Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-TP ngày 13 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản:

1. Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008/ của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục và Thể thao quận Bình Thạnh.

Lý do: Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

2. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lý do: Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

3. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Lý do: Không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và các Chủ tch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Ban Biên tập
Cổng TTĐT quận Bình Thạnh;
- L
ưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Song Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành10/07/2017
       Ngày hiệu lực25/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           • 10/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực