Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (giai đoạn 2014-2018 ) do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 2393/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (GIAI ĐOẠN 2014 -2018)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-TP ngày 08 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Mu số 1).

2. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Mu số 2).

3. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Mu số 3).

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh; đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận
y;
- Chủ tịch và các Phó CT, UBND quận;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận
;
- Các UBND phường;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà


Mẫu số 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Đính kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /01/2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 25/NQ-Khóa VI ngày 24/10/1992

Về việc lập lại trật tự trong xây dựng và giao thông trên địa bàn quận

Hết hiệu lực thời gian

(Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2014 của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

01/01/1994

2

Nghị quyết

Số 29/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và hoạt động y tế ở cơ sở

01/01/1994

3

Nghị quyết

Số 30/NQ-Khóa VI ngày 05/5/1993

Về việc tiếp tục lập lại trật tự giao thông trên địa bàn quận

01/01/1994

4

Nghị quyết

Số 38/NQ-Khóa VI ngày 22/01/1994

Về việc kim điểm hoạt động năm 1993 và nhiệm vụ, kinh phí hoạt động năm 1994 của HĐND quận Bình Thạnh

01/01/1995

5

Nghị quyết

Số 07/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về nội dung và kinh phí hoạt động HĐND quận Bình Thạnh

01/01/1998

6

Nghị quyết

Số 09/NQ-Khóa VII ngày 22/02/1997

Về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội

01/01/1998

7

Nghị quyết

Số 12/NQ-Khóa VII ngày 09/8/1997

Về cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường trên địa bàn quận

01/01/1998

8

Nghị quyết

Số 06/2001/NQ-KVIII ngày 23/3/2001

Về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

01/01/2002

9

Chỉ thị

Số 15/2013/CT-UBND-M ngày 16/4/2013

Chthị về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

01/01/2014

10

Chỉ thị

S04/2009/CT-UBND ngày 15/6/2009

Về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh

Hết hiệu lực thời gian

(Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

010/01/2010

11

Nghị quyết

Số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2008

Hết hiệu lực thời gian

(Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

01/01/2009

12

Nghị quyết

Số 03/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc phê duyệt quyết toán năm 2007

01/01/2008

13

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Hết hiệu lực thời gian

(Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

01/01/2010

14

Chỉ thị

Số 06/2007/CT-UBND ngày 22/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Thnh.

Do căn cứ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND ngày 19/3/2007 của UBND Thành phố hết hiệu lực ngày 07/5/2008.

Ngày 28/01/2015

(Quyết định số 421/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

15

Chỉ thị

Số 03/2010/CT-UBND ngày 21/04/2010

Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Do căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của UBND Thành phố về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực ngày 03/11/2011

16

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 26/02/2009

Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Do căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hết hiệu lực ngày 01/7/2013

17

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Về việc ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan

Do căn cứ Quyết định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan hết hiệu lực ngày 17/12/2014

18

Chỉ thị

Số 03/2009/CT-UBND ngày 18/5/2009

Về việc việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn quận

Do căn cứ Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 06/5/2009 của UBND thành phố HCM về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm ở người trên địa bàn hết hiệu lực ngày 23/4/2015

Ngày 09/10/2015

(Quyết định số 12603/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

19

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về việc ban hành Quy trình về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Bình Thạnh

Do Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực ngày 25/5/2015

Ngày 14/4/2016

(Quyết định số 2184/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

20

Quyết định

Số 2813/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009

Về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND quận Bình Thạnh thành Văn phòng UBND quận Bình Thạnh

Do Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định việc tổ chức chính quyền ở địa phương gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bãi bỏ việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở cấp huyện, xã. Ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã ban hành Quyết định số 7049/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân quận thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thnh.

Ngày 14/10/2016

(Quyết định số 8896/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

21

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận thành phố Hồ Chí Minh

22

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh

23

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Về việc ban hành Quy chế về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; nội dung Quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/10/2016

(Quyết định số 8896/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

24

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh

Do căn cứ ban hành Quyết định số 04/2011/QĐ- UBND đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không còn phù hợp với Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/10/2016

(Quyết định số 8896/QĐ-UBND của UBND quận công bố VBQPPL hết hiệu lực)

25

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012

Về việc ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận

Do căn cứ ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND đã hết hiệu lực; nội dung văn bản không còn phù hợp với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

26

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục và Thể thao quận Bình Thạnh

Do không còn phù hợp quy định pháp luật vì Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa thông tin và du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực ngày 01/4/2010 quy định Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Thể dục và Thể thao thuộc quận.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì quyết định này không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL

Ngày 25/7/2017

(Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND)

27

Quyết định

Số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh

Do không còn phù hợp quy định pháp luật vì Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/07/2015 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực ngày 07/9/2015.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì quyết định này không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL

Ngày 25/7/2017

(Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND)

28

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh Tra quận Bình Thạnh.

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; Thay thế bởi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng, ban quận.

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Ngày 29/5/2017

(Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND)

29

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Bình Thnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định việc tổ chc chính quyền ở địa phương gm Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bãi bỏ việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở các cấp huyện, xã.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì quyết định này không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL

Ngày 25/7/2017

(Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND)

30

Nghị quyết

Số 15/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020

Do nội dung phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 được ban hành không phù hợp các quy định hiện hành.

Ngày 15/12/2017

(Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND)

31

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; Thay thế bởi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng của quận;

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc y ban nhân dân quận - huyện.

Ngày 06/02/2018

(Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018)

32

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; Thay thế bởi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng của quận;

Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận-huyện

Ngày 23/3/2018

(Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018)

33

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Do căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực; Thay thế bởi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng của quận;

Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện

Ngày 02/4/2018

(Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/3/2018)

Tổng số: 33 văn bản

 

Mẫu số 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Đính kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /01/2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú3

Văn bản của Ủy ban nhân dân:

1.

Quyết định

S 5842/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về giải thể Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan.

Ngày 15/8/2008

 

2.

Quyết định

Số 5843/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển Bộ phận Thi đua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ sung chức năng nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ Nhà nước cho Phòng Nội Vụ.

Ngày 15/8/2008

 

3.

Quyết định

Số 5844/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

4.

Quyết định

S 5845/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

5.

Quyết định

Số 5846/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

6.

Quyết định

Số 5847/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

7.

Quyết định

Số 5848/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

8.

Quyết định

Số 5849/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

9.

Quyết định

Số 5850/2008/QĐ-UBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

10.

Quyết định

Số 5851/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

11.

Quyết định

Số 5853/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

12.

Quyết định

Số 5854/2008/QĐ-UBND ngày 08/8/2008

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh.

Ngày 15/8/2008

 

13.

Quyết định

Số 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh

Ngày 01/01/2010

 

14.

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh

Ngày 01/01/2010

 

15.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL không còn phù hợp.

Ngày 18/6/2010

 

16.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 11/06/2010

Về việc công bố văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành.

Ngày 18/6/2010

 

17.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND 24/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh

Ngày 01/4/2011

 

18.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND 25/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận

Ngày 02/4/2011

 

19.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND 20/7/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận

Ngày 28/7/2011

 

20.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

Ngày 19/10/2011

 

21.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

Ngày 24/7/2012

 

22.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

Ngày 13/7/2017

 

23.

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25/7/2017

 

24.

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/5/2017

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Bình Thạnh

Ngày 29/5/2017

 

25.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

Ngày 06/9/2017

 

26.

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND 29/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

Ngày 06/02/2018

 

27.

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Thạnh

Ngày 23/3/2018

 

28.

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh

Ngày 02/4/2018

 

29.

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND 13/7/2018

Về ban hành Quy chế làm việc của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh

Ngày 23/7/2018

 

30.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh)

Ngày 07/9/2018

 

Văn bản của Hội đồng nhân dân:

1.

Nghị quyết

Số 24/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về phê duyệt tờ trình Đề án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020

Ngày 28/12/2007

 

2.

Nghị quyết

Số 06/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 trên địa bàn quận Bình Thạnh

Ngày 18/7/2008

 

3.

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (bãi bỏ Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020)

Ngày 25/12/2017

 

Tng số: 33 văn bản

 

Mẫu số 3

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Đính kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /01/2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

STT

Tên loại văn bản

Số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

Số 8529/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh.

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng, ban quận.

P.VH-TT

Chờ quy chế mẫu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2

Quyết định

Số 8531/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 có quy định khác một số chức năng của Phòng, ban chuyên môn thuộc quận.

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện

P. Y tế

Trong quý I năm 2019

3

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Bình Thạnh.

Thay thế

Không phù hợp quy định Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh.

P.TC-KH

Chờ quy chế mẫu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/03/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

Thay thế

Không phù hợp quy định Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định khác một số chức năng cho các phòng, ban quận.

P.Kinh tế

5

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 20/07/2011

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh

Thay thế

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có hiệu lực ngày 20/6/2014 quy định thêm một số chức năng cho các phòng của quận

P.QLĐT

6

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

Sửa đổi

Ngày 07/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đã bỏ nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng Tư pháp quận (tại Khoản 1, Điều 4 quy định: bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” ti khoản 2 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuc tỉnh)

P.TP

Năm 2019

Tng cộng: 06 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 286/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 286/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu286/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành10/01/2019
       Ngày hiệu lực10/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh