Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh đã được thay thế bởi Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với báo cáo của Hội đồng nhân dân về hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008.

2. Nhất trí đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2008 đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan. 

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 đạt được một số kết quả trên nhiều mặt. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều tăng so với cùng kỳ, hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục phát triển;

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng ISO góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe và chăm lo các gia đình chính sách, có công, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện; có nhiều nỗ lực trong công tác bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo. Phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội… và “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” bước đầu đạt được kết quả nhất định; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình trọng điểm, chỉnh trang và nâng cấp chợ, quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 vẫn còn chậm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu kiện, kiến nghị của công dân tuy có tập trung nhưng số đơn dân nguyện còn tồn đọng khá nhiều; phạm pháp hình sự và phát sinh mới người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng phức tạp. Công tác cải cách hành chính có đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở còn chậm, gây phiền hà cho dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận:

Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các Ban Hội đồng nhân dân quận có kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khảo sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng về thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận một cách có hiệu quả.

2. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý của Ủy ban nhân dân quận:

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo điều hành theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008; Chương trình số 73/CTr-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 về chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận, Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2008 về kế hoạch thực hiện “Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, trong đó cần tập trung:

- Ngoài các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 10 xác định, Ủy ban nhân dân quận sớm bổ sung vào kế hoạch chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm những nội dung đã trình và được Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp 11 lần này.

- Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng phường để bổ sung, nhiệm vụ, biện pháp kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2008 theo kế hoạch đã đề ra.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo gắn nhiệm vụ chuyên môn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn; củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường.

2.1. Về kinh tế:

Tiếp tục phấn đấu đạt mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 7% và mức tăng doanh thu thương mại, dịch vụ 18% trở lên so thực hiện năm 2007. Cần tập trung các biện pháp sau đây:

- Hoàn thành thực hiện liên thông giữa Ủy ban nhân dân quận với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước quận trong việc đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế. Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, biện pháp để thực hiện chuyển đổi ngành nghề kinh doanh (trong điều kiện có thể) và chuyển đổi phương tiện kinh doanh cho các trường hợp hành nghề xe ba, bốn bánh tự chế (xe ba gác máy, xe ba gác đạp)

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết xóa các tụ điểm họp chợ lấn chiếm lòng lề đường, tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp tái lấn chiếm tại các khu vực chợ tự phát, chợ tạm đã giải tỏa.

- Tăng cường công tác hậu kiểm; xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong đăng ký và hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

- Hoàn thành đồ án quy hoạch cụm kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 theo đề cương được Hội đồng nhân dân quận thông qua.

2.2. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và bồi thườn,g giải phóng mặt bằng:

Đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành thiết kế dự toán kỹ thuật đối với các dự án trọng điểm và các dự án trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008, phấn đấu 80 - 95% dự án trong danh mục được khởi công và hoàn thành thủ tục. Cần tập trung:

- Thực hiện khởi công: xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường 2, 22, 25, hồ bơi Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Cửu Long và hoàn thành, bàn giao dự án Trường Tiểu học Bình Quới Tây; chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải hoàn thành việc điều chỉnh giá gói thầu, phê duyệt tổng dự toán, kết quả trúng thầu và khởi công dự án cống hộp 125 Đinh Tiên Hoàng.

- Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án: Chung cư Trường Sa; thoát nước Phan Văn Hân, Trường Cán bộ thành phố, cầu Thủ Thiêm, cống hộp 125 Đinh Tiên Hoàng;

- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố: Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, cầu đường Bình Triệu 2, dự án chống sạt lở đoạn 1.3… Hoàn thành việc bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư tại khu Bạch Đàn phường 27.

- Triển khai thực hiện dứt điểm việc đền bù của 2 dự án trong khu dân cư Bình Hòa theo Nghị định số 22/CP. Hoàn chỉnh phương án, triển khai bồi thường, giải tỏa theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đối với các dự án còn lại.

- Hoàn chỉnh danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn quận và công khai cụ thể nhằm kêu gọi đầu tư.

- Rà soát tính hiệu quả và khả thi toàn bộ các dự án công trình kéo dài nhưng chưa thực hiện, chưa khởi công, đề nghị cắt giảm, chống lãng phí. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao và phối hợp chặt chẽ với các sở - ngành thành phố kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án chống sạt lở trên địa bàn quận.

2.3. Về quản lý đô thị:

- Đôn đốc Thành phố sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chung và hoàn tất việc điều chỉnh và lập mới quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận.

- Có kế hoạch và biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp được giải quyết bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ; đảm bảo (đến cuối tháng 8 năm 2008) hoàn thành cơ bản việc giải quyết hồ sơ tồn đọng từ năm 2007 trở về trước và phấn đấu hết quý III năm 2008 trở đi giải quyết hồ sơ đúng hạn theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện kiểm kê quỹ đất công đã được Nhà nước giao quản lý sử dụng theo Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án bảo vệ môi trường (giai đoạn 2006 - 2010) năm 2008. Hoàn thành kế hoạch thực hiện chỉnh trang nhà ven kênh rạch, nhà lụp xụp và chung cư hư hỏng trên địa bàn quận.

- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn quận.

2.4. Về văn hóa - xã hội: 

Song song với phát triển kinh tế và hạ tầng kỹ thuật phải gắn với nâng cao đời sống xã hội, cần tập trung:

- Thực hiện tốt kế hoạch ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, đảm bảo nhận đủ số học sinh đến tuổi vào học các cấp năm học 2008 - 2009, phấn đấu học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành tiểu học vào lớp 6 các hệ, 95% học sinh hoàn thành trung học cơ sở vào lớp 10 các hệ; duy trì kết quả hoàn thành phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và bậc trung học. 

- Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 13 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị.

- Thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý ổ dịch, không để phát sinh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận; kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch cúm gia súc - gia cầm. Thực hiện 100% trẻ trong độ tuổi uống Vitamin A đợt 2 năm 2008.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho các diện theo quy định. Hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, tập trung trợ giúp hộ cận nghèo có thu nhập 8 đến 10 triệu đồng/người/năm, hoàn thành kết quả khảo sát hộ thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm theo chỉ đạo của thành phố. Tiếp tục hỗ trợ 24 hộ hiện đang có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng ra khỏi chương trình. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn xóa đói giảm nghèo.

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa. Kiểm tra công nhận các mô hình văn hóa năm 2008 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tránh hình thức.

- Tổng kết 03 năm thực hiện công tác quản lý giáo dục người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả việc thí điểm “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”.

2.5. Về công tác nội chính:

- Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội; tập trung các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông; xử lý và khống chế các tụ điểm ma túy mới phát sinh trên địa bàn. Phấn đấu kéo giảm 10 - 12% số vụ phạm pháp hình sự.

- Triển khai thực hành diễn tập DT’08 đạt kết quả cao và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp (quận và phường).

- Tăng cường công tác tiếp công dân của Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Trưởng các phòng, ban; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có hiệu quả, đúng luật định, không để tồn đọng dẫn đến phức tạp.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ và hoàn thành kế hoạch chuyển hóa 16 khu dân cư dễ cháy trên địa bàn.

2.6. Công tác cải cách hành chính:

- Công khai và thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO; nâng cấp đường truyền mạng nội bộ và các phần mềm tác nghiệp của Ủy ban nhân dân quận. Tổ chức sơ kết việc thí điểm kết nối mạng liên thông giữa quận với 05 phường thí điểm và triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” theo tinh thần Nghị định số 93/CP của Chính phủ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

- Sắp xếp biên chế và cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo bộ máy chính quyền quận, phường hoạt động đồng bộ có hiệu quả.

- Hoàn chỉnh quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận và các quy chế, quy trình công vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận. Tăng cường kiểm tra việc thi hành công vụ đối với các cơ quan và cấp cơ sở thuộc quận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch chỉ đạo tổ chức điều hành, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban, đơn vị liên quan để đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên Mặt trận tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, làm tốt vai trò giám sát và phối hợp, hỗ trợ với các cơ quan nhà nước động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

-  Hội đồng nhân dân quận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 của quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX, thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 11 ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Thị Lang
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 quận Bình Thạnh