Văn bản khác 6370/KL-BNV

Kết luận 6370/KL-BNV năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành năm 2016 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 6370/KL-BNV 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ Lạng Sơn


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6370/KL-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC NỘI VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH NĂM 2016

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật, Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 4371/QĐ-BNV ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công văn số 607/BNV-PC ngày 09/02/2017 của Bộ Nội vụ gửi Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn yêu cầu gửi văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do địa phương ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 về lĩnh vực nội vụ để kiểm tra theo thẩm quyền.

Trên cơ sở Báo cáo số 38/BC-SNV ngày 17/02/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 25/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 28/02/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, BNội vụ đã tiến hành kiểm tra 27 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do tỉnh Lạng Sơn cung cấp. Sau khi kiểm tra các văn bản QPPL của tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ kết luận như sau:

I. KT QUẢ KIM TRA

1. Kết quả đạt được

Qua số lượng văn bản QPPL được ban hành cho thấy

a) Công tác xây dựng văn bản QPPL; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được HĐND và UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Qua đó, chất lượng văn bản QPPL của tỉnh được nâng lên.

b) Các văn bản QPPL do các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Lạng Sơn ban hành về lĩnh vực nội vụ cơ bản có căn cứ pháp lý, phù hợp với trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo về thể thức, thẩm quyền, nội dung, điều chỉnh nhng vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

c) HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 68/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế kiểm tra và x lý văn bản quy phạm pháp luật.

2. Một số tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra bước đu phát hiện còn có văn bản QPPL chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

a) Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác ci cách hành chính đối với các S, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định nêu trên sử dụng văn bản hành chính làm căn cứ ban hành là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn...”.

b) Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Tại Điều 2 Quyết định nêu trên quy định ngày có hiệu lực của văn bản chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015; Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Đồng thời nội dung “Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ” tại điều này là chưa phù hợp với Khon 2 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “Tên văn bản, phần, chương, mục, tiêu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị thay thế, bãi bỏ phải được liệt kê cụ thể...”.

II. KIẾN NGHỊ

Đđảm bảo tính hp hiến, hp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, Bộ Nội vụ kiến nghị HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện thường xuyên công tác rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật của các Cơ quan trong tỉnh nói chung, Sở Nội vụ nói riêng, xử lý theo thẩm quyền đối với nhng văn bản do cơ quan, cấp mình soạn thảo và ban hành; chú trọng phát huy, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đặc biệt là Sở Tư pháp, trong công tác kiểm tra và thường xun thực hiện công tác rà soát, nghiên cứu, đxuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm về lĩnh vực nội vụ cho phù hợp với văn bản QPPL của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương.

2. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL cho đội ngũ công chức làm công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; củng cố, phát huy vai trò tham mưu của đội ngũ này tại các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Trên đây là kết luận của Bộ Nội vụ đối với các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành có liên quan đến lĩnh vực nội vụ. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền những vấn đề đã nêu trong Kết luận và thông báo kết quả xử lý văn bản cho Bộ Nội vụ (qua Vụ Pháp chế) theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trư
ng Nguyễn Duy Thăng (đ báo cáo);
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND;
- HĐND, UBND tỉnh Lạng S
ơn;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp t
nh Lạng Sơn;
- L
ưu: VT, PC

TL. B TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phạm Đức Toàn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6370/KL-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6370/KL-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6370/KL-BNV

Lược đồ Kết luận 6370/KL-BNV 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 6370/KL-BNV 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6370/KL-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người ký***
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kết luận 6370/KL-BNV 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kết luận 6370/KL-BNV 2017 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ Lạng Sơn

           • 06/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực