Nghị định 217-CP

Nghị định 217-CP năm 1974 về điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 217-CP điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CÔNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 217-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1974 

  

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 01-11-1973;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 1974,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

Điều 2.- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, các ngành, các địa phương thi hành bản điều lệ này.

Điều 3.- Các ông Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 

Lê Thanh Nghị

 

 ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH
(Ban hành kèm theo nghị định số 217-CP ngày 25-9-1974 của Hội đồng Chính phủ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh phải đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật để tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, chống lãng phí tham ô, bảo vệ an toàn sản xuất và an toàn lao động, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật.

Các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh có trách nhiệm bảo đảm tính thống nhất, tính đúng đắn và tính chính xác về đo lường trong xí nghiệp.

Điều 2.- Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm về tình trạng đo lường của xí nghiệp, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, thể lệ về đo lường của Nhà nước và của cấp trên.

Điều 3.- Các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, thể lệ về đo lường của Nhà nước trong các xí nghiệp.

Các cơ quan quản lý cấp trên của xí nghiệp (Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố, Liên hiệp xí nghiệp, Cục, Sở, Ty v.v...) có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận tiện cho việc chấp hành điều lệ này và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 4.- Đơn vị đo lường dùng trong mọi hoạt động kinh tế, kỹ thuật của xí nghiệp phải theo đúng các quy định trong Nghị định số 86-CP ngày 26-12-1964 của Hội đồng Chính phủ về đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt-nam dân chủ cộng hoà và các văn bản khác của Nhà nước bổ sung cho Nghị định đó.

Điều 5.- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, giám đốc và những người phụ trách các bộ phận của xí nghiệp có trách nhiệm bảo đảm việc trang bị các thiết bị dụng cụ đo (kể cả tămpông, calip...) cần thiết và phải kịp thời bổ sung, thay thế, đổi mới và kiểm định, hiệu chỉnh, sửa chữa các thiết bị, dụng cụ đo.

Điều 6.- Các phương pháp đo dùng trong xí nghiệp đều phải tuân theo đúng các quy định ghi trong các quy trình, thể lệ của Nhà nước, của ngành hoặc của xí nghiệp ban hành.

Điều 7.- Trong công tác thiết kế hoặc nghiên cứu sản phẩm mới của xí nghiệp, khi quy định các thông số, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm, phải đồng thời quy định các phương pháp đo và thiết bị, dụng cụ đo, để xác định các thông số, chỉ tiêu đó.

Điều 8.- Cán bộ, công nhân, nhân viên của xí nghiệp phải thực hiện đúng đắn các phép đo theo các phương pháp đã được quy định thống nhất và phải bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng tốt các thiết bị dụng cụ đo được giao để thực hiện các phép đo đó.

Điều 9.- Xí nghiệp có trách nhiệm tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật và nghiệp vụ đo lường cho cán bộ, công nhân, nhân viên để đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các phép đo và sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ đo.

Điều 10.- Khi lập kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về sản xuất và tiến bộ kỹ thuật, xí nghiệp phải lập kế hoạch về đo lường, phải xem đó là một bộ phận hợp thành không thể thiếu được của kế hoạch sản xuất và tiến bộ kỹ thuật.

Chương 3:

QUẢN LÝ CHUẨN VÀ THIẾT BỊ CHUẨN, THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐO TRONG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 11.- Các chuẩn và thiết bị chuẩn, các thiết bị dụng cụ đo của xí nghiệp phải được kiểm định theo các quy định của Nhà nước.

Điều 12.- Chuẩn và thiết bị chuẩn của xí nghiệp phải được một cơ quan quản lý đo lường Nhà nước công nhận. Việc bảo quản, sử dụng và bảo dưỡng chuẩn và thiết bị chuẩn của xí nghiệp phải theo sự hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ quan quản lý đo lường Nhà nước; chuẩn và thiết bị chuẩn đặt ở phòng, ban, phân xưởng nào thì nơi đó có trách nhiệm bảo quản và bảo dưỡng.

Điều 13.- Căn cứ vào danh mục thiết bị, dụng cụ đo phải qua kiểm định, xí nghiệp phải đăng ký việc kiểm định các thiết bị, dụng cụ đo do Nhà nước kiểm định tại cơ quan quản lý đo lường Nhà nước ở địa phương sở tại (hoặc tại một tổ chức quản lý đo lường khác được ủy quyền). Đối với các thiết bị, dụng cụ đo mà cơ quan quản lý đo lường Nhà nước ở địa phương không kiểm định được thì xí nghiệp phải đăng ký kiểm định ở Cục đo lường Nhà nước trung ương.

Điều 14.- Trong việc kiểm định các thiết bị, dụng cụ đo, xí nghiệp phải dùng chuẩn và thiết bị chuẩn đã được cơ quan quản lý đo lường Nhà nước công nhận và phải theo đúng các quy trình đã được ban hành.

Điều 15.- Các thiết bị dụng cụ đo mới chế tạo hoặc mới sửa chữa, hiệu chỉnh, nhất thiết phải được một tổ chức có thẩm quyền (theo quy định ở điều 13 và 14) kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi kiểm định, các thiết bị dụng cụ đo đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được đóng dấu kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Đối với các thiết bị dụng cụ đo không đạt các yêu cầu kỹ thuật và không thể sửa chữa được thì cần phải thanh lý.

Điều 16.- Mẫu dấu kiểm định và mẫu giấy chứng nhận kiểm định của xí nghiệp do giám đốc xí nghiệp quy định theo sự hướng dẫn của Cục đo lường Nhà nước trung ương.

Điều 17.- Các thiết bị, dụng cụ đo của xí nghiệp phải được bảo quản và bảo dưỡng tốt theo các thể lệ của Nhà nước, của Bộ hoặc của xí nghiệp.

 Điều 18.- Nếu được ủy quyền của cơ quan quản lý đo lường Nhà nước và sự thoả thuận của cơ quan quản lý cấp trên của xí nghiệp thì xí nghiệp có quyền nhận việc kiểm định cho các xí nghiệp khác và có quyền thu phí kiểm định theo các quy định của Nhà nước.

Chương 4:

TỔ CHỨC CHUYÊN TRÁCH VỀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 19.- Nhiệm vụ quản lý đo lường trong xí nghiệp là nhiệm vụ của giám đốc và của cán bộ lãnh đạo các bộ phận của xí nghiệp. Để giúp giám đốc xí nghiệp thực hiện và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi xí nghiệp phải có một tổ chức quản lý đo lường.

Điều 20.- Tổ chức quản lý đo lường của xí nghiệp có các chức năng nhiệm vụ sau đây:

1. Tổng hợp tình hình quản lý đo lường trong xí nghiệp; đề xuất với giám đốc xí nghiệp các biện pháp tăng cường công tác quản lý đo lường.

2. Theo dõi việc giữ chuẩn và thiết bị chuẩn của xí nghiệp, tự mình giữ một số chuẩn và thiết bị chuẩn.

3. Cùng với các bộ phận khác đảm bảo tính thống nhất, đúng đắn và chính xác của đo lường từ khâu chuẩn bị sản xuất cho đến khâu xuất xưởng sản phẩm.

4. Lập sơ đồ kiểm định các thiết bị dụng cụ đo không thuộc diện kiểm định Nhà nước; tổ chức việc kiểm định định kỳ và bất thường các thiết bị dụng cụ đo này. Tổ chức xây dựng các quy trình kiểm định tạm thời khi các quy trình đó chưa được ban hành chính thức.

5. Đăng ký việc kiểm định chuẩn và thiết bị chuẩn, thiết bị dụng cụ đo phải qua kiểm định Nhà nước ở cơ quan quản lý đo lường Nhà nước hoặc tổ chức quản lý đo lường được ủy quyền.

6. Tổng hợp các kế hoạch trang bị, bổ sung, thay thế, đổi mới, và các kế hoạch kiểm định, hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị, dụng cụ đo của xí nghiệp; giúp giám đốc xí nghiệp tổ chức thực hiện và tự mình thực hiện một phần những kế hoạch đó.

7. Đề nghị giám đốc xí nghiệp ban hành quy định về các phương pháp đo thống nhất trong xí nghiệp và tổ chức áp dụng các phương pháp đo tiên tiến.

8. Kiến nghị với giám đốc xí nghiệp ra lệnh đình chỉ sử dụng hoặc thu hồi các thiết bị dụng cụ đo không hợp pháp.

9. Cùng với tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hoá và các bộ phận khác của xí nghiệp tìm những nguyên nhân sai sót về chất lượng sản phẩm.

10. Tùy khả năng, tiến hành những phương pháp đo mà các bộ phận khác của xí nghiệp không có điều kiện tiến hành.

11. Làm trọng tài trong các vụ tranh chấp do đo lường gây ra trong xí nghiệp.

12. Giúp giám đốc xí nghiệp phân phối thiết bị dụng cụ đo mới mua về, mới chế tạo ra cho các bộ phận trong xí nghiệp.

Điều 21.- Tổ chức biên chế của tổ chức quản lý đo lường của xí nghiệp do giám đốc xí nghiệp quy định.

Trong việc bổ nhiệm, đề bạt hoặc thuyên chuyển, biệt phái qua một cơ quan khác các cán bộ phụ trách tổ chức quản lý đo lường ở xí nghiệp, giám đốc xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương phải bàn bạc với Cục đo lường Nhà nước trung ương; giám đốc xí nghiệp công nghiệp quốc doanh địa phương phải bàn bạc với cơ quan quản lý đo lường Nhà nước ở địa phương.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22.- Điều lệ này phải được thi hành trong tất cả các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương.

Các ông thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và địa phương, các ông thủ trưởng các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp có trách nhiệm thi hành điều lệ này.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu217-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/1974
Ngày hiệu lực25/09/1974
Ngày công báo30/09/1974
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 217-CP điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 217-CP điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu217-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành25/09/1974
        Ngày hiệu lực25/09/1974
        Ngày công báo30/09/1974
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 217-CP điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 217-CP điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

           • 25/09/1974

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/1974

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/1974

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực