Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh đã được thay thế bởi Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Căn cứ Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hướng dẫn số 1370/STTTT-BCXB ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận về việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh; các Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc quận; các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND quận Bình Thạnh là Chủ tịch UBND quận hoặc là người được Chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên và chức vụ người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nuớc về báo chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND quận có thể ủy quyền cho cấp Phó bằng văn bản hoặc thủ trưởng các phòng, ban cùng với Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể được giao.

3. Người được Chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh là người chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức buổi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND quận. Thành lập Tổ phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận làm Tổ trưởng.

Đối với các lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự xã hội và quốc phòng an ninh thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an và Quân sự quận, người trực tiếp tiếp và phát ngôn cho báo chí là Trưởng Ban Chỉ huy Công an quận và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận.

Đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của phường, người trực tiếp tiếp và phát ngôn cho báo chí là Chủ tịch UBND phường.

5. Các cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ

1. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chủ trì, phối hợp với các Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ sáu tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh bằng hình thức đăng tải trên Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ, đề nghị phỏng vấn của phóng viên các báo, đài theo quy định.

Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

2. Các Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho Tổ phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình, thông qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho Trang tin điện tử của quận;

b) Khi thấy cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản.

c) Sau khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan báo, đài yêu cầu trả lời những vấn đề liên quan đến phạm vi và thẩm quyền quản lý của cơ quan, địa phương mình, các Thủ trưởng đơn vị và các Chủ tịch UBND phường căn cứ chức năng, thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí và Tổ công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí của quận; tổ chức tiếp và trả lời phỏng vấn của phóng viên theo quy định.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; về quan điểm và cách xử lý của quận Bình Thạnh, các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của cơ quan hành chính thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin trong các cuộc họp giao ban báo chí hoặc mời thông tin đột xuất về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan được nêu trên báo chí.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đưa tin, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đưa tin trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật Nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Trong trường hợp người phát ngôn không phải là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thì còn phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan báo chí thực hiện Quy chế này và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2009
Ngày hiệu lực05/03/2009
Ngày công báo15/04/2009
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành26/02/2009
       Ngày hiệu lực05/03/2009
       Ngày công báo15/04/2009
       Số công báoSố 58
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận bình thạnh