Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh đã được thay thế bởi Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 13 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO, QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 8479/QĐ-UB-NC ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh;
Căn cứ Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Căn cứ Văn bản số 38/SNV ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Sở Nội vụ thành phố về hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Căn cứ Công văn số 87/SNV-XDCQ ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận, Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán gắn thu bù chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Thể dục Thể thao là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở quận Bình Thạnh, đảm bảo sự thống nhất quản lý ngành thể dục thể thao theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Thể dục Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thể dục - Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Thể dục Thể thao thực hiện việc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận, tổ chức các lớp đào tạo về năng khiếu thể dục thể thao theo nhu cầu của nhân dân trong quận và thể thao thành tích cao cung cấp vận động viên cho thành phố và quốc gia.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Thể dục Thể thao tại số 08 đường Phan Đăng Lưu phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 8.417156 - 8.433423.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao trên các mặt công tác cụ thể của Trung tâm được quy định tại Chương II của Quy chế này.

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN BÌNH THẠNH

Điều 3. Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh có nhiệm vụ

1. Về pháp luật:

Chấp hành và tổ chức thực hiện đúng pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý trong lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Quản lý sự nghiệp thể dục thể thao:

2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm; định hướng mục tiêu hoạt động phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận Bình Thạnh và nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn của Sở Thể dục - Thể thao.

2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo tài năng thể thao. Tổ chức hệ thống đào tạo và quản lý vận động viên phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Bình Thạnh trong từng giai đoạn.

2.3. Có kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban, câu lạc bộ, bộ môn trực thuộc Trung tâm đào tạo tuyển chọn vận động viên, huấn luyện thanh thiếu niên có năng khiếu thể dục thể thao; tổ chức, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên thuộc ngành thể dục thể thao quận Bình Thạnh.

2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động thể dục thể thao của các phường, các câu lạc bộ, cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập… xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở và quận Bình Thạnh.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hệ thống thi đấu các môn thể thao tại quận Bình Thạnh. Đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp thành phố và quốc gia khi được sự ủy nhiệm của Sở Thể dục - Thể thao thành phố và sự cho phép của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

2.6. Tham gia hoặc tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng vào các hoạt động thể dục thể thao của quận Bình Thạnh. Tổ chức khai thác và sử dụng các nguồn thông tin về lĩnh vực thể dục thể thao.

2.7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất thể dục thể thao. Tham gia lập quy hoạch và kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất thể dục thể thao phù hợp và đáp ứng theo từng giai đoạn phát triển của quận Bình Thạnh.

2.8. Xây dựng kế hoạch kinh phí năm, kinh phí ngắn hạn, dài hạn của ngành trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và cơ quan chức năng xét duyệt.

2.9. Tổ chức duyệt kế hoạch hàng năm, kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị theo chức năng, quyền hạn và phân cấp quản lý.

2.10. Tham gia trên lĩnh vực chuyên môn về việc xét cấp hoặc thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động thể dục thể thao cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền phân cấp trách nhiệm quản lý.

2.11. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Công tác tổ chức, cán bộ và viên chức:

3.1. Công tác tổ chức:

Thường xuyên nghiên cứu, rà soát, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và các cơ quan chức năng của quận Bình Thạnh về công tác kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy quản lý hành chính, sự nghiệp của Trung tâm theo quy định, đảm bảo tính khoa học, có hiệu quả và theo chỉ tiêu biên chế cho phép.

Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và cơ quan chức năng việc thành lập mới, tách - nhập hoặc giải thể những phòng, ban - đơn vị cơ sở - câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm khi có yêu cầu cần thiết.

3.2. Công tác cán bộ và viên chức:

Thực hiện việc ứng dụng các chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức của ngành theo quy định của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thể dục - Thể thao và quy định phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức và viên chức Nhà nước đã được Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phân cấp cho Trung tâm Thể dục Thể thao quản lý…

Quy hoạch và thực hiện tổ chức đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể thao theo đúng quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở Thể dục - Thể thao.

Điều 4. Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh có quyền hạn như sau:

1. Ban hành các văn bản đối với hoạt động thể dục thể thao theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và những quy định của Sở Thể dục - Thể thao.

2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các mặt hoạt động về thể dục thể thao đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Trình cấp có thẩm quyền việc điều động, thanh lý, cho thuê tài sản cố định của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Lập thủ tục, ký kết hợp đồng, liên kết với các đơn vị chức năng về xây dựng và sử dụng các công trình thể dục thể thao theo quy định của Nhà nước và sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

5. Phối hợp với Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức trực thuộc Trung tâm, các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục thể thao. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ do Trung tâm quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức và viên chức.

6. Xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn phân cấp chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, cộng tác viên, vận động viên, trọng tài các môn thể thao.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh bao gồm:

1. Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Thể dục Thể thao:

1.1. Phòng Hành chính - Quản trị.

1.2. Phòng Nghiệp vụ.

2. Các đơn vị sự nghiệp:

Được Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cho phép thành lập và giao cho Trung tâm Thể dục Thể thao quản lý. Trong từng giai đoạn, tùy theo tình hình nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xem xét quyết định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thành lập mới, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp cho phù hợp.

Trước mắt gồm các đơn vị sự nghiệp sau:

- Trung tâm Thể dục Thể thao, số 08 Phan Đăng Lưu.

- Câu lạc bộ Quần vợt, số 02 Nơ Trang Long.

- Câu lạc bộ Bơi lội Đại Đồng.

- Đội Môtô Gia Định.

- Câu lạc bộ Thẩm mỹ nữ, Câu lạc bộ Cử tạ - Thể hình, Câu lạc bộ Bóng bàn…

Điều 6. Chế độ làm việc giữa Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao

1. Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người quyết định, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Trung tâm.

2. Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm có từ 01 (một) đến 02 (hai) Phó Giám đốc, được Giám đốc phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công. Đối với những vấn đề quan trong hoặc mới phát sinh thì Phó Giám đốc Trung tâm phải xin ý kiến của Giám đốc Trung tâm trước khi quyết định.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Điều 7. Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

1. Trung tâm Thể dục Thể thao báo cáo trình bày và cung cấp tài liệu cho Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh; trả lời các chất vấn hoặc kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Trung tâm Thể dục Thể thao báo cáo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tình hình và kết quả tổ chức hoạt động của ngành: dự các cuộc họp do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh triệu tập; báo cáo việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đối với lĩnh vực phụ trách của ngành.

3. Trung tâm phải báo cáo, xin chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh để giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền, nhưng không được chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm lên Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Đối với những vấn đề đang bàn bạc giữa Trung tâm với các trung tâm, ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường nhưng chưa có sự nhất trí thì Trung tâm phải báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau, cùng với kiến nghị của Trung tâm để Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xem xét, quyết định.

Trung tâm phải xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trước khi kiến nghị lên Sở Thể dục - Thể thao những vấn đề thuộc về chuyên môn nghiệp vụ sẽ triển khai áp dụng tại quận Bình Thạnh.

Điều 8. Đối với Sở Thể dục - Thể thao

Trung tâm Thể dục Thể thao tiếp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Thể dục - Thể thao. Dự đầy đủ các cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan cấp trên triệu tập.

Trường hợp những chủ trương, chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan cấp trên mà Trung tâm xét thấy chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của quận Bình Thạnh, Trung tâm Thể dục Thể thao phải kịp thời báo cáo và đề xuất để Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh làm việc với Sở hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 9. Đối với các trung tâm, phòng, ban quận Bình Thạnh

1. Các văn bản mang tính pháp quy do Trung tâm dự thảo trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành liên quan đến chủ trương chính sách về thể dục thể thao đều phải gửi đến Phòng Tư pháp để góp ý về pháp chế trước khi trình Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

2. Khi giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung tâm, hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có liên quan đến các trung tâm, phòng, ban khác thì Trung tâm phải chủ động bàn bạc, lấy ý kiến các trung tâm, phòng, ban đó bằng văn bản.

Nếu sau 10 ngày các trung tâm, phòng, ban đã nhận được văn bản hỏi ý kiến của Trung tâm nhưng không trả lời thì coi như đồng ý với ý kiến của Trung tâm Thể dục Thể thao.

Điều 10. Đối với tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chức quần chúng xã hội

1. Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy thông qua mối quan hệ trực tiếp với các Ban thuộc Quận ủy để tiếp nhận những định hướng, chỉ đạo của Quận ủy. Trung tâm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cơ quan Đảng cấp trên và những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao.

2. Trung tâm Thể dục Thể thao, có chức năng quản lý, phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đoàn thể và tổ chức xã hội tham gia các hoạt động trên lĩnh vực thể dục thể thao.

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân phường và các Câu lạc bộ Thể dục Thể thao

1. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

1.1. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường trong việc quản lý các hoạt động về thể dục thể thao trên địa bàn của phường; thực hiện chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực của ngành.

1.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường - về chuyên môn - quản lý các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục thể thao, các tụ điểm thể dục thể thao...

1.3. Phối hợp tổ chức việc giao, nhận các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đối với các phường, thực hiện việc kiểm tra đôn đốc và đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đó.

1.4. Thảo luận bàn bạc thống nhất việc đầu tư xây dựng lực lượng thể thao và các công trình thể dục thể thao trọng điểm để đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và tính hiệu quả của việc đầu tư.

1.5. Phối hợp đánh giá, xét duyệt và khen thưởng hoặc kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong hoạt động thể dục thể thao theo phân cấp quản lý và theo quy chế khen thưởng - thi đua của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành.

2. Đối với các Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao:

2.1. Các Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao là đơn vị hoạt động chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân phường; đồng thời chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh về chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao theo phân cấp quản lý ngành dọc.

2.2. Các Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch, quy chế, quy định và điều lệ do Trung tâm Thể dục Thể thao hướng dẫn. Thực hiện chế độ hội họp, thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất... theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

2.3. Trung tâm Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm hướng dẫn toàn bộ về công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao, đồng thời tổ chức việc kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất để đánh giá kết quả hoạt động của các Câu lạc bộ.

2.4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoặc trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo có phát sinh những vấn đề khó khăn, không thống nhất thì Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh cùng Ủy ban nhân dân phường và Câu lạc bộ Thể dục - Thể thao sẽ bàn bạc để thống nhất ý kiến hoặc báo cáo đề nghị lên cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét quyết định.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục Thể thao có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao và Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh.

Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quyết định ban hành quy chế làm việc của các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ quan Trung tâm, xác định nhiệm vụ cụ thể, biên chế, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2008
Ngày hiệu lực20/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành13/02/2008
        Ngày hiệu lực20/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thể dục thể thao, quận Bình Thạnh