. Thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB các công trình dự án hoàn thành

Sở Tài chính

 

Năm 2016

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

I. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh

1.1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý I năm 2016

 

1.2. Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND cp huyện

Quý I năm 2016

 

1.3. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quý I năm 2016

 

1.4. Đăng tải các văn bản chỉ đạo liên quan đến cải cách hành chính còn hiệu lực lên trang Website của Sở Nội Vụ

SNội vụ

 

Thường xuyên

 

1.5. Ứng dụng chữ ký số, chứng thư số vào hoạt động giao dịch của các cơ quan hành chính

S, ban, ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

2. Mở rộng, nâng cao chất lượng việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh

2.1. Báo cáo việc duy trì cải tiến, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 36 cơ quan, đơn vị

Các sở KHCN, Nội vụ, tài chính, KHĐT, GD-ĐT, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, LĐ, TB&XH, Công thương, NN và PTNT, Xây dựng, VH, TT&DL, GTVT, Y tế, TTTT, VP UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các KCN

- UBND các huyện: Ninh Bình, Tam Điệp, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn, Kim Sơn, Nho Quan, Hoa Lư;

- Chi cục: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quản lý thị trường, Bảo vệ môi trường, Văn thư lưu trữ, Thủy sản, Thú y, Đê điều và Phòng chống lụt bão, Quản lý chất lượng NLTS, Ban thi đua khen thưởng, Ban Tôn giáo

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2015

 

2.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 9 cơ quan hành chính của tỉnh

Ban an toàn giao thông tỉnh, Chi cục kiểm định chất lượng các công trình xây dựng, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục dân số KHHGĐ, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Chi cục thủy lợi, Chi cục bảo vệ thực vật, Chi cục kiểm lâm, Chi cục phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2015

 

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

1.1.

a. Chuyên mục cải cách hành chính được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

b. Các tin, bài về cải cách hành chính được phát trong công trình thời sự

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

 

1.2. Các tin, bài được đăng tải trên Báo Ninh Bình

Báo Ninh Bình

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

 

1.3. Chuyên mục cải cách thủ tục hành chính được phát sóng trên Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài Phát thanh các xã, phường, thị trấn

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

 

1.4. Tin, bài, ảnh về cải cách hành chính được đăng trên trang Website của các cơ quan, đơn vị

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Thường xuyên

 

2. Tổ chức đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính

2.1. Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã năm 2016

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp

Quý III/2016

 

2.2. Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã năm 2016

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Quý IV năm 2016

 

2.3. Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2016

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp

Quý IV năm 2016

 

2.4. Quyết định của UBND tỉnh công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành UBND cấp huyện năm 2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý IV năm 2016 - Quý I năm 2017

 

2.5. Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính UBND cấp xã

UBND cấp huyện

 

Quý IV năm 2016 - Quý I năm 2017

 

2.6. Quyết định của UBND cấp huyện công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính UBND cấp xã năm 2016

UBND cấp huyện

UBND cấp

Quý IV năm 2016

 

2.7. Báo cáo của UBND tỉnh tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2015

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Tháng 2/2016

 

3. Xây dựng các Kế hoạch, Đề án về cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý IV/2016

 

4. Tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh

4.1. Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 được tổ chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý I năm 2016

 

4.2. Hội nghị tổng kết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 được tổ chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý IV năm 2016

 

4.3. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Quý I, 06 tháng, Quý III, cả năm

 

5. Nghiên cứu học tập kinh nghiệm cải cách hành chính của một số địa phương

Báo cáo kết quả nghiên cứu học tập kinh nghiệm cải cách hành chính

Sở Nội vụ

 

Quý III, năm 2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 98/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 98/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 98/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 98/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2016

           • 28/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực